Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum, Ljouwert Dr G.A. Wumkes - Stads- en dorpskroniek van Friesland

Voer een jaar in (tussen 1700 en 1900):

en/of zoekterm (min. 4 tekens!):
(meerdere zoektermen scheiden met spatie, b.v.: Sneek Dokkum)

 

of zoek op datum: Dag: Maand:
Home

1700
23 februariBotsingen te Bolsward tusschen het garnizoen en de Dijksterburemannen, die een korporaal, wegens insubordinatie door den majoor gearresteerd, ontzetten. Ook bad een oploop der Dijksterburemannen plaats, toen de korporaal weef werd gevangen genomen. Den 28en raakte de geheele stad aan het bollen.
1737
23 februariVrouwe R. L. v. Harinxma thoe Slooten, vrouw van kolonel A. E. v. Coenders, commandeur van Namen, verkoopt voor 2294 goudgl. een 1/2 zathe, in 't geheel groot 74 pondem. op het eind van Dijksterhuizen onder Beetgum.
1755
23 februariVoor den scherprechter v. Friesland, Christiaen van Gurkum, is op het Oldehoofster kerkhof een graf voor hem en zijn familie afgezonderd. Bij het afsterven verzocht de weduwe een statenbode en een hofbode voor de aanzegging. De buren droegen het lijk. Om door den grooten toevloed van menschen bij de uitvaart wanorde te voorkomen, had de procureur-generaal de dienaars van de justitie belast een wakend oog te houden. Ds. J. Ratelband houdt een lijkrede op ds. H. Wesselius, over 2 Kon. 13: 20, welke in druk zal verschijnen. Op 11 Febr. was hij met een gevolg van eenige honderden der aanzienlijkste!! uit stad en gemeente in de Westerkerk begraven.
1759
23 februariE. Andeles maakt een medaille op het nieuwe diaconiehuis te L. Verschenen: De gestalte van een gelovige Jood voor, in en na zijn bekeering door A. L,. Tagister Meijer.
1760
23 februariDe steen- en beeldhouwer Jan van Nys te Sneek verkoopt soorten beelden en gipsen tuinsieraden naar het leven geboetseerd, de beelden, van 21/2 voet à ƒ 3, van 3 voet à ƒ5.—, van 4 voet ƒ7.—, van 5 voet à ƒ 10.— Hij boetseert ze ook in potaarde, en snijdt ze in hout, ook levert hij zolderplafonds in gips of pleister met beeld-, sieraad- en lijstwerk.
1762
23 februariVerkocht in het Stadsweeshuis te Leeuwarden een partij curieuse schilderijen, met veel moeite en kosten bijeen verzameld door wijlen W. Falk te 's-Hage.
1765
23 februariC. van Thiel, thans kok bij Jhr. O. Z. v. Haren, adverteert dat hij l Mei a.s. binnen Leeuwarden in het logement 't Poortie gaat houden.
1769
23 februariVerkoop der sathe Ockinga-State te Wijnaldum, groot 100 pondem. bij de erven van Ate Clases als huurders in gebruik voor 490 car. gl.
1774
23 februariVoor de vacante schoolmeesters- en voorsangersplaats te Hindelopen worden sollicitanten opgeroepen, tractement ƒ 160.
1782
23 februariEen schoolmeester gevraagd te Sloten op een tractement van 190 gl.
1793
23 februariVerkoop van 2/5 in de zathe Unia-State onder Wirdum, groot 70 pondematen, mede-eigenaar Tjepke v. Althuis. Verschenen bij A. Jeltema en A. Seydel te Leeuwarden: Deductie ter verdediging van de wettige rechten der respectieve kerkeraden in de Geref. gemeenten onzer provincie in het algemeen, en in het bijzonder te Sneek.
1796
23 februariVerkocht bij D. Romar te Franeker de boeken, platen, kaarten, wapens, verzameld door Jr. Duco van Haren. De representanten van het Friesche volk verklaren dat alle personen die op 26 Jan. 1796 zich door wapengeweld in hun vergadering toegang hebben verschaft, moeten beschouwd worden als schuldig aan misdaad van gekwetste natie en dat alle overheden gelast worden hen te arresteeren.
1803
23 februariVerkoop van den rogmolen, gebouwd 1773, op de Drie-pijpster dwinger te Dokkum.
1805
23 februariEenige kunstvrienden laten een plaat vervaardigen, voorstellende de harddraverij gehouden l en 2 Febr. 1.1. te Leeuwarden, prijs in zwart ƒ3, in kleur ƒ 7, de teekening is van A. van der Poort te Leeuwarden, zij is op koper gebracht door J. E. Marcus te Amsterdam.
1809
23 februariDoor de departementale commissie van geneeskundig onderzoek in Friesland geëxamineerd en gepromoveerd tot apotheker K. Eekma te Sneek met een buitengewoon diploma.
1815
23 februariVerkocht de grond, tasscherwoning, feinthuis en loods van het in afbraak zijnde tichelwerk op het Vliet te Franeker.
1819
23 februariDe Staten van Friesland publiceeren een nieuw reglement op de paardenfokkerij, daar dat van 25 Febr. 1803 wijziging behoeft.
1832
23 februariVerschenen bij F. Holtkamp te Sneek: „Uitboezemingen" door Jelle Jelles Crolis, scheepstimmerman te IJlst.
1847
23 februariVerschenen bij Suringar te Leeuwarden: De verplichtingen der diakenen door Dr. J. H. Reddingius te Franeker.
1855
23 februariVerschenen bij J. W. Brouwer te Leeuwarden: Vierde rapport betreffende het St. Antony Gasthuis te Leeuwarden in den gemeenteraad.
1856
23 februariDe Groenlandsvaarder Dirkje Adema, voorheen meest met Denen en Duitschers bemand, krijgt nu Eiland-friezen tot bemanning.
1858
23 februariPlan vastgesteld tot aanleg van een kunstweg Holwerd, Waaksens, Brantgum, Foudgum, Bornwerd en zulks over de terpen.
1859
23 februariGewoon jaarlijksch concert door H. Smeding in de zaal van v. d. Wielen te Leeuwarden.
1869
23 februariVerpacht de twee nieuwe barges, bestemd voor den dienst van het trekveer Bolsward—Workum.
1871
23 februariVerkoop van een sterke huizinge met erf, de Poort genaamd, bestaande uit 4 woningen te Langweer, benevens perceelen bosch onder Dijken en Legemeer als Lolkeschar, Kroeskamp en Cichoreiland.
1873
23 februariOpenbare vergadering der werkliedenvereeniging in de zaal van IJ. van der Wielen te Leeuwarden. A. Beerends spreekt over het voorschotbankstelsel Schultze-Delitzsch, en O. Hommerts over verplicht onderwijs.
1876
23 februariAanbesteed het bouwen van een openbare school voor 600 kinderen te Franeker.
1878
23 februariMr. T. v. Hettinga Tromp houdt te Leeuwarden een lezing over den invloed der beschaving op het strafrecht.
1881
23 februariAanbesteed het bouwen van een Herv. pastorie te Bolsward. Een klok, zwaar 1100 kilo geplaatst in de toren der R.-K. kerk te Harlingen. Het kerkhof te Akkrum is 3 jaar gesloten, de pogingen tot het verkrijgen van een nieuw faalden, het naburig Nesser kerkhof is als begraafplaats aangewezen.
1882
23 februariMededeeling in de Leeuw. Courant: Omtrent 1629 is bij de gemeinte van Oosterlittens wettelijken bij malkander vergadert, besluiten om af te snijden soveel mogelijk alle occasie van dronkenschap, partijschappen en andere onheilen, die door de veelheid van tapperien plegen te ontstaan, dat in den voorsegden dorpe niet meer als één herbergier soude worden toegelaten, welk besluit de grietman goedkeurt.
1883
23 februariDr. J. Reitsma leest voor het Fr. Gen. over de geschiedenis van Oldeklooster, Hartwerd, vooral aan de hand van de kroniek, geschreven door den laatsten abt Thomas Groningensis.
1886
23 februariMr. J. Dirks leest voor het Friesch Genootschap over de fresco in de domkerk te Munster (1265), voorstellende een groep van Reiderlanders, van Smallingerlanders, van Hunsingoërs en Fivelgoërs, die aan den H. Paulus hun producten aanbieden, en O. Ringnalda over het 15-eeuwsche huis te Techum met het bijzondere kapwerk en houten nagels.
1897
23 februariDe Nutsafd. Huizum besluit tot verkoop der oude bewaarschool en tot het stichten eener nieuwe aan de Huizumerlaan.
1898
23 februariVerschenen de brochure van C. C. Alberti, secr. van Opsterland tegen R. v. Zinderen Bakker. In N.A. Memorie's over St. Jacobi-Par.
1899
23 februariDs. G. H. Wagenaar (Chr. Hist.) te Leeuwarden debatteert met Prof. H. Bavinck uit Kampen op den A.R.-partijdag te Leeuwarden over de Chr. staat.