Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum, Ljouwert Dr G.A. Wumkes - Stads- en dorpskroniek van Friesland

Voer een jaar in (tussen 1700 en 1900):

en/of zoekterm (min. 4 tekens!):
(meerdere zoektermen scheiden met spatie, b.v.: Sneek Dokkum)

 

of zoek op datum: Dag: Maand:
Home

1700
1 meiDe assurantie-sociëteit te Harlingen (opgericht in 1634) heeft in eigendom het logement Roma aldaar, waar zij haar vergadering houdt.
1715
1 meiDs. I. Arnaud, Waalsch predikant, krijgt consent van Gedept, om van Bolsward naar Balk te verhuizen.
1717
1 meiHet raadhuis te Dokkum krijgt een steenen koepeltje, waarin het oude klokkenspel van 1615 geplaatst wordt.
1721
1 meiGedept, laten de brug bij het Sneeker tolhuis omtrent Loënga repareeren. Zij gelasten de ingezetenen van Huizum tot onderhoud van de Swarte Planke in het Jufferreedtje.
1735
1 meiEen eeuw geleden (1635) woonden te Wijnaldum Jouck van Ockinga wed. Goslinga met hare kinderen, te Stiens Sibrand Burmania, te Dronrijp Luts Camminga, te Beetgum Doed van Holdinga, wed. Schwartzenberg, te Deinum Haring Burmania, wed. Feitsma, te Langweer Saepck Douma, wed. van Barthold Douma, te Joure Auck Haerda, wed. van Hoytema.
1749
1 meiProf. A. Gillissen, H. W. Bernsau, G. Ouwens, N. Ypeij en J. Schrader inaugureeren te Franeker. Verzen verschijnen daarop van S. Nauta, F. Bekius, J. H. Andreae, J. V. Schilling uit de Paltz, J. C. L. Appold uit Hessen. L. Chr. Emmerich uit de Paltz, Joh. H. Zanders, E. Viglius, J. Lindemannus, S. Stijl, J. Cuperus, J. Lossontzi, een Hongaar, alle uitgegeven bij W. Coulon te Leeuwarden.
1750
1 meiOverl. Anna Latane, echtgenoote van Prof. D. Balck te Franeker, op wie bij J. Brouwer te Franeker een lijkdicht verschijnt van ds. Joh. Kalkoen aldaar en van E. W. Higt, G. Lemke en H. J. Arntzenius Johz.
1753
1 meiVerschenen: Konst der notariën volgens de practycq in Friesland.
1754
1 meiVan l Jan.—30 April komen te Dokkum aan de Waag 1782 wagens beladen met 1.008.891 pond zoetemelkskazen.
1761
1 meiRense Halma, kastelein in De Valk te Franeker.
1770
1 meiE. Veurman, chirurgijn op 't Heerenveen, aanvaardt de herberg, van ouds Het Wapen van Schoterland aldaar. C. van Tiel, kastelein in het logement 't Poortje over de Waag te Leeuwarden gaat wonen in het oud-gewezen koffiehuis op de Weert naast grietman van Haren over 't Raadhuis aldaar.
1775
1 meiTe huur een bakkerij bij de kerk te IJsbrechtum, adres: old grietman v. Burmania Rengers, of de diakenen.
1781
1 meiAangifte van het recht op graven te Surhuizum bij den schoolmeester-doodgraver.
1784
1 meiDe maatschappij des Oeconomischen Taks te Bolsward laat een aantal kinderen op het raadhuisplein in het openbaar, volgens jaarlijksche gewoonte spinnen op het klein en groot wiel, in het sajet en katoen.
1787
1 meiVerkoop van een deftige huizinge c. a. te Wijtgaard aan den Heereweg bewesten het priestershuis, metterdood door Rimke Tjitzes ontruimd.
1792
1 meiIn 't Kabinet van Mode en Smaak no. 4 komt de afbeelding voor van een Friesche dame in uiterste statie.
1794
1 meiTongersdeis, de eftermiddeys om trije oere, dan scil te Blija yn het weerdshoes rekkenskip dien wurde ven de neylittenskip van wijlen Hindrik Everts, hy het te Blija oan de zeedijk wenne en is der vorlyn jier yn Februarymoanne verstoornd.
1796
1 meiTe huur de kapitale huizinge van Jr. J. Baron van Egten, op de hoek van de St. Jacobstraat te Leeuwarden.
1802
1 meiVerkoop eener kazerne of barak in klei opgetrokken in 1795 en verdeeld in 3 vertrekken te Anjum, een dito op de Nieuwe Zijlen.
1803
1 meiTe huur een heerenhuis te Wolvega met wandelbosschen, koetshuis enz. bewoond door de grietslieden Jonkers van. Haren, laatst door gravin douairière van Hohenlohe, geb. v. Haren. Aanbesteed de grachtslatting van de plaats Tjessinga-State te Hijlaard.
1805
1 meiConcert in de Stadsdoele te Leeuwarden op een 7-pedalige harp door J. J. Diller, oud 15 jaar uit Straatsburg.
1810
1 meiF. W. v. B. Smallenburg vestigt zich met zijn drukkerij, boek- en papierwinkel op het Kleinzand te Sneek.
1813
1 meiDe torenklok van Irnsum te koop gepresenteerd.
1815
1 meiTe koop de zoutkeet de Witte Hand van Sicco IJzenbeek bij de Franeker pijpen te Harlingen.
1818
1 meiVerschenen het silhouet van Ds. N. Lobry te Leeuwarden. De floreenplichtigen van Nijega en Elahuizen beraadslagen over de reparatie van kerk en pastorie.
1831
1 meiWerkstaking en oproerige beweging onder de veenarbeiders en grasmaaiers in Lemsterland. Zij eischen per roede 80 ct., terwijl de veenbazen 55 ct. willen geven. Een compagnie landelijke schutterij herstelt de rust.
1843
1 meiDe boekdrukkerij van D. Meindersma wordt van Dokkum verplaatst naar Leeuwarden. Men begint de schatten van het goudschip Lutine, dat in 1799 in het IJzergat bij Terschelling zonk, op te brengen, wat tot dusverre vruchteloos was beproefd. Nu echter sloot de firma van Geuns te Haarlem, die beschikte over een verbeterd duikertoestel, een contract met een commissie op het eiland, o.a. uit Rotgans en Eschauzier. Een onderzoek met stekers en tangen bracht aan het licht het binnenbekleedsel eener geschutpoort met daarop vastgegroeide geweerkogels, zoodat er geen twijfel bestond of de ware plek was gevonden.
1844
1 meiPieter Burggraaff, hoofdonderwijzer aan de Stadsburgerschool te Sneek, herdenkt zijn 50-jarigen schooldienst, Mr. J. D. van der Plaats schreef over hem een biografie.
1847
1 meiDe bibliotheek, schilderijen, gedenkpenningen, nagelaten door F. D. Fontein, brengen op ƒ 6775.
1854
1 meiDe R. Kath. kerk in de Groote Kerkstraat te Leeuwarden, waarvan de heer Loo pastoor is gesupprimeerd, zoodat enkel dienst wordt gehouden in de Bonifaciuskerk op de Vleeschmarkt,en de. Dominicuskerk in de Speelmanstraat.
1861
1 meiVerschenen: Beknopte Geschiedenis van het voormalige St. Annaleen in de kerk van Oldehove te Leeuwarden, door W. Eekhoff.
1870
1 meiDe volksuitgave van Tollen's werken bij Suringar te Leeuwarden verschenen. Het nieuwe kerkorgel in de Herv. kerk te Blija, geleverd door Gebr. van Dam te Leeuwarden, ingewijd met een feestrede van ds. Goedhuis aldaar.
1872
1 meiAanbesteed het bouwen van een consistoriekamer met woonhuis in de buren van Kimswerd.
1873
1 meiDe Friesche landverhuizers kunnen driemaal per week naar Amerika: Woensdags en Zaterdags per Cunard Line van Liverpool en Vrijdags per Anchor Line via Glasgow.
1877
1 meiAanbesteed liet afbreken van een bestaande en het bouwen van een nieuwe Doopsgez. pastorie te Makkum.
1879
1 meiEen vergadering van Friesche landbouwers onder leiding van Mr. E. Jongsma op de Drie Romers, besluit tot oprichting van een Friesch rundvee- en paardenstamboek.
1886
1 meiVerschenen bij R. P. Zijlstra te Joure: J. Rinkes Borger, De boterkwestie, een bijdrage tot de kennis van den toestand der Nederl. boterbereiding en boterhandel, alsmede van de verhouding tusschen natuur- en kunstbeter, f 0.40. Opstel van Gabe (Hepkema) in N.A.: Hwa hat gelyk?
1887
1 meiDs. Wisse te Garijp is reeds te 8 uur met zijn kerkeraad in de kerk, terwijl de dienst te 9.30 begint. M. Ploegsma te Rauwerd herdenkt zijn 40-jarig organistschap aldaar.
1890
1 meiDe boterfabriek te Oosterwolde coöperatief geworden.
1892
1 meiOpenluchtmeeting te Franeker, sprekers: Mr. P. J. Troelstra, Mej. Stellingwerf. K. Harts en J. Dijkstra.
1894
1 meiTe koop te IJsbrechtum 2 torenklokken, gegoten 1878 te Heiligerlee.
1896
1 meiIn de Kollumerterp 30 geraamten gevonden, één met koralen. Doniaterp te Hijdaard, de terpen te Foudgum en Bartlehiem en Sopsum te Achlum. Osingahuis te Oosterend, die te Hogebeintum en Menaldum, alle in afgraving.
1897
1 meiH. P. v. d. Leest te Haulerwijk bericht in het N.A. van het verbranden van zijn molen te Grouw in 1886 en 1887 en zijn boycot (sterk bewijs van volkssolidariteit). In N.A. opstel over Fr. plantennamen. De S.D. Bond te Pingjum speelt aldaar: De anarchist of de student in de theologie, en weer een strijder.
1899
1 meiAfgebroken een oud huisje te Heerenveen, waarin schilderwerk van de kunstschilders Dirk Pieters Sjollema (1770 —1831) en Feitz, die veel behangsels schilderden, o.a. in het gemeentehuis te Joure (1806).