Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum, Ljouwert Dr G.A. Wumkes - Stads- en dorpskroniek van Friesland

Voer een jaar in (tussen 1700 en 1900):

en/of zoekterm (min. 4 tekens!):
(meerdere zoektermen scheiden met spatie, b.v.: Sneek Dokkum)

 

of zoek op datum: Dag: Maand:
Home

1711
28 juliVerschenen bij F. Halma te Leeuwarden: F. Halma, Friesland in rouw over den dood van Johan Willem Friso, zoon van Hendrik Casimir II en Henriette Amalia v. Anhalt— Dessau.
1717
28 juliIngelanden van Workumer Nieuwland gelast hun dijk te verhoogen en te verzwaren.
1752
28—31 Dec. juliDoor de Sont varen 337 Friesche koopvaarders
1759
28 juliGedrukt bij T. Roorda te Heerenveen: Het leven en sterven van de princesse gouvernante uit Openb. 14: 13 door den hofprediker J. Rover, uit het Fransch, prijs 3 st.
1770
28 juliGedrukt bij A. Jeltema te Leeuwarden in de Poststraat: Wegwijzer in het boek van den profeet Jeremia, door Jacobus Bosch, prijs een zestehalf. Alsmede: Beschrijvinge en Uitlegginge van zeker schilderstuk hangende ter eeuwige gedachtenisse op het stadhuis te Nijmegen.
1773
28 juliBij W. Dominicus, zilversmid te Leeuwarden, worden verkocht zilveren medailles ter gelegenheid van de blijde inhaling van den prins van Oranje binnen Leeuwarden, prijs ƒ2.80. Gedrukt bij A. Jeltema te Leeuwarden een plaat: Nauwkeurige Afbeelding en beschrijving der zeven vrije kunsten, enz. vertoond bij de intocht van stadhouder Willem V, 2e druk, prijs 6 st.
1775
28 juliDaar vele weeskinderen te Leeuwarden in herbergen en andere drinkhuizen loopen, verscherpen de burgemeesteren de publicatie van 14 Dec. 1753 en gelasten zulke kinderen schort of hoed af te nemen en die aan het weeshuis te bezorgen.
1778
28 juliDaniël Gerdes Manger legt cl en eersten steen van een nieuwe school en schoolhuis te Veenwouden.
1781
28 juliDe oeconomische tak van de Hollandsche maatschappij der wetenschappen zal jaarlijks tot wederopzeggens toe. een som van ƒ 4000 afzonderen om daarvoor ten dienste der koopvaardij en visschers dezer landen, alle jaren 100 behoeftige jongelieden uit te rusten boven 12 en beneden 16 jaar, binnen de Republiek geboren en tot de zeevaart genegen, mits dezelve nooit hebben gevaren. Verschenen bij Joh. Seydel te Leeuwarden: Ontwerp eener Friesche oeconomische maatschappij, voornaamlijk" voor den landbouw, à 2 st., uitgaande van het departement Leeuwarden van den oeconomischen tak.
1795
28 juliDirk Lycklama à Nijeholt, luitenant Ie compagnie van de schutterij te Harlingen wordt door de schutterssociëteit ,,De thans gewapende burgermagt, geeft aan het verdrukt Neerland kragt", geroijeerd als lid omdat hij uit particuliere belangen lid is geworden. Vijftig man troupes van de Friesche gardes naar Terschelling vertrokken, om de vandaar gekomen en te vervangen. F. Hellendoorn Cramer doet een dichterl. aanspraak.
1820
28 juliDe prins geeft te Leeuwarden audiëntie, woont de harddraverij bij om de gouden zweep, overhandigt deze aan den winnaar S. M. Visser te Akkrum en woont 's avonds de schouwburgvoorstelling bij.
1826
28 juliVerschenen bij G. IJpma te Franeker: Verzameling van spreekwoorden Friesland en de Friezen betreffende door Paulus Cornelis Scheltema.
1827
28 juliHet schip Nederland van de Groenlands- en Straat Davids-visscherij-sociëteit te Harlingen, commandeur Jacob Adriaan is Texel binnengeloopen met 5 walvisschen en eenige robben.
1843
28 juliBij de promotie van het Franeker gymnasium in de Doopsgezinde kerk houdt de leerling A. Jorritsma uit Sneek een redevoering.
1849
28 juliDe cholera begint te Leeuwarden en Sneek af te nemen.
1854
28 juliAanbesteed het afdammen, droogmaken en drooghouden van Ezumazijl.
1855
28 juliAanbesteed het bevloeren en begrinten van den weg Bolsward—Tjerkwerd.
1856
28 juliDr. A. Capadoze leidt de bidstond voor Israël in de zaal de Koe te Leeuwarden.
1865
28 juliVerschenen bij S. R. Schaafsma te Dokkum: Het Christendom de godsdienst der zending bij uitnemendheid door ds. W. Reilingh Dz. te Metslawier.
1878
28 juliDe Leeuw. Courant heeft een historisch opstel over de bedijking van het Ruigezand door Douwe en Aesge Hartens Teenstra te Zuurdijk, die in 1792 de Ruigewaard aankochten voor ƒ46.500 en 200 bunder indijkten in 1796. De dijk was 7520 el lang en lag 5 M. boven volzee. Met alle aanwassen kreeg 't Ruigezand een oppervlakte van 368 bunder.
1882
28 juliKrite Jouwer opgericht van it Fr. Selskip mei 19 leden, bestuur M. Troelstra, J. Hornstra en Hoeneveld.
1895
28 juliPier Pander, geb. te Drachten, sedert eenige jaren woonachtig te Rome, en nu toevend te Olterterp, waar zijne ouders met een scheepje liggen, krijgt daarin bezoek van Jozef Israëls.
1897
28 juliBouw van een nieuwe school te Twijzelerheide aanbesteed.
1899
28 juliAfgebroken het bouwvallig klokhuis te Elseloo. Mr. P. J. Troelstra ontslagen van rechtsvervolging ter zake beleediging van de officier van justitie te Leeuwarden, betreffende de Hogerhuiszaak, aannemende, dat hij handelde in het algemeen belang.