Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum, Ljouwert Dr G.A. Wumkes - Stads- en dorpskroniek van Friesland

Voer een jaar in (tussen 1700 en 1900):

en/of zoekterm (min. 4 tekens!):
(meerdere zoektermen scheiden met spatie, b.v.: Sneek Dokkum)

 

of zoek op datum: Dag: Maand:
Home

1700
9 decemberAdvokaat Zacheus van Ghemmenich toe Kingma, vroedschap te Leeuwarden, pensionaris van Staveren en Hindelopen, sampt Grietenij van Leeuwarden, op Kingma State te Zweins begeert te koopen de helft van een zathe te Schillaart, groot 60 pondem. (de andere helft behoort vrouwe Anna Lucia van Julsingh, huisvr. van den hr. Valck uit Groningerland) voor 1500 goudgl. van Jhr. Willem Vermei, buiten Leeuwarden woonachtig, maar Anna Lucia de Lannoy, geb. v. Boelens. vrouw van Charles de Lannoy, majoor der Brigade en ritm. van een compagnie paardevolk. sampt Maria van Doys. geb. van Boelens, gehuwd met Jan Lodewijk van Doys, protesteeren tegen den verkoop.
1742
9 decemberR. Edema, zoon van Joh. Edema, pred. op de Joure, doet zijn intrede te Terkaple en Akmarijp met Rom. 15: 29, 30.
1749
9 decemberDe gilderollen der grof- en ijzersmeden te Franeker, en die der glazenmakers en ververs te Sneek geapprobeerd.
1753
9 decemberBij de vernieuwing van de predikstoel doet ds. H. Grevenstein te Oosterlittens een leerrede over Neh. 8: 5—7, tot inleiding Spreuken 29: 18 en tot grond van zijn voorafspraak Pred. 4: 10. Hij is aldaar 2 Nov. 1781 met toortslicht begraven.
1754
9 decemberVerkoop van 240 abely- en vruchtboomen op Groot Juckema te Stiens.
1758
9 decemberVerschenen: W. v. Haren. Gevallen van Friso, koning der Gangarieden en Prasiaten, met portr. en vignetten, en verschenen bij P. Koumans te L. Leerreden over T es. 45: 7 tot een algemeenen dank- en bedendag, en bij Roorda te Heerenveen: Reijzende kramer, verhalende een zeldzame historie van een jongejuffer.
1765
9 decemberVerkoop der heerlijke stemdragende sathe en landen Bonga-State onder Oosterend, waaronder het hornleger met een oud vervallen huis, hof en cingel, 4 pondem, groot, begeregtigd met een stem ten cohiere van Hennaarderadeel sub no. 11, bekend onder den naam Bonga.
1769
9 decemberDe kunstschilder R. Jelgerhuis in de Gr. Kerkstraat te Leeuwarden geeft les in de perspectief, volgens den leiddraad van Caspar Philips Jacobz, dog met nodige verbeeteringen van hem zelven, overeenkomstig zijne uitgegeeven aanmerkingen over dat werk. G. Andrau, oculist, Med. dr. chirurgijn majoor ten dienste van den Staat, continueert met goed succes de operatie van de catharacta per extractionem humoris cristallini. Al zijn de patiënten ook 10—30 jaren blind kunnen in een paar minuten hun gezight bekomen. Opereert in presentie van de heeren der konst. Die niet te helpen zijn, zal hij waarschuwen, adres mr. Rivè, koekebakkers regt over de Kelders te Leeuwarden.
1773
9 decemberVerkoop van vele boomen op Buckma-State van Jhr. Camminga te Swichum.
1778
9 decemberDe maatschappij ter bevordering van landbouw te Amsterdam besluit uit te geven: Verhaal van de inentingen verricht op kalveren door Ds. E. Alta te Bozum.
1780
9 decemberBij A. Jeltema gedrukt: De lof van het Landleven, een verrukkend dichtstuk, in 8 zangen.
1786
9 decemberVerschenen bij Joh. Seydel te Leeuwarden: Joannis Schraderi Carmina.
1789
9 decemberVerschenen bij J. Yntema te Amsterdam: Frieslands floreenschatting, uitgerekend in meer dan 120 tafelen, door Daniel Tieboel. secretaris te Workum.
1795
9 decemberDrie gecommitteerden der Hoog Mog. te 's Hage komen in de vergadering der representanten des Frieschen volks om hen over te halen tot het rapport eener nationale vergadering op de populatie gegrond. Burger Grasveld voert van deze drie het eerst het woord, hetgeen wordt beantwoord door den president Westra. die zegt dat zij zich in de onmogelijkheid zien geplaatst om tot de gronden waarop het rapport van het Haagsche besoigne is gebouwd toe te treden, zij willen echter een scheuring met de bondgenooten voorkomen ter oorzake van de nationale vergadering.
1797
9 decemberEerste annonce dat Galama-State te Koudum publiek geveild zal worden.
1800
9 decemberAanbesteed het afbreken van het oude klokhuis en het wederopbouwen van een nieuwen toren te Tietjerk.
1809
9 decemberOp den singel van Orksma-State te Menaldum 112 zware iepen verkocht.
1818
9 decemberHonderd iepen verkocht van de singel van Vredenhiem onder Oudkerk en 64 beuken achter het huis van Jhr. C. S. van Heemstra te Oenkerk.
1823
9 decemberOpgevoerd te Leeuwarden: De spraaklooze, blijspel van A. van Kotzebue.
1836
9 decemberVerschenen bij G. H. Swartte van Loon te Leeuwarden: „Verantwoording voor de rechtbank te Heerenveen, benevens een woord aan mijn landgenooten", door S. van Velzen, afgescheiden predikant.
1843
9 decemberIn de schouwburg te Leeuwarden wordt opgevoerd: Napoleon op St. Helena en het blijspel: Het Oostfriesche dorpspleidooi.
1844
9 decemberVerkoop van het landgoed Veenwijk bij Oudeschoot.
1850
9 decemberVerkoop van 72 zware lindeboomen op Harsta-State te Hoogebeintum. Verschenen bij Suringar te Leeuwarden: De uitgave der Beneficiaalboeken van Friesland, verdedigd tegen de z.g.n. kritiek van Jr. M. de Haan Hettema en diens daartoe betrekkelijk adres aan de Staten van dit gewest, door J. van Leeuwen.
1859
9 decemberIn de Bijekoer van 1860 komt voor het met lof bekende kluchtspel ,,Sokke mar mear", fen W. Dijkstra.
1860
9 decemberHet declamatorisch Collegie v. Halmaël te Leeuwarden voert in de schouwburg op: De profecij der Starren van Hofdijk, Francesca di Rimini van Schimmel, de Nachtwacht van Körner.
1867
9 decemberDr. Eelco Verwijs zal eerlang Leeuwarden verlaten om te Leiden mede te werken aan het Nederl. Woordenboek.
1875
9 decemberVerschenen: Torn IV du Voyage en Russie, au Caucasus, en Perse, dans la Mesopotamië, te Kurdistan, la Syrië, la Palestina et la Turquie pendant 1865—1868 par T. M. chevalier Lycklama à Nijeholt
1886
9 decemberVerschenen bij N. A. Hingst te Apeldoorn: De droom, het voorgevoel, het helderzien in de stervensuren, drie verschijnselen van het zieleleven door Dr. S. K. Thoden v. Velzen, emer. pred. et Leeuwarden, 2 dln. De Herv. Kerkeraad van Anjum maakt zich van het synodaal verband los.
1888
9 decemberOp Koppermaandag vermaakt zich de jeugd te Grouw sinds menschenheugenis door groote kettingen langs de straten te sleepen. In de bosschen te Oldeberkoop komen herten, wilde zwijnen en vossen voor.
1891
9 decemberWerkstaking van 300 veenarbeiders te Tjalleberd, die 2 cent verhooging vragen per vierkante meter. Verschenen bij J. Hepkema: Jan Hut. een oude historie uit de naaste omgeving.
1895
9 decemberR. v. d. Meulen te Sneek geeft Fr. Nieuwjaarskaarten uit. Geveild de steenfabriek Roordaburg met heerenhuizinge onder Franeker. Opstel van Zeilmaker (secr. der Fr. L.) te Huizum over het Fr. pachtstelsel.
1899
9 decemberF. J. de Zee (Leeuwarden) begint in N.A. zijn Ljouwter Pennekraskes.