Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum, Ljouwert Dr G.A. Wumkes - Stads- en dorpskroniek van Friesland

Voer een jaar in (tussen 1700 en 1900):

en/of zoekterm (min. 4 tekens!):
(meerdere zoektermen scheiden met spatie, b.v.: Sneek Dokkum)

 

of zoek op datum: Dag: Maand:
Home

1760
18 novemberVerkoop van 500 à 600 iepen op de Wildehornster singel, loopende van de Witte brug tot nevens 't Poeltje, bij Joure.
1762
18 novemberVerkoop der pastoriegoederen van Midlum en Peins.
1764
18 novemberAanbesteed het opmetselen van een zware ringmuur om de (buitenplaats van grietman Corn. v. Scheltinga te Idaard.
1765
18 novemberVerkocht de huizinge van den kamerheer van princes Maria Louise de hr. van Hambroick, in de Gr. Kerkstraat, geboden 3333 goudgl.
1766
18 novemberVerkoop van de zaagmolen De Bock met huizinge, knechtswoning en timmerwerf even buiten Dokkum.
1767
18 novemberGedeput. Staten van Friesland laten verkoopen 2 deftige huizingen op de Breedzijde van de Nieuwstad omtrent de Duco Martenapijp, no. l bewoond door ammunitiemeester Huber, no. 2 door rustmeester S. Penterman.
1775
18 novemberDewijl het kosters- en schoolmeestersampt in Heerenveen vaceert, worden sollicitanten opgeroepen om hun gaven te laten hooren, bij kerkvoogd T. Pletting aldaar.
1776
18 novemberJ. A. Nodel aanvaardt het rectoraat aan de Latijnsche scholen te Dokkum met een oratie Pro Poësi.
1790
18 novemberAanbesteed het afbreken der oude pastorie en het bouwen eener nieuwe te Surhuisterveen. Op het buiten Hanenburgh te Tietjerk een menigte bouwmaterialen, voor 18 jaren nieuw, te koop.
1813
18 novemberPrefekt Verstolk legt zijn ambt neer. De eerste kozakken verschijnen te Leeuwarden onder aanvoering van hetman Jesouw Rebreef. Het gezag berust in Friesland bij Gerrit Ferdinand baron van Asbeck.
1822
18 novemberVerkrijgbaar: Jeugdige gedichten van Ds. G. Outhuys te Minnertsga voor ƒ1.40 in plaats van ƒ2.10.
1829
18 novemberFloreenplichtigen beraadslagen over reparatie der kerk en te Suawoude. Dec. 3 Te koop aangeboden het gebouw, dat gediend heeft tot doopsgezinde kerk te Grouw.
1832
18 novemberBij Suringar te Leeuwarden is de tweede druk ter perse van Waatze Gribberts Brilloft, kommeedzje fen 8 utkomsten.
1857
18 novemberDr. J. Banga herdenkt het feit, dat hij 50 jaar geleden bevorderd werd tot doctor in de geneeskunde aan de Franeker academie. De provinciale commissie van geneeskundig onderzoek, waarvan hij 42 jaar lid was geweest, biedt hem een zilveren beker aan.
1861
18 novemberDe rederijkerskamer v. Halmaël te Leeuwarden voert op: De schuld eens broeders, Kennemer legende door W. J. Hofdijk en: Drie minnaars en één bruid, door W. v. d. Heuvel. Verschenen: J. H. F. K. van Swinderen, Over den oorsprong van de belasting op de floreenen in Friesland.
1864
18 novemberAanbesteed het bouwen van een H. B. S. te Sneek. Verschenen: J. Herman Albarda, Beschouwingen over den toestand van de geldmiddelen der prov. Friesland.
1868
18 novemberThalia te Grouw houdt een 2e voorstelling in de zaal van v. Stralen, programma: De erfgenamen van Biesterbosch, en De Kaertlidster fen Gritseburren.
1877
18 novemberVerschenen in den Frieschen boekhandel de brochure van P. Hugenholtz: Waarom gaan wij heen? G. Ringenoldus to Grou makket oan H. H. hospesen en oan letterkindige selskippen bikend, det hy yn de oansteande winter jounen komme wol om Fryske foardrachten to dwaen.
1878
18 novemberVerkoop van 85 zware iepen ter afgraving van een gedeelte bolwerk te Sneek tusschen de Kleine Palen en de Oppenhuisterbrug. Ds. F. Haversmidt (Piet Paaltjens) te Schiedam, geboortig uit Leeuwarden, draagt aldaar enkele novellen voor: Twee broeders, Hoe Oom Fabius aan zijn apotheek is gekomen, Louw de Lieger.
1883
18 novemberSchijf schieten om ganzen te Nijeberkoop.
1885
18 novemberEen troep werkloozen te Tietjerk trekt naar de woning van den pres. kerkvoogd. De arbeider Hattum ,,út 'e reade Hoas" voert het woord.
1886
18 novemberOpstellen in Jaarb. v. d. Fr. adel over de kerken te Rauwerd, Friens, Wirdum, Marssum en Oenkerk door H. Wenning, die ook de inteekening openstelt van: Kwartieren der Fr. adel met eigenhandig geschilderde wapens.
1891
18 novemberOpgericht een Soc. Zondagsschool, die in Aurora de kinderen met de Socialistische beginselen bekend maakt.
1898
18 novemberProf. J. te Winkel te Amsterdam houdt een rede over taalverandering bij ontleening van den tongval eener naburige streek, waarin hij wijst op het Friesch als ondergrond van Ommelander, Drentsche en Zeeuwsche dialecten.