Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum, Ljouwert Dr G.A. Wumkes - Stads- en dorpskroniek van Friesland

Voer een jaar in (tussen 1700 en 1900):

en/of zoekterm (min. 4 tekens!):
(meerdere zoektermen scheiden met spatie, b.v.: Sneek Dokkum)

 

of zoek op datum: Dag: Maand:
Home

1701
27 januariCornelis van Aylva gekozen tot grietman van Wonseradeel.
1762
27 januariGedrukt bij A. Ferwerda te Leeuwarden: Deductie voor vrouwe S. A. v. Haren, geb. van Huls, ter haarer noodzakelijke zuivering van de lasterlijke gerugten en imputatiën tegen haar gedrukt en verspreid.
1766
27 januariIn 't Tolhuis te Joure verkocht een rogmolen te Idskenhuizen (D.), de eenige der grietenij met annexe huizinge en bakkerij, stalling, zaad- of bakhuis, appelhof, enz. 28 Verkocht ten huize van Claas Meinardi in het Heerenlogement te Lemmer 1/16 in een Lootsschuit. Febr. 13 Verkoop van de nieuwbetimmerde heerenhuizinge Ponga-State te Marrum.
1772
27 januariVerkoop van 7 pondematen, 10 einzen in de heerlijke stemdragende sathe lands Leffa-Wons even buiten dat dorp in 't geheel groot 84 pondem. bij Jouke Martens in huur voor 630 car. gl.
1780
27 januariVerkoop van een clavecimbel ten sterf huize van R. Stellingwerf, schoolmeester en organist te Oudkerk.
1781
27 januariDoor de onlusten tusschen Nederland en Engeland adverteeren eenige kooplieden binnen Harlingen, dat zij willen uitrusten een of twee kaperschepen, in aandeelen van ƒ 100.
1784
27 januariVerkoop van een besloten gestoelte in de kerk te Holwerd, bezeten door wed. Seevensma.
1794
27 januariAanbesteed het afbreken van de oude kap met verwulft en het herbouwen daarvan in de kerk te Wanswerd.
1801
27 januariEvert Semler, administrateur der domeinen van den vorst van Nassau in Friesland verhuurt: De Nationale Tuin te Leeuwarden en de Kasteleinswoning op het Hof te Leeuwarden, bewoond door den ondermajoor Harteminck.
1808
27 januariPloreenplichtigen van Hallum vergaderen over het al of niet herstellen van het kerkorgel, dat in 1804 door het instorten van den toren is vernield, of het aankoopen van een nieuw orgel.
1816
27 januariVerkocht de gescheurde klok in den kerktoren te Terzool.
1823
27 januariFloreenplichtigen van Wanswerd beraadslagen over den bouwvalligen toestand der pastoriezathe, laatst door wijlen Sasker Fokkes de Vries bewoond.
1824
27 januariDoor het overlijden van L. Lantinga en het pensioen van A. J. Lap vaceert de onderwijzerspost aan de beide openbare scholen te IJlst, die nu tot één worden gecombineerd met 120 leerlingen, die 44 ct. per kwartaal betalen, tractement van den nieuwen onderwijzer ƒ468 en de schoolpenningen, met verplichting een ondermeester van den derden rang ten zijnen koste te houden.
1828
27 januariOverleden te Leeuwarden C. E. E. baron Collot d'Escury, lid der ridderschap en der Staten van Friesland.
1838
27 januariKees Franzen komt in gezelschap van 6 personen met paard en slede van ter Schelling te St. Anna Parochie.
1839
27 januariEen nieuw orgel ingewijd in de Doopsgezinde kerk te Makkum, vervaardiger W. van Cruisen te Leeuwarden.
1843
27 januariBij C. H. Wilkeshuis op het Zaailand te Leeuwarden is te zien een groot panorama van den brand te Hamburg.
1854
27 januariVerschenen bij K. de Waard te Leeuwarden: Norderneijer schetsen en fantasieën, door L. E. Halbertsma. Kerkvoogden van Britsum laten den rijweg door het dorp tot puinweg maken. Verschenen bij K. Kuipers te Leeuwarden: Hendrik Vaes, romantisch gedicht door Dr. W. B. v. Eyk te Hindeloopen, en bij F. Hessel te Heerenveen: Leerrede over Matth. 24:42 bij het overlijden van Ds. Pieter de Goeje aldaar, door Ds. J. Wassenaar te Nijehaske. Aanbesteed het bouwen van een nieuwe pastorie te Huins.
1865
27 januariDe Kerkvoogden van Terwispel bieden een torenklok te koop aan, gegoten in 1662 te Leeuwarden, zwaar 687 Ned. ponden. Verschenen: Geschiedenis der Nederl.. belastingen door mr. F. N. Sickenga.
1871
27 januariVerschenen bij H. Suringar te Leeuwarden: de kloppartij op de school van Mamsel Europa of hoe de Duitsche jongen den Franschen jongen afranselde en de Engelsche jongen bleef toekijken.
1878
27 januariDs. H. A. Nieuwold te Jelsum, die spiritistische denkbeelden propageert, beveelt in de Leeuwarder Courant aan de lezing van Mevr. E. van Calcar's: Op de grenzen van twee werelden, id. het Engelsen weekblad The Medium and Daybreak.
1879
27 januariTwee afgevaardigden der Prov. Friesche werkliedenvereeniging (voorz. O. Rommerts) vertegenwoordigen de vereeniging op de begrafenis van Prins Hendrik.
1880
27 januariT. Velstra haldt for de Krite Ljouwert in Fryske lezing. T. G. v. d. Meulen voor S. en R. te Heerenveen.
1887
27 januariDe roggemolen te Grouw. 8 Sept. 1885 afgebrand, gaat na herbouw weer in vlammen op.
1889
27 januariHet leesgezelschap te Terhorne besluit soc. geschriften op te nemen, de directeur biedt ontslag aan, 't besluit ingetrokken.
1892
27 januariWegens bouwvalligheid der Herv. kerk te Hindeloopen wordt een houten schuur als noodhulp gevraagd.
1896
27 januariNa den dood van een bijenhouder in Oost-Stellingwerf worden op last der familie alle korven in de bijenstal omgezet, in het algemeen geloof dat anders de bijen zouden sterven. Soms tikt men zelfs eenige malen tegen iedere korf als een mededeeling.
1897
27 januariDe S.D.A.P. steunt de kamercandidatuur v. d. Zwaag niet. als „verkapt anti-parlementariër"
1899
27 januariRede van T. S. v. d. Leij te Rauwerd voor den Protestantenbond te Leeuwarden over De gratie der Vroomheid in het Christendom van Jezus.