Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum, Ljouwert Dr G.A. Wumkes - Stads- en dorpskroniek van Friesland

Voer een jaar in (tussen 1700 en 1900):

en/of zoekterm (min. 4 tekens!):
(meerdere zoektermen scheiden met spatie, b.v.: Sneek Dokkum)

 

of zoek op datum: Dag: Maand:
Home

1743
26 meiVerschenen: Gedicht ter gelegentheit van het huwelijk van Dr. Z. Gerroltsma en Maria Elisabeth Melchior, door B. I.
1759
26 meiVerschenen bij T. Roorda te Heerenveen: Boereavondprater, zijnde een wellevende onderwijzer der jonge dogters. Verkoop van 8 pondemaat greide in het Huizumer meenschar, doch thans daarvan afgeslat tot vrij land.
1764
26 meiDe boekverkooper R. Zeylstra te Sneek heeft gekocht een partij raare en slimme brieven voor de kinders om in te leeren, en presenteert ze aan de schoolmeesters het pond voor een zestehalf, bij hem ook te bekomen: De zeldzame Levensgevallen van de Jongejuffer de Villars, 2 dln. Afgebrand de nieuwe mouterij in de Kruisstraat bij de Groote Kerk te Harlingen.
1770
26 meiN. Arnoldi, raad-secretaris en thesaurier-generaal van den prins van Oranje Nassau besteedt het verven aan der beide Hofvleugels op 't Oranjewoud.
1772
26 meiKunsthandelaar H. A. Baur te Harlingen laat een verzameling schilderijen meest van Nederl. meesters verkoopen.
1774
26-28 meiWegens den overgang van het overmatig heete weer op 11—14 Mei tot de ongemeene ruwheid en koude, die daarop volgde, met een verschil van 28 graden in de schaduw, sterven veel schapen en koeien.
1787
26 meiDe trekvaart van Leeuwarden naar Sneek is eenigen tijd onbevaarbaar wegens slatting.
1809
26 meiGerrit Roukes, brander op het Schoenmakersperk te Leeuwarden bericht, dat de jenever per aam ƒ 8 is opgeslagen.
1810
26 meiBij afbraak verkocht het wachthuisje aan den Camminga-burg te Leeuwarden.
1813
26 meiDe entreposeur-principal der taljak in het departement Friesland belooft 100 francs aan hen, die de daders van den diefstal van 650 kilo rooktabak genaamd Cartine in den nacht tusschen 5 en 6 Mei uit een der magazijnen te Leeuwarden, aanwijzen, zoodat zij in handen van de justitie geraken, „zullende des aanbrengers naam des begeerende worden verzwegen."
1824
26 meiAanbesteed het afbreken van de oude en het bouwen van een nieuwe Doopsgez. kerk te Joure, bestek bij Ds. K. Ris.
1838
26 meiBurgemeester en Wethouders te Sneek presenteeren op afbraak te verkoopen het logement de Witte Arend aan de Marktstraat aldaar.
1843
26 meiAanbesteed het bouwen van een nieuw schoollokaal te Rottevalle.
1854
26 meiVerschenen bij H. Bokma te Bolsward: Afscheidsrede van Opheusden door Ds. J. W. Felix, en 16 Lijdenspredikatiën van David Bruinings met voorrede van Ds. H. van Griethuizen te IJlst.
1856
26 meiUwnk en lok, fen D. Hansma, door 't Fr. Selskip bekroond.
1868
26 meiVerschenen bij H. Bokma te Leeuwarden: Dr. Kruizinga Homan: Openbaring of wijsbegeerte, contra Ds. A. I. Carpentier Alting.
1878
26 meiDe Leeuw. Courant wijdt een uitvoerige bespreking aan het kunstwerk van den Frieschen schilder Alma Tadema, zijnde een vertaald opstel uit 't Engelsen blad The World, a Journal for men and women.
1881
26 meiVergadering voor Algemeen stemrecht te Surhuisterveen, waar D. Pekelharing het woord voert.
1883
26 meiAanbesteed het bouwen van een school te Pingjum, en het verbouwen der scholen te Giekerk, Oenkerk en Oudkerk. In de veenen te Fochteloo komt een geknakt oerwoud bloot, waarvan de zware stammen liggen in de richting N.W.— Z.O. en rustend op een harde zandlaag.
1886
26 meiSchets in stadfriesch dialect in N.A. door T. F. Pastor Schauenburg uit Oldenburg houdt in de Luth. kerk te Leeuwarden, 's avonds 81/2 uur een bijbeloefening voor de Ev. Duitsche maaiers, en Zondag 30 Mei te 21/2 uur een godsdienstoefening.
1888
26 meiOpstel in N.A. over Pinkster Drie te Sneek.