Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum, Ljouwert Dr G.A. Wumkes - Stads- en dorpskroniek van Friesland

Voer een jaar in (tussen 1700 en 1900):

en/of zoekterm (min. 4 tekens!):
(meerdere zoektermen scheiden met spatie, b.v.: Sneek Dokkum)

 

of zoek op datum: Dag: Maand:
Home

1722
20 septemberJacobus de Bruijn. capitein gewaldige ter Admiraliteit te Harlingen, koopt voor 1200 car. gl. een panwerk tusschen de Kerkpoort en de sluis aldaar van Hessel Wytses Wassenaer, old-burgemr. der stad.
1731
20 septemberOverleden op zijn landhuis te Dongjum Jhr. Sicco v. Goslinga, rouwverzen verschijnen van Jhr. P. F. Vegelin v. Claerbergen en R. Roukema.
1735
20 septemberSmederij te Brantgum verkocht voor 500 car. gl. en 4 zilveren ducatons.
1750
20 septemberVerschenen bij R. S. Noordbeek te Leeuwarden: Waardige Berigten van het heerlijk werk Gods, geopenbaard in de opwekking en bekeering van vele duizenden zielen op vele plaatsen in Nieuw Engeland.
1755
20 septemberVerschenen bij W. Wigeri te L.: Friesche Rymlery yn twaa dielen trog Jan Althuysen, pastoor op dy lytze Jouwer.
1756
20 septemberDe Raden ter admiraliteit in Friesland te Harlingen verkoopen een oorlogscheepshol lang 145 voet, wijd 42 voet, hol op 't onderste dek 161/4 voet.
1757
20 septemberDouwe Lautenbach op 't huis ter Heyde laat een curieuze zilveren pauweveeren zweep verrijden.
1766
20 septemberF. v. d. Plaats te Harlingen geeft uit: Aggaei Haitsma, Commentarius ad Genesin, 476 pag. Pieter Bolties, voorzanger in de Jacobijnerkerk te Leeuwarden, geeft institutie in het psalmzingen. Bij Jelle Hendriks, veenbaas op Zydsbuurren onder Grouw, te koop een deftige watermolen, groot van vlucht 54 voet. Gedeputeerde Staten van Friesland en de Burgemr. en Raadt van Groningen besteden het maken van een zeskante kaap op Schiermonnikoog aan.
1769
20 septemberOld-fiscaal S. Huisinga te Makkum heeft zo vris uit Polen ontvangen eenige duizende Boutiespennen. Op 't Huis ter Heide bij Langweer wordt een partij gebeterde jonge runderen verkocht die door 's Lands operateur J. de Vries zijn ingeënt, onder garand van 6 maanden voor de ziekte in te staan.
1775
20 septemberBoelgoed ten sterfhuize van ds. H. Jacoby te Buitenpost.
1777
20 septemberVerschenen bij A. Jeltema te Leeuwarden: Het slatten van de Dockumer Ee, een vers door Sybe Jans.
1787
20 septemberEen detachement militairen trekt uit Leeuwarden met eenige veldstukken ter beteugeling van de rustverstoorders, die te Stiens samenschoolden, daar een verschansing en batterij met een stuk kanon aanlegden, de wegen opgroeven en de passage belemmerden. Nadat eenige schoten waren gedaan hebben de militairen de batterij weldra doen zwijgen en is de bende gevlucht. Verschenen bij J. C. Tophuizen, boekdrukker over de Korenmarkt te Leeuwarden: Godvreezende bedenkingen over de tegenwoordige beroerten in Nederland à 2 st.
1794
20 septemberVerschenen bij H. Post te Leeuwarden: De veilige weg ter redding van Nederlands volk ten dage der donkerheid door Ds. S. v. Andringa te Workum.
1799
20 septemberOverleden de steen- en beeldhouwer Dirk Embdervelt te Leeuwarden.
1818
20 septemberGehuwd op Groot Veenwijk bij Oudeschoot Jhr. Tjalling Menno Watze van Asbeck en Jnkvr. Elbregt Bienema.
1819
20 septemberAanbesteding van het repareeren der paardenwedden bij de Hoekster- en Vrouwenpoorten te Leeuwarden.
1826
20 septemberBoelgoed op Rinia-State te Blessum, waar J. L. Huber. oud-grietman van het Bildt overleed.
1833
20 septemberVerschenen bij G. IJpma te Franeker: „De dweeper, een woord aan allen die de waarheid liefhebben" door Ds. M. F. Laurman te Oosterlittens.
1853
20 septemberDe zeilvereeniging te Sneek besluit een jongen uit de arbeidende klasse te doen opleiden aan de zeevaartschool te Harlingen.
1856
20 septemberPloegwedstrijd te Ternaard, vanwege de 3e afdeeling der maatschappij voor landbouw in Friesland.
1858
20 septemberOproep van leerlingen in handteekenen op de stadsteekenschool te Leeuwarden, aangifte bij P. Eernstman in de Breedstraat te Leeuwarden.
1859
20 septemberVerschenen bij v. Druten te Sneek: Feestrede bij vervulde 50-jarige evangeliebediening in de Ned. Herv. kerk, door Ds. J. J. Wassenaar te Joure.
1865
20 septemberDe pastorie te Wolsum op afbraak verkocht.
1868
20 septemberVerschenen in den Frieschen boekhandel: Het eerste woord eens nieuwen levens, toespraak gehouden, na 4 weken schorsing, in de zaal van een café-chantant, daar geen andere zaal voor hem te verkrijgen was, door ds. J. C. Zaalberg. Verkoop van Haersma-State te Drachten, bewoond door Mr. E. Manger Cats aangekondigd.
1878
20 septemberBij T. Telenga te Franeker verschijnt een nieuwe uitgave van Blommekoerke, troch J. Gelinde van Blom.
1882
20 septemberBrief in N.A. van P. Lolcama uit Heerenveen, nu te Colorado over den oogst aldaar. De N.H. Zendingsgemeente te Doetinchem (dir. J. v. Dijk Mzn.) koopt het koffiehuis De Nederlanden te Franeker voor ƒ 8709, om er een Chr. School van te maken.
1885
20 septemberH.L. per pondemaat.
1886
20 septemberOpening der tramlijn Joure—Sneek. De Bond v. Algem. Stemrecht candideert Dr. Vitus Bruinsma voor de Tweede Kamer. Hij is redacteur van het Schoolblad, van het Maand blad ter bestrijding der kwakzalverij, en schrijver van art. in de Amsterdammer, o.a. over belasting.
1890
20 septemberVerschenen bij J. Plantinus te Drachten: G. ten Cate. Geschiedk. overzicht der Doopsgez. gemeente te Drachten-Ureterp.
1894
20 septemberRij wiel wedstrijd te Wolvega.
1895
20 septemberOpstel in de Leeuw. Crt. over het gerestaureerde raadhuis te Bolsward, ingewijd 18 Sept.