Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum, Ljouwert Dr G.A. Wumkes - Stads- en dorpskroniek van Friesland

Voer een jaar in (tussen 1700 en 1900):

en/of zoekterm (min. 4 tekens!):
(meerdere zoektermen scheiden met spatie, b.v.: Sneek Dokkum)

 

of zoek op datum: Dag: Maand:
Home

1736
7 augustusTheod. Meutes neemt als predikant van Rauwerd—Irnsum dienst in de classis en predikt in de kerken, die eertijds als patroon hadden ontvangen respectievelijk St. Laurentius en St. Marcus. De vorige kerk en toren van Irnsum waren in 1496 afgebrand door vreemde knechten. Ao. 1500 gaven Dekema en J. Scheltema 2000 steenen van Wattemastins aan de Rauwerder kerk, krachtens testament van W. Harinxma, de kerk van Deersum kreeg evenveel.
1758
7 augustusDezelfde schouwburg speelt: De dood van Willem I, treurspel van Claas Bruin en het kluchtspel Vermakelijke rouw.
1765
7 augustusGedrukt bij A. Ferwerda en G. Tresling: De theorie van de Vestingbouw van den hr. Vaubon, door ingenieur Mattheus -Siderius, met platen ƒ 4.
1769
7 augustusVan de 2e ploeg der 25 op Klein Lankum geënte hokkelingen zijn 9 gebeterd. Het entingskamp wordt verplaatst naar Huis ter Heide bij Joure op de fenne van de plaats Blau.
1770
7 augustusVerkocht te Wijnaldum 120 à 130 beste korven bijen met een groote partij bijkersgereedschappen, nagelaten door wijlen den hovenier Anthony Vink te Harlingen.
1771
7 augustusOverleden op zijn buitengoed te Oostermeer Jetso van Sminia, griffier der Staten van Friesland, welke bedieninge hij 431/2 jaar heeft waargenomen, ter wiens gedachtenis een latijnsch epitaphium in de Leeuw. Courant is opgenomen.
1773
7 augustusVerschenen: Afscheidsvers op Z. Hoogh. door H. P. C. v. Echten, 2 st. En: Dankdigt op het uitgegeven vers van den voornamen poëet H. P. C. van Egten.
1786
7 augustusSchietwedstrijd te Holwert voor leden van het exercitiegenootschap en der schutterij, om drie medailles. Tijdelijk houdt wegens reparatie van den nieuwen toren te Leeuwarden het luiden dier klok op. De groote kerkklok en de kleine klok der Oldehoof luiden nu 's middags half drie. terwijl 's avonds en 's morgens voor de poortklokken zullen dienen de klokken van de Groote, Galileër- en Westerkerk.
1790
7 augustusArnoldus Siegmans. gewezen torenblazer te Bolsward, sedert bijna 3 jaren afwezig zonder ordre op zaken te stellen wordt geciteerd dit voor l Sept. te doen.
1815
7 augustusTe koop de mouterij en bierbrouwerij op de Vleeschmarkt te Leeuwarden te bevragen bij Pier Zeper aldaar, en de zoutkeet de Zoutberg te Harlingen.
1821
7 augustusInwijding van een nieuw orgel in de kerk te Tzummarum door Ds. Canne, maker van Dam te Leeuwarden.
1827
7 augustusVan de scheepstimmerwerf van Sijmen Geerts en zoon te Joure waar sedert 1825 acht kofschepen en drie tjalken gebouwd werden, loopt het kofschip Minerva van stapel.
1828
7 augustusHarddraverij te Akkrum om een met zilver gemonteerde zweep.
1845
7 augustusDe aardappelziekte vertoont zich op het land van Miedema te St. Anna Parochie.
1873
7 augustusAanbesteed het bouwen van een nieuwe school te Lieve Vrouwen Parochie.
1882
7 augustusOpening stoomtram Sneek—Harlingen. Aanbesteed aanleg spoor Stavoren—Leeuwarden.
1891
7 augustusOpstel in de Leeuw. Crt. van T. Velstra op Baens-ein over Fr. harddraverijen.
1893
7 augustusE. Carsjens te Stiens met eere naast Tekstra en Roosjen als beoefenaar der oud-Friesche houtsnijkunst genoemd.
1899
7 augustusDr. Louis Bahler, Herv. predikant op Schiermonnikoog, redacteur van het blad Vrede, orgaan tot bespreking van de praktijk der liefde (later Felix Ortt) bezoekt de vegetarische Obstbaukolonie Eden te Oraniënburg bij Berlijn, die sterk onder invloed van Tolstoï staat.