Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum, Ljouwert Dr G.A. Wumkes - Stads- en dorpskroniek van Friesland

Voer een jaar in (tussen 1700 en 1900):

en/of zoekterm (min. 4 tekens!):
(meerdere zoektermen scheiden met spatie, b.v.: Sneek Dokkum)

 

of zoek op datum: Dag: Maand:
Home

1741
15 decemberVerschenen bij T. v. Dessel te Leeuwarden: G. v. Velzen te Waeksens, Voorzorge der Staten van Friesland tegen de inkruipende Socianerij.
1742
15 decemberVerschenen bij v. d. Plaats te Harlingen: O gij, die met den naam van patriot wilt pralen, gedicht door W. v. Haren Er verschijnen meer gedichten van hem en tegen hem. Ook requesten tot adstructie van Stinstra's Remonstrantie.
1743
15 decemberDe nieuwe kerk te Lippenhuizen gewijd door den vorigen predikant G. Nicolaides met l Petr. 2: 4—5.
1749
15 decemberGedept, schenken den stadhouder en zijne opvolgers de vrije jacht op het Oranjewoud, vanaf Schoter Legeweg oostwaarts tot den weg naar de kerk van Klein Katlijk, westwaarts de Schoter Heereweg van het Heerenveen tot de Schoterbrug, zuidwaarts de rivier de Kuinder en noordwaarts de Compagnonsvaart, waartoe grenspalen worden gezet.
1770
15 decemberUitgegeven bij Yntema en Tieboel te Amsterdam: Verhandeling van de Klootsche Driehoeksmeeting door P. Steenstra Phil. Dr. en lector der wiskunde te Amsterdam. Alsmede: Lessen over de lengte op zee, door denzelfden. Nog: Grondbeginselen der Kegelsneden door Prof. N. Ypeij te Franeker, met voorreden van P. Steenstra.
1775
15 decemberDe oude pastorie te Sexbierum op afbraak verkocht.
1787
15 decemberVerschenen bij A. Jeltema te Leeuwarden: I. Boezemzugt op het overlijden van Ds. Theodorus ten Bokkel aldaar, II. Treurzang op de uitvaart van Ds. ten Bokkel door D. S., III. Rouwbeklag aan de Herv. kerkgemeente te Leeuwarden bij het overlijden van Ds. ten Bokkel, IV. Biddende Traanen gestort bij het lijk van den jongenheer Folkert Pieters Schellingwou in het ijs overleeden 28 Nov. 1787 door. F. v. d. P. Verschenen bij H. Post te Leeuwarden: Beweegingen van een corps koninglijke Pruisische troupen in Holland in den nazomer van 1787.
1788
15 decemberOverleden aan een borstkwaal Mr. Petrus Brandsma, Raad ordinaris van Friesland, oud 37 jaar en 2 maanden.
1791
15 decemberVerkoop der heerlijke huizinge met ankersmederij met 2 knechtswoningen op het Noordeind te Workum, hebbend ten O. de diepe Dolte, bij de wed. van den old burgemeester J. Acronius aldaar metter dood ontruimd.
1801
15 decemberDe kastelein P. J. Panstra te Rottevalle laat op de schijf met jachtgeweer en een vet varken verschieten.
1818
15 decemberD. Niebuur, Medicinae doctor te Harlingen, wiens dochtertje in 1803 een der eersten was die in Friesland werd ingeënt (het middel was nog niet algemeen bekend in Nederland) raadt in de Leeuwarder Courant „zijn natuurgenooten op het ernstigste aan om van dat goddelijk middel gebruik te maken."
1821
15 decemberVerhuring van het Huis Ten Noord, aan de trekvaart te Oudwoude naar Leeuwarden en Dokkum, zijnde in het Huis reeds vele jaren tap- en winkelneering gedreven. Briefjes in te leveren op Vogelsang-State te Oudwoude.
1823
15 decemberFloreenplichtigen van Wijkei beraadslagen over het herstellen der pastorie.
1824
15 decemberVerkocht bij F. Holtkamp te Sneek de bibliotheek van Ds. Adamus Guldenarm te Oosthem.
1825
15 decemberBij Suringar te Leeuwarden verschenen de Vriesche Almanak met roode letters, berekend door Elte Martens Beima te Oostermeer.
1843
15 decemberVerschenen bij Suringar: de Friesche almanak met roode letters voor 1844, berekend op de poolshoogte van Leeuwarden door Elte Martens Beima, conservator aan het Museum van Nat. historie te Leiden.
1857
15 decemberDe Leeuw. Courant behelst een belangrijk schrijven van Mevr. A. M. M. Wed. Storm, geb. v. d. Chijs, die in Aug. 1856 van Delft naar Amerika was gereisd en zich nu bevond in Lancaster bij Buffalo ten huize van Worp van Peyma. Zij deelt in dezen brief allerlei belangrijke kolonisatieplannen mee, n.l. om een kolonie te stichten in de slavenstaat Tennessee met Nederlandsch geld, Nederl. kolonisten en jonge krachten, b.v. frissche gezonde jongens uit weeshuizen. Dit jaar verschenen: P. Wierdsma Schik, Over de staatsregterlijke geschiedenis der Staten v. Friesland (1581—1795).
1859
15 decemberGehuwd te Bergum: Jr. Mr. I. AE. A. van Panhuys en Jonkvr. C. J. van Sminia. Verkoop van het sedert meer dan zestig jaar tot uitspanning veel bezocht koffiehuis Het klein klooster met kolf- en kegelbaan bij de St. Janspoort aan den stadswal te Bolsward, door de Gebr. H. en S. Meijer met den dood ontruimd.
1867
15 decemberUit de hand te koop Aylva-State te Witmarsum, adres Mr. T. Mulier te Haarlem. De heer S. Speelman te 's-Hage verklaart in een ingezonden stuk in de Leeuw. Courant, dat 't voor hem een raadsel is, dat speciaal in Friesland in tegenoverstelling van de overige gewesten het Thorbeckiaansch gezag zich nog steeds handhaaft.
1872
15 decemberVerschenen bij de erven Loosjes te Haarlem: Het oude en het nieuwe geloof. Eene belijdenis van David Friedrich Strauss, uit het Duitsch vertaald door Ds. A. Deenik, doopsgez. predikant te Ternaard.
1873
15 decemberDe voogden van het St. Anthonygasthuis te Leeuwarden stellen roode soepkaarten beschikbaar tegen 5 cent per portie.
1875
15 decemberIn de Navorscher komt een opstel voor over het Oera Linda Boek, waarin de schrijver P. Leenders Wz. uit Medemblik taal en inhoud van het handschrift nagaat. Hij komt tot de conclusie dat het Oera Linda Bok eeuwenoud is of het is niet ouder dan 1853. De bewaarder van het origineel heeft een verklaring van gezaghebbende menschen, dat zij tusschen 1848—53 het manuscript hebben gezien bij de familie Over de Linden.
1881
15 decemberVerschenen bij F. Hessel te Heerenveen: W. Schepers, Gedichten en Puntdichten.
1882
15 decemberVerschenen: Dr. Vitus Bruinsma, De Boter- en kaasbereiding. In Eigen Haard staat de novelle: Hoe Sjoukje aan haar man kwam, door A. G. C. van Duyl. Marlet houdt op allerlei plaatsen in Friesland cursus voor de Fr. Tuinbouwvereeniging.
1883
15 decemberAanbesteed de bouw eener O.L. school te Nijland.
1885
15 decemberDe volksgaarkeuken te Leeuwarden geopend.
1888
15 decemberJohn doet belangrijke mededeeling in N.A. over Friesche emigranten in N.-Amerika, vooral uit den Noordhoek (Ferwerd, Marrum).
1889
15 decemberNieuw orgel in de Herv. kerk te Weidum, geschenk van Jhr. E. D. v. Beijma en J. Tjaarda aldaar (fabr. v. Dam) ingewijd.
1891
15 decemberDr. B. de Jager te Ternaard trekt in het Soc. Weekbl. te velde tegen het houden van veeverkoopingen in herbergen, waar de eigenlijke handel begint, nadat ieder onder invloed is van sterke drank.
1894
15 decemberIn N.A. lijst van grootgrondbezitters in Opsterland: R. baron van Lijnden te 's Hage met 3097 H.A., familie Harinxma thoe Slooten met 1878 H.A., fam. Lycklama à Nijeholt met 1514 H.A., Jhr. Mr. R. Sandberg te Arnhem met 757 H.A. enz. 13000 H.A. gronden van de geheele oppervlakte van Opsterland groot 22.924 H.A. zijn van uitwonende eigenaars. P. Jeensma en J. Bouma houden komieke voordrachten bij G. Jager te Drachtster Compagnie, en F. Meester te Donkerbroek.
1898
15 decemberIn mergelgroeven bij het Oudemirdumer Klif vindt men krijt en 2 zware zwerfblokken, die men laat springen. Lezing voor het Friesch Genootschap van C. D. Donath (Alkmaar) over Harlingen en Franeker (1784—87).