Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum, Ljouwert Dr G.A. Wumkes - Stads- en dorpskroniek van Friesland

Voer een jaar in (tussen 1700 en 1900):

en/of zoekterm (min. 4 tekens!):
(meerdere zoektermen scheiden met spatie, b.v.: Sneek Dokkum)

 

of zoek op datum: Dag: Maand:
Home

1722
5 augustusN. Toussaint aangesteld als dansmeester op de Franeker akademie.
1726
5 augustusBeroep goedgekeurd van Bernardus Lemstra te Staveren naar Workum, waar hij tevens het rectoraat der Lat. school bedient.
1754
5 augustusAarnt Hanses, hospes in de Jonge Prins te Grouw, laat een curieuze zilveren bal verkaatsen, en verzeilen een vleugel met baltje, mits dat de jagten boven de 22 voet lang zijn.
1761
5 augustusVerloren een zilveren snuifdoos, vierkant van onderen, een blomtie bovenop met pylaars, van binnen verguit, weegt ruim 7 lood. Verhuring der hovingen van vrouwe douairière van Camstra, gelegen achter de kerk te Menaldum.
1762
5 augustusA. van Riesen, gesworen clercq ter secretarie van Stellingwerf-Westeinde verkoopt ten huize van den executeur Claas Hanses Copfer te Wolvega, 80 dagmad klijnland te Nijeholtwolde, zo halingen als heel land, met vrije vaart in de Tjonger.
1769
5 augustusGedrukt bij A. Jeltema te Leeuwarden: Smaakelijk Mengelmoes, een verzameling boerterijen over dronkenschap, koppelaarsters en Jezuieten. Aanbesteed het repareeren en opmaken van de kerk te Kollumerzwaag met een geheel nieuw houten dak.
1771
5-6 augustusDe castelein Nanne Jetses te Baard laat verkaatsen een zilveren bal, en verleppen een curieus zilverhegten mes over de Bolswarder vaart.
1775
5 augustusIn den Friesche!?, boekhandel verkrijgbaar: Gellert's fabels en vertelsels in Nederl. verzen, 3 dln. met portret van den auteur. De heer van Schiermonnikoog heeft om de landbouw te verbeteren voor 2 jaar de proef genomen om kool- of raapzaad te bouwen, met de uitkomst dat er van 21/2 mad of 3 pondem. lands 461/2 lopen zaad gewonnen werd. Het daaropvolgend jaar werd 4 last koolzaad uitgedorscht. De scholvangst was zoo slecht, dat zij een schade gaf van ƒ 30.000. Twee visscherssnikken gingen naar de Elve ter robbenvangst en vingen in 51/2 week 213 robben, die ruim 1400 kroes traan opleverden.
1777
5 augustusDe export van wrakke steen uit de Friesche tichelwerken door de Staten verboden met het oog op behoefte daarvan aan de zeedijken.
1785
5 augustusSchietwedstrijd om 3 medailles te Holwerd op 3 schijven, ter eere van Zoutmans overwinning op Doggersbank in 1781.
1787
5 augustusJohannes Snijder te Leeuwarden roept openlijk: Vivat Patriotten, Oranje in de goot. Patriotten boven, de Prins naar de bliksem, en zingt: Al is ons Prinsje nog zoo klein, evenwel zal hij verdomd zijn. en deswege voor een half jaar gebannen.
1789
5 augustusAanbesteed het herstellen der twee afgegraven flanken der Amelandsdwinger te Leeuwarden en het planeeren van den binnengrond.
1793
5 augustusVerkoop van boom vruchten op Ringia-State te Blessum.
1814
5 augustusRapenburg of Dijkstra-State onder Huizum bij afbraak verkocht.
1823
5 augustusAanbesteed reparatiën aan kerk, toren en schoolmeestershuis te IJsbrechtum.
1851
5 augustusJ. Campen te Sneek verbindt aan zijn boekhandel een boekdrukkerij.
1861
5 augustusDe Friesche Mormonenzendeling Anne van der Woude van Franeker komt uit Utah te Rotterdam aan, reist naar Amsterdam en treedt daar met zijn metgezel Paul A. Schettler op tegen allerlei persberichten. 29 Aug. is hij te Leeuwarden en daarna té Dokkum, l Oct. maakt hij zijn eerste bekeerlingen uit Broek bij Akkerwoude. In Mei 1862 wordt te Amsterdam een vertakking met 14 leden opgericht.
1868
5 augustusVerschenen bij W. Eekhoff te Leeuwarden: Geschiedenis van de Geneeskunde en van hare beoefenaren in Nederland voor en na de stichting der Hoogeschool te Leiden tot aan Boerhave, uit de bronnen toegelicht door J. Banga, Med. Dr. te Franeker, 82 jaar oud.
1871
5 augustusNadat Jhr. M. de Haan Hettema drie gefotografeerde bladen van het Oera Lindaboekmanuscript ter inzage heeft gehad bij Mej. Matthijsen, dringt hij in een opstel in de Leeuw. Courant aan op uitgave van het handschrift.
1885
5 augustusKrityk in de Leeuw. Crt. fen P. J. Troelstra op In moai Wolkomthús, blijspil fen T. G. v. d. Meulen.
1893
5 augustusAanbesteed het optrekken van een gebouw tot uitbreiding van het Friesch museum.