Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum, Ljouwert Dr G.A. Wumkes - Stads- en dorpskroniek van Friesland

Voer een jaar in (tussen 1700 en 1900):

en/of zoekterm (min. 4 tekens!):
(meerdere zoektermen scheiden met spatie, b.v.: Sneek Dokkum)

 

of zoek op datum: Dag: Maand:
Home

1704
27 meiDe erfgenamen van Rixt van Donia, douarière Jhr. Watze van Cammingha verkoopen Ameland voor ƒ 170.000 car. gl. benevens ƒ 10.000 car. gl. koopkosten aan Stadhouder Johan Willem Friso.
1758
27 meiTe koop: Camminga-State te Oudkerk, bewoond door kapitein van Harinxma. Verschenen bij Schiere te Harlingen: Brief wegens den oorsprongk en de gevoelens der z.g.n. ernstigen.
1759
27 meiEen eeuw geleden (1659) gaan de Staten met de Leeuw. magistraat een accoord aan over het gebruik van Mr. Jansschole off kapelle tot een Fransche kerk, naar aanleiding van Prof. Maresius voorstel. Octrooi verleend aan Louis Le Maire en Wed. Pieter Aukes de Vries tot het stichten van een snuif en verfmolen.
1772
27 meiVerschenen voor rekening van den auteur Eelco Napjus, executeur van Sneek: Historische Chronyk van Oud- en Nieuw Sneek, 12 st.
1778
27 meiDe Gedeputeerde Staten van Friesland en Groningen laten aanbesteden het maken van een nieuwe kaap op Schiermonnikoog. Aanbesteed het afbreken van de oude en het bouwen van een nieuwe kerk in Nieuwehorne (Schoterl.).
1779
27 meiVerschenen: Kerkgezangen ter inwijdinge van het kerkorgel te Oldeboorn, gedicht door Jan A. Backer.
1780
27 meiF. Buchsieb jager van Z.Hoogh. op 't Bildt maakt bekend , dat bij hem een witharige windhond is, verzoekt de eigenaar wien de hond toebehoort om die tegen 8 Juni af te halen, dat anders de hond zal worden doodgeschoten.
1795
27 meiTjerk Jans Greveling en Have Meintes Kerkvoogden van St. Jansga c.a. protesteeren tegen een advertentie van Jacob Hilberts, waarbij sollicitanten voor den post van schoolmeester worden opgeroepen, zijnde met hun fungeerenden schoolmeester, die reeds 27 jaar dienst deed, tevreden. Het vriendschapsverbond tusschen de Fransche en Bataafsche Gemeenebesten op de Nat. Conventie te Parijs geratificeerd.
1818
27 meiDe toren te Oosterzee moet een zware reparatie ondergaan.
1820
27 meiEveneens pastorie, kerk, toren en school te Weidum. De boekdrukker M. van den Bosch te Leeuwarden verkoopt: Staten van bevolking van elke stad, dorp, buurt of gehucht in Friesland.
1827
27 meiHet schip Willem I, kommandeur J. C. Groendijk door de, Groenlands- en Straat Davidsvisscherij-Societeit te Harlingen uitgerust en 27 Maart uit het Flie uitgezeild, in Groenland verongelukt, de equipage is door den Rotterdamschen kommandeur D. J. Cupido opgenomen en vervolgens gedeeltelijk overgezet op Bremer en Hamburger schepen.
1851
27 meiVerschenen bij v. Druten en Bleeker te Sneek: Prospectus van Aardrijks- en Geschiedkundige beschrijving van Friesland door A. J. van der Aa e.a.
1859
27 meiVerschenen bij U. Proost te Leeuwarden: De biddeltekken, rimkes byienbrocht troch 't Selskip Riucht en Sliucht to Ferwerd, 30 ct., en Lis mei de bôllekoer en Tis mei de marse, twa wrâldkindige minsken, 30 ct.
1864
27 meiDe schilderij: de Aegyptenaren der 18e dynastie door L. Alma Tadema te Parijs met gouden medaille bekroond. De schilder wordt bij den Keizer ontboden.
1865
27 meiVerschenen bij Suringar te Leeuwarden: De val van den geweldige, leerboek voor de jeugd door J. F. Jansen, h.d.s. te Harlingen, en De Evangeliën van Mattheus en Marcus in hunne oorspronkelijke overeenstemming hersteld door dr. J. G. Ottema. Verschenen bij S. Schaafsma te Dokkum: Leekedichtjens van ouder datum, verzen en rijmen van Nederl. dichters verzameld door ds. A. A. Deenik te Ternaard.
1870
27 meiAanbesteed het amoveeren van een bestaande en het bouwen van een nieuwe Chr. Geref. kerk te Winsum
1873
27 meiDe schoolopziener Jhr. F. H. van Beijma thoe Kingma, burgemeester van Aengwirden, pleit in een Open brief aan de Staten Generaal voor meer rijkssubsidie ten bate van het onderwijs.
1885
27 meiIn de Leeuw. Crt. opstel over de gemeentehuiskwestie van O.-Stellingwerf.
1889
27 meiTerpaarde verkrijgbaar op de terp van Ugoklooster bij Bolsward.
1899
27 meiHet geïllustreerde vakblad voor de schoenmakerij „St. Crispijn" (uitgave W. A. Eisma te Leeuwarden) schrijft een prijsvraag uit over de organisatie van een vakbond voor schoenmakers.