Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum, Ljouwert Dr G.A. Wumkes - Stads- en dorpskroniek van Friesland

Voer een jaar in (tussen 1700 en 1900):

en/of zoekterm (min. 4 tekens!):
(meerdere zoektermen scheiden met spatie, b.v.: Sneek Dokkum)

 

of zoek op datum: Dag: Maand:
Home

1705
28 maartHet placcaat tegen den uitvoer van mest vernieuwd. Verschenen te Franeker: J. Regius, Institutionum logicarum epitome.
1710
28 maartTjalling van Sixma benoemd tot grietman van Rauwerderhem.
1735
28 maartDoeke Meinderts uit Winsum van R.K. godsdienst, die in een schip bij een discours over den 80sten vraag van den Heid. Cat. gezegd had: „Het is een duivelsche vraag, het zal er in dezen zomer toe komen, wordt tot 2 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.
1753
28 maartTe L. overleden Johannes du Boys, oud 92 jaar. Stadhouder Hendrik Casimir begunstigde hem in 1690 met een hellebaardiersplaats. Hij diende het huis v. Oranje 62 jaar.
1767
28 maartVerschenen: Godvrugtige overdenkingen in 3 avondpraatjes: 1°. over de doop tusschen een Mennist, Gereformeerde en Papist, 2°. over de Tien Woorden tusschen Airam en Argenel, 3°. over de bedeeling der genade tusschen deze, door Hermannus Lenegra, in leven krankbezoeker in Compagniesdienst.
1771
28 maartSecretaris H. W. Wiarda verkoopt ten huize van kastelein Jacob Sybes te Hartwerd de oude kerk aldaar van oude Friesche steen, predikstoel, banken en leien op de kerk. De toren blijft staan.
1772
28 maartBeurtschipper Jarig Gerrits op 't Vliet te Leeuwarden verkoopt vlesjes medecijn voor kleine kinderen, die 't krietende termijn hebben, 't vlesje 10 st.
1776
28 maartAanbesteed het afbreken van het oude houtwerk in de kerk te Bozum en het maken van een nieuw eikenhouten daarvoor in plaats.
1780
28 maartVerkoop der boekdrukkerij van P. Koumans, stadsdrukker te Leeuwarden. Boelgoed ten sterfhuize van Bouwe Abrahams Ringnalda, schoolmeester te Friens.
1782
28 maartOctrooi verleend aan J. Mecima en Menno Vink tot het aanleggen van een veer van Harlingen op Groningen.
1795
28 maartTe IJlst wordt een volkssociëteit opgericht onder presidium van Jelle Sipke van Teerns, secr. Jan Minnes Bakker. Verschenen bij P. Bransma te Leeuwarden: Het Boek der Chronieken der Nederlanden, beschreven in de Oostersche stijl door rabbi Kabiel Lynze, Latijnsche lierzangen in Alcaïsche dichtmaat, toegewijd aan het Fransche volk.
1796
28 maartTe Stroobos wordt de derde vrijheidsboom geplant, daar de beide vorigen door kwaadwilligen waren vernield. De volkssociëteit „Waakt als het tijd is" te Franeker, ofschoon meerendeels uit mingegoede burgers bestaande, besluit 5 „primen" à ƒ 20 uit te loven aan 5 jonge manschappen uit haar stad en district, die dienst nemen ter zee.
1806
28 maartTe huur de herberg Oud Duinkerken op het Schavenek te Leeuwarden.
1807
28 maartVerschenen bij J. Seidel te Leeuwarden: Fransche en Nederduitsche spraakunst door T. L. B. Rameau, kostschoolhouder aldaar.
1820
28 maartOverleden te Harlingen Nicolaas Baur, Friesch zeeschilder Verschenen bij J. Römelingh te Groningen: Verhandeling over de Assyrische, Babylonische, Medische en Perzische rijken enz. door Ds. R. Rodenburg te IJlst.
1823
28 maartGeveild de ingepolderde lage veengraverij De Veenhoop met huizinge, veenderstenten, onder Boornbergum, groot 25 bunders. Klaas IJnses Flietstra, Friesch schrijver, is molenmaker aan de Ee onder Jelsum.
1828
28 maartE. Heringa, kunstdraaier naast de Fransche kerk te Leeuwarden beveelt zich aan voor het draaien van ivoor, hoorn, schildpad, parel d'amour, hout en allerlei metalen. Kerkvoogden te Terzool besteden het berapen en eenige reparaties aan de kerk aldaar aan, briefjes bij kerkvoogd Harmen Durks de Rook.
1837
28 maartEr zal een nieuw armhuis te Kollum gebouwd worden.
1843
28 maartAanbesteed het stichten van een nieuwe pastorie te Peasens na afbraak der oude.
1845
28 maartVerschenen bij J. Bruining te Franeker: Afscheidsrede van Ds. J. D. B. Brouwer te Welsrijp, gehouden op Marken.
1854
28 maartIn de schouwburg te Leeuwarden opgevoerd: De oude korporaal, drama in 4 bedrijven, met een voorspel, getoonzet door S. Samehtini, muziekmeester te Leeuwarden.
1855
28 maartStoomvaart Huil—Harlingen heropend, de stoomboot Minister Thorbecke verlaat Harlingen, geladen met vlas, cichorei-wortels, kaas, boter, beenderen. Verschenen het portret van wijlen Ds. H. de Vries te Leeuwarden op steen gebracht door W. Troost, en: Mr. J. H. Beuker Andreae, Brieven op eene reis door Italië.
1860
28 maartDe oude kerk en toren te Poppingawier bij afbraak verkocht, een nieuwe aanbesteed.
1862
28 maartBargedienst tusschen Dokkum en Groningen. Van Dokkum 's morgens 71/2 uur en 's middags 2 uur, van Groningen 's morgens 7, 's namiddags 3 uur.
1863
28 maartDe gebroeders J. Sytema te Haulerwijk en G. Sytema uit Rinsumageest houden Friesche voordrachten te Hardegarijp. De verslaggever getuigt in de Leeuw. Courant: „Wij kunnen niet dan met grooten lof daarvan gewagen en weten niet wat het meest te roemen of de stukken, die zijn voorgedragen, waaronder ,,It krantelêzen fen boer Pibe en In brief fen in forroune feanbaes" uitmuntten, óf den schoonen eenvoud der voordracht of het kapitale geheugen der beide sprekers".
1879
28 maartLezing van Multatuli te Sneek in de Concertzaal. G. L. van der Zwaag uit Gorredijk houdt in de sociëteit De Harmonie te Oosterwolde tien Friesche voordrachten.
1882
28 maartAfgraving der terpen op Wammert onder Oosterlittens en aan de Oldekloostervaart bij Bolsward.
1886
28 maartMr. J. Dirks, 50 jaar lid van het Fr. Gen. en sedert 8 Juli 1852 voorz. ontvangt daarvoor een eere-medaille.
1887
28 maartAanbesteed bouw eener nieuwe school te Beetsterzwaag.
1891
28 maartMeeting te Heerenveen van N. Bond v. A. Kies- en Stemrecht, sprekers Stoffel (Deventer), v. Vlaardingen (Zwolle), de Clercq (Haarlem).
1893
28 maartGeveild de terp bij Glinstra-State te Dronrijp.
1896
28 maartDe socialist Tj. Stienstra te Harlingen naar Amerika vertrokken.
1899
28 maartDe zangvereeniging U.D.I. te Beneden-Knijpe speelt: Douwe Kûpers earste frijers-aventûr, toanielstik yn ien bidriuw, troch Jan v. Kammen. Bij het afbreken van de R.K. kerk te Roodhuis bij Oosterend is gevonden een beeldbouwwerk Christus aan het kruis, met Johannes en Maria ter zijde met kapiteelen, vleugeldieren met adellijke wapens en van binnen met dit grafschrift in hoofdletters: Hier leyt begrave die oude Julius van Dekama, met syn huisvrou Katryn van Dekama en hoer ouders, en hoer overouders. Wilt doch voer die zielen bidden, want dit goeds huis is daer, veel weldaets af ghechiet soe als chi nou duet soe sel u gedaen worden.