Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum, Ljouwert Dr G.A. Wumkes - Stads- en dorpskroniek van Friesland

Voer een jaar in (tussen 1700 en 1900):

en/of zoekterm (min. 4 tekens!):
(meerdere zoektermen scheiden met spatie, b.v.: Sneek Dokkum)

 

of zoek op datum: Dag: Maand:
Home

1705
20 januariVerschenen te Franeker: Joh. Hilarides, Nieuwe Taalgronden der Nederduitsche taal.
1706
20 januariVerschenen te Amsterdam: R. Roukema, Naamboek der beroemde genees- en heelmeesters van alle eeuwen.
1755
20 januariDs. C. T, Visscher te Pingjum doet ten sterfhuize van ds. J. Rudolphi te Witmarsum een rede over 2 Kon. 4:1.
1759
20 januariVerschenen: Cypressen gevlogten om de lijkbus van princes A. En bij J. Brouwer te Franeker: Rouwklagt ter ontijdige dood van H. K. H. Anna.
1770
20 januariVerkoop der herberg Nieuw Blauwhuis, even buiten de Hoeksterpoort te Leeuwarden, herbergier Fokke Tjeerds.
1772
20 januariBoelgoed van vele zware esschen en elzen, en 100 zware karseboomen om uit te roeien op Jouwsma-State te Ferwerd.
1773
20 januariDe hoekverkoopers P. Conradi, G. Warnars en F. v. d. Plaats Jr. openen een inschrijving op alle predikaatsien van dr. Jacob Poster, independent predikant te Londen.
1778
20 januariVerkoop bij P. Brandsma te Leeuwarden van een groote bibliotheek benevens een zilveren degen, 2 geldkisten, een telescoop van Wytze Foppes enz.
1781
20 januariAanbesteed het afbreken van de oude kerk te Langezwaag en het weer opbouwen van een nieuwe kerk en toren aldaar. W. Trapman, koopman in kruidenierswaren op de B reedzijde van de Nieuwestad te Leeuwarden slijpt en verkoopt allerhande soorten van brillen. Tegen 12 Mei is dit huis te huur.
1791
20. januariAanbesteed het maken van een nieuw klokhuis te Terkaple.
1809
20 januariVerschenen bij W. Zuidema te Groningen: Kleine Schriften tot uitlegging der H. Schrift, bewerkt door Ds. W. G. Reddingius te Dronrijp, Ds. J. C. Metzlar te Harlingen, Ds. A. Adriani te Dokkum en T. Radsma te Hempens.
1812
20 januariW. A. Baars, instituteur te Bolsward vraagt een secondant.
1822
20 januariJohannes E. Lodema houdt in zijn huis in de Groote Hoogstraat te Leeuwarden een Hollandsche dag- en avondschool en geeft privaatles in het Latijn.
1824
20 januariVerschenen bij G. T. N. Suringar te Leeuwarden: Raadgevingen aan jongelieden bij het verlaten van de scholen of weeshuizen en hunne intrede in de wereld, door A. B. van Meerten, geb. Schilperoort, met een plaatje van Velijn.
1829
20 januariKerkvoogden van Kooten besteden den verbouw der dorpsschool aan. Er worden veel Wirdumer, Tietjerkster en IJlster schaatsen verkocht.
1831
20 januariVerschenen bij Suringar te Leeuwarden: ,,Liederen voor onze schutters en rustbewaarders" door een sergeant bij de vrijwillige schutterij te Leeuwarden.
1844
20 januariDe oude, groote toren te Akmarijp op afbraak verkocht, aanbesteed het stichten van een klokhuis aldaar, benevens het bouwen van een school en onderwijzerswoning te Terkaple.
1845
20 januariOverleden op Andringa-State te Oldeboorn Jonkvr. Susanna Lycklama à Nijeholt.
1848
20 januariTweede vergadering der vereeniging van Friesche geneeskundigen. De president Dr. Galama houdt een rede over de uitwerking van aether-inademing bij barenden en toonde er de nadeelen van aan.
1850
20 januariVeertig Pyreneesche bergzangers in nationaal kostuum en met banieren zingen in Frascati bij Van der Wielen te Leeuwarden.
1853
20 januariAanbesteding van het bouwen eener school te Akkrum„
1860
20 januariTerpaarde aangeboden te Makkum en Grouw.
1870
20 januariJ. J. Cremer leest zijn novelle Kruzemunje voor in de zaal Van der Wielen te Leeuwarden.
1871
20 januariTe koop het buitengoed Jagtlust aan den grindweg te Wijckel.
1874
20 januariAanbesteed het bouwen van een nieuwe pastorie te Murmerwoude.
1876
20 januariDs. M. E. van der Meulen uit Bolsward spreekt te Leeuwarden voor de afschaffing van den sterken drank, waarbij 130 à 140 mannen en vrouwen tegenwoordig zijn. Overleden te Huizum Pieter Andries Meester, oud 87 jaar. In 1806 was hij hoofdonderwijzer te IJtens, na l1/2 jaar te Tjerkwerd, van 1830—60 te Huizum, hij was kinderschrijver en jarenlang voorzitter van het gewestelijk bestuur Friesland van het Ned. Onderwijzersgenootschap.
1878
20 januariOproep tot het oprichten van een gedenksteen ter plaatse waar het oude Menno Simonskerkje buiten Witmarsum zal worden afgebroken.
1879
20 januariDe Leeuwarder Courant bevat een belangrijke bijdrage tot de geschiedenis van het onderwijs in Friesland.
1881
20 januariDe Bergumer Cour. heeft een anti-militairistisch artikel getiteld Soldaatje-spelen door F. Slagdotius (T. G. v. d. Meulen?).
1885
20 januariVerschenen: H. Albarda (lid van Ged. Staten): Naamlijst der in Fr. waargenomen wilde vogels (niet in den handel).
1886
20 januariIn N.A. samenspraak tusschen 2 buren over den Echter Veenpolder. Opstel in N.A. over greate Watse, van wien gezegd werd: ,,hy liet de Geldersen dy poarte sjen en schinste herre dy fygebeam" (vgl. de uitdrukking in Egge en Wynering bij G. J. ,,en schinste it hof de figebeam" (= de genetalia).
1890
20 januariAanbesteed het bouwen eener O.L. School te Haskerdijken.
1892
20 januariDe soc. jongelingsvereeniging De Jonge Garde te Heerenveen verzoekt tevergeefs op 7 Febr. een anti-militairistische optocht te mogen houden bij de protestmeeting tegen de bloedwet.
1893
20 januariMr. P. J. Troelstra presideert te Leeuwarden de vergadering der Friesche Volkspartij, waarin G. L. v. d. Zwaag een politieke rede houdt als Tweede Kamer-candidaat, terwijl zijn vader Jelle Troelstra cand. is der Liberalen.