Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum, Ljouwert Dr G.A. Wumkes - Stads- en dorpskroniek van Friesland

Voer een jaar in (tussen 1700 en 1900):

en/of zoekterm (min. 4 tekens!):
(meerdere zoektermen scheiden met spatie, b.v.: Sneek Dokkum)

 

of zoek op datum: Dag: Maand:
Home

1756
25 septemberVerschenen: Wonderwerken der natuur ter openinge van eenige proeven wegens de zeldzame werking der electriciteit op de hemelsche lichamen en ter beschouwing van de Comeet, die mogelijk staat te verschijnen, door Wytze Foppes.
1762
25 septemberTe huur een pastorie-sathe te Hempens, groot 64 pondem. bij ds. D. Folperda.
1767
25 septemberKerkvoogden van Menaldum besteden de reparatiën aan van de kerkeplaats het Schoon hiem, bestek bij kapitein Theod. Koek op Geralda aldaar.
1771
25 septemberProf. E. Wassenbergh te Franeker houdt een inaugureele oratie over sommige lofwaardige instellingen van den ouden tijd meest der Grieken, doch die thans niet geacht zijn. W. Wopkens, oud-kapitein ter recherche te Leeuwarden, curator over den geabandonneerden boedel van wijlen Jhr. W. v. Haren doet provisioneele rekening.
1772
25 septemberAanbesteed de leverantie van oly en keerzen aan de stad Leeuwarden voor een heel jaar.
1773
25 septemberGedrukt bij P. Koumans te Leeuwarden: Regelen en Voorbeelden voor eerstbeginnende geestlijken ter heilzame waarneeming van hunne bediening door Johan Fredrik Jacobi, naar den 2en druk uit het Duitsch, door ds. L. Meijer te Twijzel en Kooten. Herdrukt te Amsterdam in vermeerderde uitgave in 2 dln. met platen het vermaarde werk van Klaas Douwes, organist te Tzum, getiteld: Grondig onderzoek van de Toonen der muziek (Ie dr. Franeker, 1699). Een eeuw geleden (1673) woonden te Witmarsum: Catharina Eminga, wed. van Eleff Aggema, te Menaldum: Rixt Donia, wed. van Watze Camminga, vrij- en erfheer van Ameland.
1775
25 septemberVerkocht een hecht huis met een jeneverstokerij aan de trekvaart te Wommels.
1779
25 septemberArbeiders gevraagd om te Menaldum een stuk meekrap te delven.
1787
25 septemberEen detachement militairen vertrekt uit Leeuwarden naar Franeker onder bevel van majoor W. Guerin om aldaar garnizoen te houden.
1805
25 septemberVerkoop van Herema Zytsema-State te Arum, bewoond door den eigenaar Allard Scheltinga.
1809
25 septemberVerkocht bij Romar en van der Sluis te Leeuwarden de bibliotheek van A. Wassenberg, apotheker te Leeuwarden en Ds. A. de Haan te Dokkum, benevens 20 schilderijen in olieverf, een Boerhaveaansche stoof, een electriseermachine, een zonmicroscoop, 2 stukjes kanon en een illumineerkas. Verhuring in het diakonieweeshuis te Makkum der landen afkomstig van 't fonds, geproflueerd uit de gewezen belasting op het klein gemaal.
1828
25 septemberMet goud bekroond door de bestuurders van het Nutsdepartement Leeuwarden Ds. G. Brandt Maas te Woerden voor zijn geschrift: „Levensschetsen van vermaarde mannen en vrouwen in Friesland geboren."
1843
25 septemberDe Jacobijnerkerk te Leeuwarden krijgt verlichting van 90 Engelsche lampen door ronde ballons omgeven, in het middenruim 4 groote kronen van gebronsd ijzer ter vervanging van de ontelbare kaarsen.
1845
25 septemberOpgericht het muziekgezelschap Euphonia te Leeuwarden met 50 leden, directeur P. Wedemeijer.
1857
25 septemberVerschenen bij E. Hosbach te Leeuwarden: De Ouicborn, Plat duetske rymkes yn it friesk oerbrocht trog Dr. E. Halbertsma.
1860
25 septemberVerschenen bij T. Telenga te Franeker: De utdragerswinkel of de keap nimt de hier wei, kluchtspil mei sang fen W. Dijkstra, ƒ0.30.
1869
25 septemberHet kanaal van Makkinga naar de Compagnonsvaart met een zijtak naar de Veeneburen is weder een schrede nader tot zijn verwezenlijking genaderd, aangezien de compagnons der Opsterlandsche en Ooststellingwerver vaarten en veenen toestemming gaven om bedoeld kanaal met de groote Compagnonsvaart, die van den dam bij N.-Appelscha naar Gorredijk loopt, te vereenigen. Aanleg van een straatweg te Terwispel.
1881
25 septemberP. G. Bleeksma te Hardegarijp (Fr. schrijver) aangesteld tot tijdelijk hoofd te Oudehorne (Sch.).
1886
25 septemberen 6 Oct. Air. James Hudson. genaamd de Boterkoning van Londen, geeft in N.A. advies in zake de boterbereiding.
1888
25 septemberOndertrouwd Mr. P. J. Troelstra en Sjoukje Maria Diederika Bokma de Boer te Renkum.
1889
25 septemberFrysk fers yn N.A. by de priisútdieling fen Frisia to Grou.
1892
25 septemberDomela Nieuwenhuis wijdt te St. Jacob een rood vaandel in. 30 Aanbesteed de bouw van een evangelisatielokaal te Munnekeburen.
1895
25 septemberDate Jonkers te Hoornsterzwaag, die 55 jaar het jagersbedrijf uitoefende, loopt 80 jaar oud nog naar Heerenveen (8 uur).