Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum, Ljouwert Dr G.A. Wumkes - Stads- en dorpskroniek van Friesland

Voer een jaar in (tussen 1700 en 1900):

en/of zoekterm (min. 4 tekens!):
(meerdere zoektermen scheiden met spatie, b.v.: Sneek Dokkum)

 

of zoek op datum: Dag: Maand:
Home

1733
16 meiVerschenen te Amsterdam de theol. werken van D. R. Camphuizen.
1745
16 meiR. Idema, beroepen tot rector en 2de pred. te Staveren, doet aldaar zijn intree met l Cor. 3: 5—8.
1750
16 meiDe muntmeester van Utrecht naar Leeuwarden ontboden voor het slaan van heele en halve gouden rijders.
1761
16 meiOverleden te Leeuwarden Grietje Post, geb. 8 Maart 1659, oud 102 jaar, zij kon een half jaar voor haar dood nog een linnen draad door het oog van een naald steken. Uitgegeven bij F. v. d. Plaats te Leeuwarden een kopergravure van Philips de Oude, zijnde een afbeelding van de planeet Venus, zooals deze op 6 Juni 1761, nevens het vlak van de zon zal bewegen, zijnde dit verschijnsel nog maar éénmaal door de sterrekundigen in 1639 waargenomen, door Prof. N. Ypey te Franeker gerekend volgens de tafels van E. Halley.
1769
16 meiTjeerd Gerrits, kastelein in de Zevenstar te Hallum laat op Pinkstermaandag een zilveren bal verkaatsen.
1770
16 meiVerschenen bij Yntema en Tieboel te Amsterdam en bij v. d. Plaats te Harlingen: De zeden en gewoonten van Italien beschouwd door Joseph Baretti, 2 dln. Boelgoed ten sterfhuize van wijlen grietman Knijff te Ferwerd, wiens buitenplaats, groot 4 pondem. uit de hand te koop is.
1786
16 meiPapegaaischieten te Ternaard om een zilveren kop, 2 hechten en 2 lepels.
1789
16 meiBekroond de prijsverhandeling van Jelle Jacobi, stadsbouwmeester te Harlingen en Simon Miedema, strandrneester der Vijf deelen, met 80 gouden ducaten over de beste middelen om door afleiding van den stroom den buitendijk der Zurigeroord tegen de woede der zee te beveiligen en de strandaanwas te bevorderen. En welke gevolgen staan er geboren te worden, indien de Zurigeroord wordt geabandonneerd. Mr. C. v. d. Burgh. burgemeester van Bolsward verbannen. Aanbesteed het afbreken van een gedeelte der oude en het
1795
16 meiHet vredestractaat tusschen Frankrijk en de Bataafsche republiek gesloten, welk feit in vele dorpen feestelijk wordt gevierd. De municipaliteit van Schoterland heeft op aandrang van de volkssociëteit besloten de wapens, in de kerk te Heerenveen hangende, te laten wegnemen en alle gestoelten aldaar zonder onderscheid te verhuren. De volgende burgersocieteiten vragen correspondentie: Gorredijk (secr. S. Posthumus Zwart), „De broederschap is onze band, handhaaft het regt van 't vaderland", Bolsward (secr. Hans Hettema) „Het heil des volks is de hoogste Wet", Bergum, „Hij die bemint zijn vaderland, die werkt oprecht met hart en hand", Buitenpost-Kollum (secr. Oeble B. Brouwer) „Aanhouden doet verkrijgen 't nut voor kerk en land en burgerstand", West Dongeradeel (secr. W. G. Alstorphius) „Tot heil van 't Vaderland", vergaderend te Holwerd. Te Leeuwarden wordt de vierde zitting1 gehouden der vereenigde volkssociëteiten, waarin werd voorgedragen of het niet nuttig zou zijn een adres te zenden aan de volksrepresentanten met verzoek de oprichting van een sociëteit in ieder district te gelasten.
1797
16 meiOndertrouwd Hermannus Manger, ber. predikant te Beers c.a. met Geertruida Coulon op Dijkstra-State onder Huizum.
1837
16 meiJohannes Cornelis Bakker bij Muntenburg te Leeuwarden en Jan Rinses van der Meulen te Hallum vinden een nieuw werktuig uit om gemakkelijker, spoediger en voordeeliger boekweit te breken.
1843
16 meiB. Schaafsma te Dokkum heeft zijn boekdrukkerij in werking gesteld.
1844
16 meiIn de Prov. Friesche Courant beginnen de Brieven over Friesland, door Barthold Georg Niebuhr in 1808 geschreven, kenner van meer dan 20 talen en ingeleid door Mr. J. Dirks, hij geeft o.a. een uitvoerige beschrijving van een Friesche boerderij met plattengrond (13 Juni), van het landbouwgereedschap en van de landmaten (pounsmiette, eins, lopenstal, mad) en de overeenkomst met het Rom. Jugerum en ons enz. (20 Juni). Hij schreef over de corruptie van de Friesche taal: ,,zij houden het gebruiken van hun nationale taal voor een blijk van onbeschaafdheid en gelooven, dat niet-Friezen, die het wenschen te hooren, met hen willen spotten. Hoe zonderling, dat als een geheel land, door invloed van buiten, zijn taal verandert, een klein district nochtans de oude bijna geheel zuiver bewaart, op hetwelk oogenschijnlijk ook de van buiten aangebrachte omstandigheden even goed moesten werken. Er schijnt een beproevingspunt voor het behoud der nationaliteit te zijn, waarvoor de meeste volken bezwijken, is men echter dit punt te boven gekomen, dan is de werking der volgende eeuwen gering. Komt dit uit een grootere geschiktheid om het vreemde als behoefte te leeren, verbonden met de innerlijke kracht om van het oorspronkelijke geen afstand te doen? Of is het een stijf weerstand bieden aan het vreemde?
1850
16 meiVerkoop op afbraak van een buitenplaats te Metslawier.
1866
16 meiAanbesteed het afbreken van het bestaande en het opbouwen van een nieuw schoolgebouw te Sondel.
1875
16 meiVerschenen bij A. Jongbloed te Leeuwarden: Begraven of verbranden, door ds. S. K. Thoden van Velzen te Leeuwarden.
1879
16 meiVerschenen bij W. Eekhoff: It Evangeelje fen Lukas yn 'e Fryske tael oerset, troch G. Colmjon, 't eerste werk dat verscheen in de nieuwe Friesche spelling, die nog steeds gangbaar is. Bij W. Dijkstra forskine De soldatebrieven ut Hartoggenbosk (1877—78) troch Auke.
1881
16 meiTe Witmarssum wordt op het kerkhof een steenen doodkist gevonden, die een plaats krijgt in het Friesch museum.
1884
16 meiAanbesteed het verbeteren van de Linde tusschen de Helomavaart en de vaart naar Ossenzijl en het maken van een kleibekleeding op den Prov. Lindedijk, raming ƒ41.600.
1885
16 meiEr vormt zich een commissie ter ondersteuning van den oud-strijder Geert Oenes Dolstra, oud 93 jaar, te Luxwolde bij Langezwaag, die meestreed te Waterloo, Leuven en Antwerpen (citadel).
1888
16 meiLiet gehucht Zandgaast aan de Koevoet, tegenover Dijken door een cycloon getroffen.