Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum, Ljouwert Dr G.A. Wumkes - Stads- en dorpskroniek van Friesland

Voer een jaar in (tussen 1700 en 1900):

en/of zoekterm (min. 4 tekens!):
(meerdere zoektermen scheiden met spatie, b.v.: Sneek Dokkum)

 


of zoek op datum: Dag: Maand:

Home

1711
25 juliDe Staten geven order omtrent het luiden der klokken in grietenijen en steden.
1767
25 juliVerschenen de beeltenis van F. Sjoerds als zwarte konstplaat, 6 st., alsmede de Baan in optocht, 6 st.
1769
25 juliProf. J. H. van Swinden te Franeker benoemd tot lid der Holl. Maatschappij van wetenschappen.
1772
25 juliGedrukt bij A. Jeltema te Leeuwarden: uitvaart van Foeke Sjoerds in het 57e jaar zijns ouderdoms 18 Dec. 1771, met bijvoeging van 2 grafschriften, waarvan het eene op de zerk is gehouwen, 2 st.
1778
25 juliVerschenen bij G. Tresling te Leeuwarden: Deductie uit de naam en van weegens Jr. Edzart van Burmania van Bakkeveen, wegens hem zelve en als man en voogd over zijn huisvrouw Maria Anna Pieterson (eerder Wed. Joh. Leonardus v. Son) met wien hij in gemeenschap van goederen getrouwd is, echtelieden te Haarlem, deducent, op en tegens Constantinus v. Son te Amsterdam.
1801
25 juliAfbraak van een huizinge in de Loopgraven bij Leeuwarden. Verschenen: Afscheids- en intreérede van Ds. N. Schotsman te Sneek.
1822
25 juliOnder Noorder Drachten bij de Dwarsvaart wordt een nieuwe school gebouwd.
1823
25 juliAanbesteed torenreparatie te Midlum bij onderwijzer B. Mulder Jz. aldaar, en aanmerkelijke kerkreparatie te Blija.
1838
25 juliTe Texel binnengekomen de Dirkje Adama en de Spitsbergen uit Harlingen, de een met 4 visschen en 130 robben, de andere met 3 visschen en 600 robben, (commandeur H. en N. B. Rickers).
1841
25 juliDe vorstelijke familie woont de godsdienstoefening bij in de Groote kerk te Leeuwarden onder het gehoor van Ds. L. Proes.
1843
25 juliPrijs der kaas te Sneek ƒ 15 à ƒ 20.
1845
25 juliVerschenen bij Jacob J. van Gelder te Leeuwarden: I, W. J. Berlijn: Een viertal uitheemsche bloempjes op vaderlandsche bodem overgebracht, II, Dr. H. M. Duparc te Leeuwarden: Voorstelling van eene stoffelijkheid der ziel, benevens een woord over het wederkeerig verbond en verschil tusschen ziel, geest en lichaam.
1853
25 juliP. H. Buisman herdenkt 50-jarigen schooldienst te Langweer.
1858
25 juliOverleden te Bergum: Jhr. Mr. Hobbe Baerdt van Sminia, burgemeester van Tietjerksteradeel, beoefenaar der Friesche geschiedenis en oudheidkunde.
1862
25 juliBij T. Telenga verschenen: Moat er Jenever by 't koaldorsen, in gesprek in de Bildtaal tussen twee bouwboeren, in druk brocht van Waling Dykstra.
1865
25 juliVerschenen: Hebben de artikelen des algemeenen Christel, geloofs voor de zaak des Christendoms uitgediend door Dr. S. K. Thoden van Velzen te Leeuwarden.
1867
25 juliBij het afgraven van een der hoogste Midlumer terpen, niet ver van het eerste tolhek worden de overblijfselen gevonden van een vaartuig, n.l. kromhouten, planken en andere deelen.
1881
25 juliFinale verkoop van Wiarda-State te Goutum. De opstal der poort heeft opgebracht Æ’ 300, der huizinge Æ’ 1689 (kooper G. Praamstra te Veenwouden), het middelste gedeelte Æ’ 2379 (kooper de vorige) en het Oostelijk gedeelte Æ’ 3352 (kooper W. S. Wagenaar te Sneek).
1883
25 juliVoor Peasens ramp ontvangen Æ’ 128.000.
1885
25 juliAanbesteed het afbreken van 2 huizen en het bouwen ter plaatse van een pastorie voor de Doopsgez. gemeente te Oudebildtzijl.
1887
25 juliAanbesteed de bouw eener O.L. school te Sloten. A. H. Cohen te Leeuwarden verkoopt de echte z.g.n. Bozumer witleeren kaatsballen.
1888
25 juliFriesch vers in N.A. Langwarder Merke.
1892
25 juliVerschenen bij H. v. Belkum te Leeuwarden: U onzen groet, welkomstlied voor H. M. Koningin Wilhelmina en regentes Emma toegezongen door de schoolkinderen 18 Juni woorden en muziek van C. Koster.
1893
25 juliAanbesteed het verbouwen van „het slot", vroeger van Mevr. D. de Blocq v. Scheltinga, aan de O. Koemarkt te Heerenveen tot een logement voor H. Jorissen.
1894
25 juliDe werkverschaffing door vlasbouw in Kollumerland heeft over 1893 een tekort van Æ’ 7200, zoodat geen land meer wordt gepacht.
1898
25 juliNieuwe school te Zweins feestelijk geopend.