Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum, Ljouwert Dr G.A. Wumkes - Stads- en dorpskroniek van Friesland

Voer een jaar in (tussen 1700 en 1900):

en/of zoekterm (min. 4 tekens!):
(meerdere zoektermen scheiden met spatie, b.v.: Sneek Dokkum)

 

of zoek op datum: Dag: Maand:
Home

1733
13 aprilDs. Franciscus van Huisen te Dronrijp, schrijver van een tractaat over Ps. 110 wordt geremoveerd.
1747
13 aprilUit Staveren vertrekken 75 ruiters van het regiment van Schagen, zijnde des nachts ingekwartierd te Warns en Scharl. In denzelfden nacht zijn er van dat regiment ook te Koudum geweest, komende van Bolsward en Sneek. Mei l Prins Willem IV aangesteld tot stadhouder, kapitein en admiraal der prov. Zeeland. De afgevaardigden zijn 5 Mei te Leeuwarden om hem die ambten aan te bieden.
1762
13 aprilA. van Lingen en Co. te Leeuwarden verkoopt zijn winkel en leesbibliotheek van eenige duizenden nummers.
1763
13 aprilUitgegeven bij Nicolaas Udink te Franeker: Eerste Beginselen der planten of peerwijze derzelve in dassen en ordens, verdeeld en door afbeeldingen op koper gebragt door David Meese, hovenier in de Kruidtuin aan 's Lands hoogeschool te Franeker.
1765
13 aprilDe kerk van Nijehove te Leeuwarden voor 1000 car. gl. op afbraak verkocht, nadat 11 Maart de blauwe pannen waren afgenomen, het puin gevoerd naar Wonseradeels zeedijken. De kunstschilder R. Jelgerhuis in de Gr. Kerkstraat te Leeuwarden schildert kamerbehangsels, history-, portrait-, bloem-, basrelief, zeestukken, exerceert etsen en graveeren van signetten, titelplaten, enz. Bij hem verkrijgbaar twee afbeeldingen van het z.g.n. Klokhuis (van ouds Nijehove) te Leeuwarden, 4 st. G. Tresling geeft uit: Nieuw ABC boek met plaatjes tot verklaring van de Geloofsartikelen en Tien Geboden, alsmede Bijb. Printverbeeldingen in 75 plaatjes om de kinderen de historische vragen volgens het geleide van den Eerw. Borstius beter te leeren.
1771
13 aprilVerschenen bij H. A. de Chalmot te Leeuwarden: Insinuatie met praten door Haye Egges te Makkum, gedaan aan de opzienders van de Doopsgezinde gemeente aldaar den 2 April 1771, een halve stuiver.
1775
13 aprilAanbesteed het afbreken der oude kerk te Makkinga en het opbouwen eener nieuwe, gegadigden bij old-executeur J. Schuurer aldaar.
1805
13 aprilVerkoop van Bornia-State te Weidum met welbeplante singels, grachten, tuin, twee kampen land daarin gelegen, groot 13 pondematen, eigenaar P. Deketh, benevens de helft van een gestoelte staande op het Oost in het koor der kerk, waarvan de wederhelft in eigendom is aan de heeren Adema en Buma. Aanbesteed het afbreken van den toren te Wirdum. Verkoop der jeneverstokerij van Bauke Eisma op de Deinumer Suupmarkt te Leeuwarden. De classis Walcheren verklaart den naamloozen schrijver (ook zonder opgave van den drukker) van het libel: De Geestelijkheid ontmaskerd in een oprecht en waarachtig verhaal der onderdrukkingen, geleden bij Johan van Dalen, geboortig uit Zeeland en Friesch candidaat, voor een eerloozen lasteraar.
1807
13 aprilBoelgoed op Mariënburg achter de Hoven te Leeuwarden, zijnde het sterfhuis van Harmanus Balk, in leven oud vroedschap der stad, overl. 12 Febr. 1807, broeder van Rebekka Balk (overl. 14 April 1807), die gehuwd was met den old schepen Jouke Andeles.
1810
13 aprilVerkocht de oude weverij met 2 weefgetouwen van Harmen Hendriks te Pingjum. Bij wed. H. Post te Leeuwarden verschenen: Nagedachtenis van Ds. A. Brink aldaar, door deszelfs neef M. H.
1822
13 aprilNa een halve eeuw stilstand van de Groenlandsvisscherij zeilt het eerste brikschip van Harlingen uit naar Spitsbergen, kommandeur Willem Rab, uitgerust door Barend Visser & Zoon. Oproep van sollicitanten voor den post van onderwijzer te Beets tractement ƒ 40, Siegerswoude ƒ 60 en schoolgeld van 65 leerlingen, Bakkeveen ƒ 60 en schoolgeld van 52 leerlingen, Duurswoude ƒ 58 en schoolgeld van 40 leerlingen, Hemrik ƒ 63 en schoolgeld van 70 leerlingen.
1824
13 aprilVergelijkend examen ten grietenijhuize te Lemmer voor de vacante post (door het overlijden van J. A. Visser) van onderwijzer te Oosterzee, salaris ƒ 250, met de schoolgelden van ruim 70 leerlingen, die 40 ct. per kwartaal betalen, ƒ15 voor opzicht over het kerkhof en het beluiden der dooden, met vrije woning en tuin. Door het vertrek van Grietje R. Schernkes naar Leeuwarden is de vrouwen (meisjesschool) te Woudsend vacant, traktement ƒ 75, benevens 10 ct. schoolpenningen per week van 40 leerlingen. Geveild een stadshuis aan de Voorstraat te Staveren, en een huis voor school gebruikt door den onderwijzer Jacob Hyltjes Fortuin aldaar.
1830
13 aprilVerschenen bij F. Holtkamp te Sneek: Wat zal ik gelooven? door Ds. C. Witteveen te Oosthem. Mr. M. de Haan Hettema beantwoordt Br. in de L. C. Hij vraagt: „Wat is de tegenwoordige letterkunde? Is deze niet anders dan de oude?" Hij handhaaft de stelling, dat de Friesche taal van nu precies dezelfde is gebleven als voor eeuwen her. Hij waarschuwt voor het volgen van de Gysbertspelling.
1834
13 aprilVerschenen bij F. Holtkamp te Sneek: „Wat zal ik gelooven?" door Ds. C. Witteveen te Oosthem.
1843
13 aprilEerste steen gelegd van de nieuwe kerk te St. Jacobi Parochie, in Dorische stijl, gebouwd door aannemer Wouda, met toespraak van het Statenlid Gerrit Willems Wassenaar.
1846
13 aprilMet vol orkest een solemnele mis van Hauptman onder directie van P. Wedemeijer in de St. Bonifaciuskerk te Leeuwarden ten gehoore gebracht.
1847
13 aprilOverleden te Leeuwarden Pi eter Frank, organist der Jacobijnerkerk, de laatste der vier stadsmuziekmeesters, die een. hoogen leeftijd bereikten. (Wedemeijer, des Communes, Posthumus).
1850
13 aprilExecutoriale verkoop van de Afgescheiden kerk te Marrum.
1857
13 aprilIn de vergadering van de Vereeniging tot afschaffing van sterken drank bij de Koe op het Zaailand te Leeuwarden spreken voor een talrijk gehoor, waaronder de vrouwen der leden: Dr. D. C. Pleyte, Dr. L. Proes, P. W. v. d. Veen, J. v. d. Veen, Ds. J. Romeny, W. Hamstra (voorzitter) in voordracht en toespraak. J. v. d. Veen draagt een eigen gemaakt gedicht voor: Martha aan den avond voor Pinkster.
1858
13 aprilDe rederijkerskamer Eenheid door Verscheidenheid te Sneek geeft haar laatste openbare vergadering. Vroeger gaf zij de voordracht van Schimmel Joan Woutersz. Nu: Handel en Kunst, door F. H. Greb, Lodewijk XI, en de Overspelige Vrouw, door Tollens.
1863
13 aprilDe heeren T. en S. Koopmans maken een aanvang met de verveening van klijnlanden het ,,Burgemeestersveen", gelegen onder Beets, de turfmakers komen uit Ter Idzardt, n.l. Willem Bron en Pieter Kats.
1869
13 aprilAanbesteed het stichten van een Herv. kerk aan de Compagnonsvaart te Nieuw-Appelscha.
1870
13 aprilDr. A. R. Holwerda legt in Oldetrijne den eersten steen van het aldaar te stichten kerkgebouw, dat de eenigste kerk van Friesland, die nog met riet was gedekt, zal vervangen.
1879
13 aprilVerschenen: Memento mori, mijmeringen, droomen, visioenen, poëzie van J. H. van der Veen, Doopsgez. predikant op Terschelling.
1880
13 aprilGeveild te Boyl de z.g.n. Boylinger meente groot 53 H.A. in 20 perceelen.
1888
13 aprilVerschenen: Wat nu? Politieke en finantieele beschouwingen door A. v. Assen, oud Friesch Statenlid.
1889
13 aprilVele arbeiders uit Hoornsterzwaag en Jubbega vertrekken naar de Drentsche venen en naar Meppen in Pruisen, maar vele ook keeren onverrichterzake terug. In de Friesche venen zijn de daghuren als in 1888, voor het dagwerk turfgraven (= 40 stok) wordt echter 50 ct. minder betaald. J. v. d. Wal Kz. laat den bouw eener boterfabriek te Witmarsum aanbesteden.
1891
13 aprilJaarvergadering te Leeuwarden van den Liberalen Bond in Friesland.
1892
13 aprilRapport in N.A. van den zuivelconsulent over de Friesche boterbereiding. Ingezonden stukken in N.A. over den Beetster Veenpolder door J. v. Loon en H. J. Brouwer (Gorredijk).
1897
13 aprilJ. Bieruma Oosting te Leeuwarden koopt het buiten Veenwijk aan te Oudeschoot voor f21.046.