Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum, Ljouwert Dr G.A. Wumkes - Stads- en dorpskroniek van Friesland

Voer een jaar in (tussen 1700 en 1900):

en/of zoekterm (min. 4 tekens!):
(meerdere zoektermen scheiden met spatie, b.v.: Sneek Dokkum)

 

of zoek op datum: Dag: Maand:
Home

1710
20 oktoberJhr. Ernst Mockema van Harinxma toe Sloten, grietman van Baarderadeel, op Decama tot Weydtim, koopt voor 200 goudgl. van Elisabeth, baronesse v. Aylva, vrouw van grietman Ernst v. Aylva te Ternaard, zeker hornleger, stel en stem, groot omtrent l pondem. met nog 2 pondem. greijde terpland, daarbij 3 pondem. op Tjentgumerbuyren te Jorwerd, waar aff de huijsinge en schuijre in dese somer verbrant is, beregtigt met een vrije stem in alle voorvallende saken, bezwaart met l1/2 florenen in de schattinge en met reed en drifte van 17 pondem. finland, dat nu aan Tryntie Horati, wed. Bruinsma c.s. verkogt is, hebbende raadsheer Ockinga c.s. ten O., 't vorige stuk fenne land de here Eminga en de heer Coper ten W. en Z. ende de vaart, het Zool ten N. tot naastlegers.
1734
20 oktoberDettie Jacobs te Franeker van de R.K. religie heeft op een spottende wijze over het H. Avondmaal der Geref. gesproken en is deswege gestraft met 2 jaar tuchthuisstraf.
1741
20 oktoberVerschenen bij P. Koumans te Leeuwarden: J. Mobachius, Bijzondere deugden en pligten van een Christen of Chr. Zedekunde.
1742
20 oktoberKerk en toren te Oosterlittens gerepareerd. Op de kerk boven het choor staat een klein spits torentje met lei gedekt, waarin het oude misklokje hangt. In de kerk, die zwaar is te bepreeken, hangen twee koperen kronen. Aan de N.-zijde van het choor is de kosterij gebouwd, waar in het wintersaison Zondagsmorgens het vuur brandt voor de buitenkerkgangers. In oude tijden had de pastorie het recht van het houden en jagen van 2 paar zwanen, waarvan het merk was: beide pooten buiten gesplit en aan de rechterpoot de middelste klauw af.
1763
20 oktoberAanbesteed het uitgraven van een kolk bij de nieuwe molen bij Schenkenschans.
1775
20 oktoberUit de hand te koop de kooiplaats te Stiens, groot 88 pondematen. Verkoop van iepen„
1785
20 oktoberVerschenen bij J. Boltjes te Leeuwarden: Copie testament, nagelaten door Auck Peters in den jare 1534 den 14 Nov. nopens de stigting van 't burgerweeshuis te Leeuwarden, waarin een yder burger van Leeuwarden kan zien, hoever zijne kinderen al of niet na zijn overlijden tot hetzelve weeshuis gerechtigd zijn. Verschenen bij G. Tresling te Leeuwarden: Uitbreidinge over het zeer nuttig vraagboek der drie heeren predikanten Mart. Duirsma, Hildebranci Mentes en G. Duirsma, ten dienste van waarheidzoekende en godvruchtlievende leerlingen, door Ds. Johannes Droge te Marrum.
1794
20 oktoberVerkoop der pottenbakkerij van Sanne Annes te Joure. waarvan het pothuis met oven voor 4 jaar gebouwd.
1805
20 oktoberOverleden te Heerenveen Marcus van Heioma, drost van het 4de drostambt in Friesland.
1815
20 oktoberVijf Lemsters als vrijwilligers uitgetrokken worden in hun woonplaats ingehaald met muziek van pijpers en tamboers door het plaatselijk bestuur en een detachement van den landstorm. Vervolgens worden zij gerecipieerd aan het Hof van Holland, door 30 meisjes met bloemen bestrooid en in het logement de Wildeman toegesproken door Mr. A. J. Andreae en Mr. C. P. E. Robidé van der Aa.
1819
20 oktoberDe groote kastanjeboom voor de brouwerij de Wereld te Franeker bloeit dit jaar voor de tweede maal.
1821
20 oktoberDe afbraak van Oenema-State te Wijtgaard is in vollen gang.
1823
20 oktoberFloreenplichtigen van Baard beraadslagen in de kerk over het bouwen van een nieuwe school aldaar.
1824
20 oktoberCanter-State te Driesum bewoond door P. J. van Knijff, gehuwd met S. de Cock.
1826
20 oktoberGedurende October en November is het sterftecijfer in Friesland ongeveer 1400 boven het gewone getal wegens de heerschende koortsen.
1850
20 oktoberDe vergroote Doopsgezinde kerk te Leeuwarden in gebruik genomen met een leerrede van Ds. M. van Geuns over Ezra 6:16. De Luthersche gemeente ontvangt voor het tijdelijk gebruik harer kerk van de Doopsgezinde een zilveren schenkkan. Inwijding van het nieuwe kerkgebouw der Herv. gemeente te Molkwerum.
1851
20 oktoberGroot vocaal- en instrumentaal concert door de zangvereeniging „Frisia" te Leeuwarden. Verschenen bij van Druten te Sneek: Minne Jorrits Reis nei it Kollumer oproer, troch Dr. E. Halbertsma.
1854
20 oktoberVerschenen bij H. Kuipers te Leeuwarden: Het karakter der kanselwelsprekendheid, naar 't Fransch van Mutter, door Dr. W. B. J. van Eyk te Hindeloopen.
1855
20 oktoberVerschenen het portret van Ds. Matthias van Geuns, doopsgez. predikant te Leeuwarden, op steen gebracht door W. Troost.
1855
20 oktoberDe antinevolutionaire Kiesvereeniging ,,Nederland en Oranje" in het hoofdkiesdistrict Sneek candideert voor de Tweede Kamer Mr. J. J. L. van der Brugghen te Nijmegen. 24 T. R. Dijkstra houdt voor de Krite Leeuwarden van het Frysk Selskip een lezing over Helgoland, ontleend aan Mugges Streifzuge in Sleswich Holstein.
1863
20 oktoberKon. Goedgekeurd de statuten der Vereeniging voor Chr. onderwijs te Workum. Verschenen: T. v. Hettinga Tromp, De Kon. Akademie en de z.g.n. letterk. en kunsteigendom.
1868
20 oktoberVerschenen bij T. Telenga te Franeker: It tsiende gebod fen K. Aartsma, en in den Frieschen boekhandel: Landelijke tafereelen en bedrijven, leesboek voor de volksschool door B. L. van Albada. In de Haarlemsche courant komt de volgende advertentie voor van den Fries H. R. Atsma, dat hij een beweegkracht heeft uitgevonden, die den stoom en het buskruit duizende malen overtreft. Zij is onmisbaar voor elk land, dat veiligheid en welvaart op prijs stelt, zij vormt het maximum der krachtsontwikkeling, waardoor legers en vloten (oorlogen) doelloos worden, zij belooft een uitbreiding te geven aan de beweegkrachten, enorme winsten aan nijverheid en maatschappijen, die zich met de exploitatie belasten. De uitvinder wenscht zich voor elk land te verstaan met een vereeniging om aan de exploitatie gevolg te geven.
1876
20 oktoberVerschenen bij Hingst en Hepkema de eerste „Fryske skoer-ôf-almenak", troch W. Dijkstra en C. Wielsma.
1877
20 oktoberTorenklok met uurwerk te koop te Workum, aanvragen aan de stadssecretarie aldaar.
1880
20 oktoberVerschenen bij J. Hepkema te Heerenveen: Dr. L. H. Wagenaar, Het Reveil en de Afscheiding.
1886
20 oktoberHerbenoemd een commissie v. toezicht op doortocht en vervoer van emigranten te Harlingen. Vers in N.A.: De Fryske tael, door B. S. Hylkema te Zurich.
1891
20-30 oktoberHet Heilsleger te Winsum en Wommels (D. Nauta).
1896
20 oktoberNutslezing te Holwerd door Ds. H. v. d. Bergh v. Eijsinga te Stiens over Allard Pierson.
1898
20 oktoberProf. T. R. Price uit New-York beoefent te Leeuwarden het Friesch (portret in Slj. en Rj.).