Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum, Ljouwert Dr G.A. Wumkes - Stads- en dorpskroniek van Friesland

Voer een jaar in (tussen 1700 en 1900):

en/of zoekterm (min. 4 tekens!):
(meerdere zoektermen scheiden met spatie, b.v.: Sneek Dokkum)

 

of zoek op datum: Dag: Maand:
Home

1709
28 oktoberDs. Theodorus van Thuinen vertrekt uit Dronrijp naar Dokkum. Hij is de schrijver van: Rekeningen der tijden van de Sondvloed tot aan de Babil. gevangenis (1719) en geschriften over het geloof, meest tegen de prof. Lampe en Driessen.
1762
28 oktoberVerkoop van 10 einse bouw in het Nonnebuursterveld, 5 pondem. greide op Tingwar, l pondem. op Haytsomsschar, 16 einse op Ydschar, 21/2 pondemate De Geere genaamd, alles te Ferwoude bij Workum.
1763
28 oktoberVerkoop van alle pastoriegoederen van Peperga en Blesdijke.
1769
28 oktoberElzenhout te koop op de buitenplaats van den hr. Haersolte te Ferwerd.
1775
28 oktoberVerkoop van een boereplaats en Vogelkooi onder Oudkerk, verhuurd voor 185 gl. Alzo J. Bosch zijn dogter zwaar is bezogt geweest, waardoor hij was genoodzaakt om zijne Hebreeuwsche onderwijzinge, die hij verrigte met goedkeuring van de magistraat, een geruimen tijd op te houden zoo wort bekent gemaakt, dat hij van voornemen is om wederom een begin te maken, de les 3 st. in zijn huis, bij de leerlingen zelf 4 st. Die iets schuldig is aan Heert Michiels in leven leeraar der Doopsgez. gemeente en koopman te Leeuwarden, adresseere zich ten sterfhuize op de Tuinen aldaar.
1794
28 oktoberIn garnizoen te Leeuwarden gekomen 90 man Cavallerie van Hessen Philipsthall, tevens verwacht men een detachement Zwitsers van de Gumoëns, na welker aankomst het regiment van generaal Thouars naar Groningen vertrekt.
1809
28 oktoberVerhuurd voor 6 jaar „de heilige kamp" nabij Beetgum.
1816
28 oktoberOverleden op Beuckenswijk te Sondel, Johan Petrus van Hylkema, statenlid van Friesland, grietman van Gaasterland, oud 67 jaar.
1818
28 oktoberVerkocht Herema Zytzama-State te Arum, met stalling waarboven klok en uurwerk, wagenhuis, knechtswoning, hovinge, plantagie, singels, gracht, poort, duivenmat, begerechtigd met een vrij zwanemerk en visscherij, bewoond door wijlen A. R. van Dalfsum.
1821
28 oktoberOrgelinwijding te Oppenhuizen door Ds. W. Ferwerda aldaar, naar aanleiding van l Sam. 16: 17b, maker van het orgel A. van Cruisen te Leeuwarden. Na een orgelconcert te 6 uur 's avonds, ,,vervrolijkte men zich verder aan een vriendelijken maaltijd, welke tot laat in den nacht voortduurde."
1823
28 oktoberVerkocht bij boekhandel T. J. Tuinstra te Franeker bibliotheek, anatomische praeparaten en physische instrumenten van wijlen Prof. C. Allardi aldaar.
1833
28 oktoberOp de twee dwingers van den stadswal te Dokkum zullen 59 iepen stamboomen en 20 abeelen gerooid worden.
1858
28 oktoberW. Eekhoff geeft aan het Friesch Genootschap een collectie boeken en manuscripten uit de nalatenschap van Petrus Wierdsma ten geschenke. Verschenen: W. W. Buma, Nota betreffende de Lemsterzijl.
1859
28 oktoberAanbesteed het aanleggen van den kunstweg Lemmer— Donkerbroek, met zijtak naar Oldeberkoop.
1861
28 oktoberHet reciteercollege Amicitia te Harlingen houdt een openbare gecostumeerde voordracht van Fragment uit Egmond, door dr. H. C. Scharf, de zoon van de heidin en de vrije verkiezingen.
1865
28 oktoberVerschenen bij A. W. G. van Otterloo te Leeuwarden: Winter jounenocht, I. Hwet minhear al heare moast, do er baes frege om Jild to lien, opmakke troch T. G. v. d. Meulen.
1868
28 oktoberMr. T. van Hettinga Tromp houdt een lezing voor de vereeniging Nijverheid te Leeuwarden over het middelbaar onderwijs voor handswerklieden.
1869
28 oktoberOp de Fryske winter jounenocht van W. Dykstra en A. Boonemmer te Heerenveen bij wed. Feenstra zijn nog geen 40 menschen aanwezig, de belangstelling daarvoor schijnt af te nemen. Boelgoed op Jagtlust te Wijckel, ten sterfhuize van Mej. Trijntje Rintjes Heeringa, laatst weduwe van den heer S. D. Kuypers te Wijckel.
1874
28 oktoberVerschenen bij van Druten en Bleeker te Sneek: Ontwerp in betrekking tot Frieslands handel, nijverheid, scheepvaart en afstrooming, met 2 kaarten, door A. Buma, Lid der Staten van Friesland.
1880
28 oktoberWegens sterfgeval geveild twee grofaardewerkfabrieken te Lemmer, I. De goede Verwachting, gedreven door Wed. W. Monsma Kleinhouwer, in 1874 bijna geheel vernieuwd, op het Turfland aan de Zijlroede, II. De Hoop, op de Lange Streek, voorloopig voor beide geboden ƒ 5140.
1887
28 oktoberDe ,,synodale" kerkeraad (ouderling J. Nieuwland) te Heeg is genoodzaakt godsdienstoefening te houden in de Baptistische Silokapel, daar de „Doleerenden" het Herv. kerkgebouw onder leiding van Dr. L. Wagenaar in bezit hebben.
1899
28 oktoberDe kolonie van ds. Kijlstra te Laren zal trachten met groenteteelt haar bestaan te handhaven.