Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum, Ljouwert Dr G.A. Wumkes - Stads- en dorpskroniek van Friesland

Voer een jaar in (tussen 1700 en 1900):

en/of zoekterm (min. 4 tekens!):
(meerdere zoektermen scheiden met spatie, b.v.: Sneek Dokkum)

 

of zoek op datum: Dag: Maand:
Home

1719
20 meiVerschenen bij W. Bleek te Franeker: Ruardi Andala Thrasonismus depulsus et retortus quia suum tractatum, Cartesitis verus Spinozismi architectus etc.
1744
20 meiGedept, vereeren aan de kerk te Staveren een nieuw prov. vensterglas.
1748
20 meiDe magistraat van Leeuwarden wordt geordonneerd om ten teken van vreugde over den gesloten vrede van Aken driemaal het kanon te doen lossen.
1754
20 meiJan van der Bildt aangesteld tot het schoonmaken en dienst doen in 't college over de physica experimentalis te Franeker.
1761
20 meiPieter Brandsma, wonende in de Kruisstraat bij de Gewaldige te Leeuwarden adverteert dat bij hem te bekomen is allerbeste jenever, extra sterk, zacht op de tong en zeer aangenaam van geur en smaak, zoodanig dat niemant buiten den vinder bekwaam is dezulke te maken.
1763
20 meiDr. E. A. van Idema verkoopt publiek de buitenplaats met hoven en singels te Wommels, bij wijlen door colonel B. Hixenius als eigenaar bewoond.
1766
20 meiPonga-State te Oosterend op afbraak verkocht.
1769
20 meiGedrukt bij A. Jeltema in 't Droevendal te Leeuwarden: Nauwkeurige aanmerkingen op een voernaam gedeelte van het werk genaamt: Uitvoerig onderwijs in de perspectiva of doorzichtkunde door Caspar Philips Jacobsz, kunstplaatsnijder te Amsterdam, met plaat van Rienk Jelgerhuis.
1780
20 meiVerschenen bij Siccama en Cahais te Leeuwarden: Staatkundig schuitpraatje tusschen een heer, zeeofficier, koopman, koopvaardij schipper, boer, matrozevrouw en de schipper der trekschuit, spreekende over de Memorie door de Rus-Keizerlijke gesant Prins Gallitzin den 3en April 1780 aan hun Hoog Mog. overgegeven, alsmede over de konstplaat,, De door list en geweld aangevallen leeuw", à 6 st.
1786
20 meiVerschenen bij A. Jeltema te Leeuwarden: Morgendroom van Lieuwe Lieuwerts betrekkelijk den met reikhalzen tegemoet gezien wordenden z.g.n. corporaaltjesdag of stemdag der burgerofficieren te Leeuwarden.
1796
20 meiDe volmachten, kerk- en armvoogden van St. Jacobi-Parochie besteden aan het afbreken van een steenen pijp en het bouwen van een brug, het vervloeren van een buurt langs het kerkhof en het plaatsen van 28 hardsteenen palen in een steenen rollaag.
1798
20 meiTwee eeuwen geleden (1598) wordt voor de eerste maal te Oldeboorn het H. Av. bediend op Prot. wijze door ds. C. Alutarius, die predikant was van geheel Utingeradeel.
1803
20 meiOverleden op Bornia-State te Weidum dr. Jan Hendrik Verschuir, oud professor in de Oostersche talen te Franeker, gehuwd met J. Algra van Fontein, die 20 Maart 1803 aldaar overleed.
1818
20 meiBenoemd tot hoogleeraar in de godgeleerdheid te Franeker in plaats van Prof. W. A. van Hengel, Prof. J. Amersfoort, hoogleeraar in de Oostersche letterkunde te Harderwijk.
1826
20 meiDe heel- en vroedmeester S. J. Posthuma te Drachten door Z.M. vereerd met een gouden medaille voor zijn ijver inzake de koepokinenting in 1823.
1836
20 meiEr wordt een nieuwe R.-Katholieke kerk gebouwd te Joure.
1844
20 meiPastoor H. W. Ranshuysen te Bolsward ijvert voor een nieuwe R.-K. kerk aldaar.
1857
20 meiLandbouwtentoonstelling te Rauwerd, van wege de Friesche landbouwmaatschappij.
1859
20 meiVerschenen bij U. Proost te Leeuwarden: Weder woord en laatste woord aan den hr. Witmond Czn., door een vriend der waarheid, voorafgegaan door een mededeeling van Ds. G. T. Harders te Wirdum, betreffende de veranderde denk- en leefwijze van Sietske Annes Albertsma, uit echte bescheiden in hare beginselen en ontwikkelingsgang voorgesteld.
1874
20 meiIn een vervenersvergadering te N.-Appelscha wordt het Laweijs-contract zoo gewijzigd, dat voortaan op het schriftelijk bewijs, dat de veenarbeider van zijn tegenwoordige veenbaas moet hebben om bij een anderen veenbaas te mogen werken, niet meer dan ƒ 35 schuld mag worden vermeld. De nieuwe werkgever is verplicht dit bedrag aan den vorigen werkgever uit te betalen. Ook is bepaald, dat zoodra, een veenarbeider zich bij een baas bestelt, hij daarvan een bewijs moet afgeven, dat aan de gecommitteerden van het Laweijs-contract moet worden ter hand gesteld. Deze nieuwe bepalingen zullen ter goedkeuring van heeren compagnons der Opsterlandsche en Ooststellingwerfsche vaarten en veenen worden voorgedragen.
1881
20 meiArrest van den Hoogen Raad inzake de rechten der Herv. floreenplichtigen te Oosterend op de administratie der kerkelijke en beneficiale goederen bij de N.H. gemeente aldaar. Het anti-floreenverbond, opgericht 4 Sept. 1874 te IJlst en gesterkt door de adviezen van de Hoogleeraren B. J. Gratama, Mr. B. J. de Geer van Jutfaas en van Mr. j. C. Meijer, Jhr. P. J. van Swinderen, Mr. U. H. Huber, had daarmede zijn doel bereikt, en werden de Friesche kerken vrijgemaakt van het dwangjuk van het floreenstelsel.
1882
20 meiAanbesteed de bouw van een Herv. kerk en toren te Warstiens. Het burgerl. armbestuur te Hallum krijgt van 150 gezinshoofden het verzoek om huishuur geheel of gedeeltelijk te betalen.
1892
20 meiArbeidsraad te Franeker opgericht met 20 patroons en 30 werklieden. Afgraving der Spannumer terp.