Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum, Ljouwert Dr G.A. Wumkes - Stads- en dorpskroniek van Friesland

Voer een jaar in (tussen 1700 en 1900):

en/of zoekterm (min. 4 tekens!):
(meerdere zoektermen scheiden met spatie, b.v.: Sneek Dokkum)

 

of zoek op datum: Dag: Maand:
Home

1759
17 januariDe L. C. verschijnt in romvrand wegens den dood van princes Anna.
1760
17 januariTen huize van Willem Freerks te Beetgumermolen finale palmslag van de rogmolen van wijlen Aale Reimers, aan den rijweg te Beetgum, en een smederij bij de twee leeuwen aan den Beetgumerweg.
1763
17 januariZeven arresleden gaan over ijs van Friesland naar Enkhuizen, waar het krielt van Friezen, die per schaats de overtocht gedaan hebben, sedert 1740 niet voorgevallen.
1766
17 januariVerkoop van de Slotsplaats met landen, huizinge, schuur, hovinge en cingels, groot 8 pondem. te Tjerkwerd, gebruikt bij Pier Fransen Reijnsma.
1770
17 januariVerkoop van 5 eikenbosschen te Drogeham en Surhuizum
1771
17 januariAanbesteed het maken van het dak aan de zuidkant van de kerk te Britsum, bestek bij Wat ze Nicolaï, schoolmr. aldaar.
1779
17 januariDs. H. Pols wijdt de nieuwe kerk te Nijehorne met 2 Kron. 11:1—2.
1795
17 januariGrietman Eysinga op Jongema-State te Rauwerd vermist 2 windhonden. Prins Willem V op een historieprent voorgesteld ten huize van baron Heemstra van Froma te 's-Hage, omringd door 14 personen, waarbij zijn zonen. Op het afhangend tafelkleed staat het Wapen van Oranje. Op tafel liggen 2 papieren, het eene geteekend: Wil(lem) Prins. van Oranje, op het andere schrijft de prins: God help mijn en zoonen.
1798
17 januariVerkocht 1/3 in een huis bij de Fransche kerk te Leeuwarden, bewoond door den kunstschilder J. van der Meulen.
1801
17 januariVerschenen bij C. v. Gorkum te Sneek: Herinnering aan de voornaamste lotgevallen van kerk en vaderland gedurende de 18de eeuw en de nieuwe eeuw geopend door een leerrede over onzen thans bedenkelijken toestand, door Ds. N. Schotsman te Sneek. Verschenen bij A. R. Fink te Leeuwarden: Redenvoering over den verstandigen schoolleeraar, gehouden in de nutsvergadering door Dr. J. Vitringa Coulon, en: Een woord van pas aan het Bataafsche volk, antwoord op: Een woord op zijn tijd, ter opwekking aan het Geref. volk van Nederland, 2e druk.
1805
17 januariVerkocht de jeneverstokerij met huis en stalling voor zes koeien van Sieds Helmichs op de Dracht te Heerenveen Oostwaarts, aan de Molenwijk Westwaarts, belast met 14 stuivers eeuwige grondpacht aan de commanderie van Schoten. Kerkvoogden te Heeg besteden aan: het maken van een school uit een oude kamer.
1807
17 januariVerschenen bij W. Zuidema te Leeuwarden: I. Het leven van Benjamin Franklin door Ds. W. Reddingius te Dronrijp: II. Uitlegkundig handboek des N. T. door Ds. G. B. Reddingius te Schildwolde. Oproeping van sollicitanten voor de post van schoolmeester, koster en voorzanger te Wons, wegens het overlijden van D. H. Robijn, tractement 200 car. gl., vrije woning en schoolpenningen.
1812
17 januariDe nagemaakte koffie gefabriceerd bij K. S. Siebrands te Huizum kost het pond 6 stuivers, de bloemcichorei 4 stuivers en de siroop bereid uit de mangelwortel 12 stuivers.
1817
17 januariOverleden te Bergum Jetze van Sminia, vrederechter aldaar. Floreenplichtigen van Rauwerd beraadslagen over de vernieuwing der kerk.
1824
17 januariGeveild een stuk klijnland De Grie genaamd te Oosterzee, groot l bunder 37 vierk. roeden, beschreven met ƒ 1675.
1825
17 januariOverleden te Warga Rienk Watzes Zestiene, oud 97 jaar. die nog op zijn 93e jaar naar Leeuwarden op schaatsen ging, heen en terug.
1826
17 januariVerschenen bij F. Hessel te Heerenveen Gedichten door T. de Haan.
1835
17 januariVerkoop te Ferwerd van de singels en tuinen van het voormalige Jouwsma-State aldaar.
1846
17 januariEenige Dokkumer vlashandelaars maken bekend, dat zij voortaan weigeren aan te nemen bundels vlas gebonden met kopjes en alleen verlangen die in een band zijn gebonden en van de bekende zwaarte.
1847
17 januariInwijding van het nieuwe orgel in de Ned. Herv. kerk te Wommels, vervaardigd door Pieter Radersma te Wieuwerd. Klaas Stok en Sytze de Graaf reiken uit een gedrukte Dichterlijke Ratelwagtswens voor de Grouwsters (zie N.A. 2 Jan. 1895).
1849
17 januariDe voornaamste veehouders te Ferwerd richten een maatschappij op tot onderlinge verzekering van rundvee.
1851
17 januariVerschenen bij J. K. Zeehuizen te Leeuwarden: Dichtregelen ter gelegenheid van de inwijding der Herv. kerk te Bergumerheide door B. van den Berg te Blessum.
1868
17 januariVerschenen bij W. Eekhoff te Leeuwarden: De kroon en het volk, toespraak van Mr. A. van der Laan, gehouden in een kiezersvergadering te Leeuwarden.
1871
17 januariDe inwendige verandering en restauratie der St. Martini-kerk te Sneek aanbesteed. Prof. Kneuen uit Leiden spreekt voor den Protestantenbond te Leeuwarden over het verband tusschen godsdienst en zedelijkheid.
1872
17-18 januariHet zanggezelschap Oefening en Genot te Marssum voert op: In Moarn end in Joun by Remmelt Nijboer en syn gesin, blijspil mei sang yn twa bidriuwen, en: De sleutel van de secretarie, blijspil in drie bedrijven.
1875
17 januariNieuw orgel ingewijd in de Herv. kerk te Winsum.
1877
17 januariVerkoop van de Herv. pastorie te Oosterwierum.
1878
17 januariAanbesteed het bouwen van een Herv. kerk te Kooten (Achtk.).
1879
17 januariVerschenen bij H. Kuipers te Leeuwarden: Waldeck-Pyrmont-marsch ter gelegenheid van het huwelijk van Koning Willem III, door J. F. Stoetz, Kapelmeester van het regiment infanterie aldaar.
1880
17 januariOpstellen in N.A. over Nijehaske (Haska = Hessiga in het. register van Corvey, deze Hessen zijn Saksers) en over een samenkomst die in 1542 plaats had in het Haskerconvent over het verbreeden van het Oude Diep, de Dracht, vanaf het convent tot de hooge gronden van Oudeschoot, en tevens om den Gravinneweg te herstellen, die liep van 't convent Nes tot Oldeholtwolde. Na de vergadering begaven grietmannen en volmachten zich in O.richting en vonden daar ,,eene figure ende vestigiën van eenen aerden Wech, al begroeyt met begroeyende sloten, somptyds aan deen ende somptyds aan beyde sijden, ende somptyds afgegraven ende aen de naestliggende landen géappliseert: wekken weg ook zeer erom liep, ende hadden de luyden somptyds gereden op de naestliggende landen, wekken wech zijluyden zeyden de Gravinnewech te wezen, daer quastie om is. Te Heerenveen bestaat de coöp. vereeniging Werkliedenbouwlust. Aanbesteed een vertimmering in de kerk te Kortezwaag.
1885
17 januariO.L. school te Wons verhuurd.
1886
17 januariDs. Muller te Gorredijk kondigt af, dat hij wegens de geringe opkomst bij den morgendienst, alleen avonddiensten wenschelijk acht, maar een lidmatenvergadering oordeelt het tegendeel. Overleden op den huize Philaletheia te Bergum vrouwe J. E. Eldering Ferf—de Kok.
1888
17 januariDe vereeniging ,,Helpt elkander" te Joure tot verleenen van geneesk. hulp enz. viert haar 50-jarig bestaan.
1893
17 januariDe afd. Leeuwarden van het Algem. Ned. Werkliedenverbond candideert voor de Tweede Kamer C. V. Gerritsen.
1895
17 januariLezing van Dr T. J. de Boer voor het Fr. Genootschap over den Frieschen wijsgeer Franciscus Hemsterhuis (1722-1790). Uit de hand te koop Hervey te Ternaard.
1895
17 januariLuitenant Velds, die zich verdienstelijk maakte in de Lombok-expeditie, met muziek en toespraak van burgemeester Alma te Sneek, zijn geboorteplaats, ingehaald. In de Leeuw. Crt. opschriften te Haskerhorne, Nijega (H.O.N.), Lemmer, Gorredijk, Oldeholtpade, Harlingen, Sneek, IJlst, Bajum. Schets van F. M. Wibaut over Beets c.a. in het socialistisch Zondagsblad Het Morgenrood (no. 3—S).
1898
17 januariHet Selskip Friso to Amsterdam speelt „feu 't klad ôf" Falske frjeonen troch J. P. de Vries, skriuwer fen it Selskip. Te Fochteloo zijn wilde zwijnen.
1899
17 januariJohan Winkler schrijft in de Ned. Spectator over Jan Jelles Hof, sergeant-majoor te Haarlem, als Friesch dichter.