Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum, Ljouwert Dr G.A. Wumkes - Stads- en dorpskroniek van Friesland

Voer een jaar in (tussen 1700 en 1900):

en/of zoekterm (min. 4 tekens!):
(meerdere zoektermen scheiden met spatie, b.v.: Sneek Dokkum)

 

of zoek op datum: Dag: Maand:
Home

1705
24 novemberMargaretha ten Tooren wed. van wijlen Vincentius Gales, secr. v. Doniawerstal, verkoopt voor 7950 car. gl. harebezittingen aan Allard van Burum en vrouwe Catharina Johanna van Eysinga, echtelieden.
1723
24 novemberEen eeuw geleden (1623) begint Mr. Antoni Verbeek, te Groningen orgelmaker, het orgel af te breken in de kerk te Harlingen met de zolder, daar de puisters op lagen, ter verbetering van het instrument, een jaar tevoren was in de kerk een groote Turksche vlag opgehangen, door 4 matrozen, die in Turkije gevangen genomen maar ontsnapt waren, aan de Magistraat vereerd. Toen in 1580 Harlingen werd uitgebreid en breeder wallen en grachten kreeg, is Almenum met de S. Michielskerk binnen de stad getrokken. De Westerkerk te Harlingen is 13 Nov. 1650 door ds. Acronius ingewijd met Jes. 2: 3 en in 1669 aanmerkelijk vergroot.
1733
24 novemberOverl. de oud-burgemr. van Leeuwarden, Everh. Wielinga, waarbij verschijnt een rouwdicht van ds. H. A. v. d. Sloot te Boxum en R. Roukema.
1739
24 novemberL. baron v. Plettenberg, kapitein der infanterie van den prins v. Oranje, koopt voor 3306 goudgl. een zathe te Raard (W.D.) groot 57 pondem. van Edzard Hobbe v. Burmania, majoor der kavallerie.
1759
24 novemberApotheker J. A. Rodenburg te Workum neemt een gildepenning aan.
1760
24 novemberDr. B. R. van Theeken verkoopt ten huize van Simon Sieks Baarda te Berlikum de chirurgijnswinkel van mr. Joost Hofman aldaar.
1762
24 novemberGedrukt bij A. Hoitsma te Franeker: A. Monroi, Tractatus de nervis eorumque distributione de motu cordis et cluctu thoracico latine redditi a G. Koopmans.
1763
24 novemberVerkoop der pastoralia van Wierum, Nes, Hiaure en Bornwerd.
1766
24 novemberAanbesteed het bouwen van een nieuwe kerk en toren te Ferwoude, tevens verkoop van een groote partij tufsteen van de oude kerk en toren afkomstig.
1769
24 novemberDrietal te Dokkum: Ds. A. Drijf hout te Wirdum, ds. W. Heshusius te Hindeloopen en ds. J. P. de Schiffart te Rinsumageest.
1781
24 novemberRinse van Bergum, kastelein in Roma te Harlingen presenteert te verloten een fraaie schulparresleed, met een dolfijn voorop versierd, gemaakt door den zeer gerenommeerden wagenmaker Jan Pauw te Amsterdam. De sleede is in parelmoer geschilderd met een rood onderstel mooi verguld, van binnen bekleed met geel trijp, gelijk ook het kussen en kleed voor dezelve.
1782
24 novemberDs. J. P. Andreae wijdt de nieuwe kerk te Augsbuurt bij Kollum in met een preek over l Kon. 8: 30.
1789
24 novemberGedep. Staten leggen op elke ton aardappelen, die wordt uitgevoerd, een belasting van 12.st.
1791
24 novemberVerkoop van het adelijk slot de Campen (Aggamaslot), laatst door Frans de Boer als eigenaar bewoond, gelegen aan de Pingjumervaart onder Witmarsum.
1795
24 novemberHet departement van het Nut te Heerenveen wordt 's morgens 11 uur in de Menniste Kerk publiek gevestigd met een redevoering van advocaat van der Schaaft". Verhuring der kerkzathe Bollendam onder Driesum.
1800
24 novemberVerkocht de deftige huizinge genaamd de Aardappelbeurs bewoond door Nolke Jacobs en Durk Disma op de Cingel te Sneek.
1802
24 novemberVerkoop der Zathe Sint Ursel in het Heidenschap onder Workum, groot 145 pondematen en 7 einsen door Eelke Harmens gebruikt. Verschenen bij I. Verwey te Workum: I. Zwakheid der schriftuurlijke gronden voor een volstrekte praedestinatie. II. Iets over de protestantsche formulieren van eenigheid, een volksboekje, waarin het onwettige, schadelijke en ongeoorloofde wordt aangewezen enz. III. Gods ware kerk op aarde, alle van denzelfden onbekenden schrijver. Verschenen bij V. v. d. Plaats te Harlingen: De schaphander of de kunst om in de diepste wateren drijvende te gaan, vert. door C. van Engelen, voorheen Doopsgez. leeraar te Harlingen, schrijver van de weekbladen De Denker en de Filosoof.
1806
24 novemberVerkoop der hovinge Vellenburg te Oosterwierum. De dissenters confereeren te Schettens of zij den dorpstoren van de Herv. gemeente wegens bouwvalligheid zullen afstaan.
1813
24 novemberVerschenen bij J. W. Brouwer te Leeuwarden: Russisch en Hollandsch Woordenboek, 8 st.
1826
24 novemberDe heerschende epidemie begint af te nemen.
1834
24 novemberDe Groenlandsvisscherij-maatschappij te Harlingen liquideert met uitbetaling van 20 % van het kapitaal of ƒ 100 per aandeel. Verschenen: S. J. Galama, Verhandeling over het moederkoren.
1844
24 novemberVerschenen bij J. Munnik te Joure: Frysce Fjouwerstim of 12 fjouwerstimmige gesangen yn de Fryske tael (75 ct.) troch H. G. v. d. Veen.
1845
24 novemberHet nutsdepartement te Heerenveen viert zijn 50-jarig bestaan, waarbij Mr. A. F. Jongstra een rede houdt in de Doopsgezinde kerk.
1846
24 novemberVerkoop van 1/3 van Schiermonnikoog, toebehoorende aan Gratia Suzanna de Jongh Stachouwer. De beide andere deelen zijn het eigendom van den heer Starkenborg Stachouwer van Wehe. Het geheel was weleer in het bezit van Johan Stachouwer, heer van Rijsbergen, die het in 1638 aan de Staten van Friesland verkocht voor 18.151 goudguldens. Voor het derde deel werd thans ƒ 17.500 geboden.
1847
24 novemberA. Schaafsma opent zijn boekhandel op den hoek van den Diepswal te Dokkum.
1852
24 novemberInwijding van een nieuwe kerk en school op de Surhuisterveensterheide. Verschenen bij F. Hessel te Heerenveen: De geest des tijds en het lager onderwijs door R. de Vries, onderwijzer te Bovenknijpe.
1867
24 novemberJ. Troelstra benoemd tot ontvanger der directe belastingen te Hijum, tevoren commies bij de belastingen te Groningen.
1868
24 novemberVerkrijgbaar bij H. Suringar te Leeuwarden: Ter gedachtenis, toespraken tot de Herv. Gemeente te Leeuwarden, door Ds. Hugenholtz. En: De Godsdienst in het leven door Theodore Parker, uit het Engelsch door ds. B. W. Colenbrander te Engelum.
1868
24-27 novemberFryske foardracht fen J. Sytema en soan, by Mej. de Widdou Feenstra to Hearenfean, S. W. Apperloo to Rotsterhaule en by Bloemhof to Bartlehiem.
1870
24 novemberDe Fr. Courant keurt sterk af, dat Thorbecke, als raadsman der Kroon, heeft geadviseerd tot het kiezen van het conservatieve ministerie v. Reenen. Het noemt dit een afval aan zijn eigen beginselen.
1871
24 novemberBij H. Kuipers te Leeuwarden verschenen: het 2e adres aan de Tweede Kamer der Staten Generaal van den ontslagen kapitein P. A. Janssen.
1876
24 novemberFryske sang, yn 5 bundels, eltse bundel mei 8 ef 9 sangen, fen W. Dijkstra, yn 't ljocht komd by F. A. Bosman to Frjentsjer.
1877
24 novemberDe drooglegging van uitgeveende plassen te Oudehaske is in vollen gang.
1878
24 novemberDe heer Heldt uit Amsterdam treedt te Sneek voor de afdeeling der Friesche werkliedenvereeniging als spreker op.
1881
24 novemberLezing van dr. C. Sepp te Leiden voor het Fr. Gen. over het leven van W. Eekhoff, S. H. Hylkema geeft een Fr. bijdrage.
1883
24 novemberMr. J. G. Gleichman bepleit in een verg. van de liberale kiesvereeniging te Leeuwarden, onder leiding van J. Troelstra, het invoeren van inkomstenbelasting. Dansonderwijs voor kleinen en grooten bij P. Hof te Langezwaag.
1885
24 novemberAanbesteed de nieuwe binnenbetimmering der Herv. Kerk te Ureterp.
1888
24 novemberKlopjacht te Bergumerheide in de bosschen van Ypeij en du Tour, waarbij 20 kloppers hun har! har! doen hooren en 223 hazen, 3 houtsnippen en l bunzing het leven verliezen. Verschenen bij R. P. Zijlstra te Joure: F. Looijenga, Alderljeafde.
1890
24 novemberGeveild de stoomlinnennaaigarenfabriek der firma A. H. Wumkes en Co. te Joure.
1891
24 novemberIn aanbouw de coöperatieve zuivelfabriek te Deinum.
1891
24-25 novemberCorrespondentie in N.A. van N. v. Albada te Cedar Rapids Iowa.
1898
24 novemberDe nieuwe vlasfabriek te Oenkerk in werking (over de fabricatie, L. C. 10 Nov.).