Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum, Ljouwert Dr G.A. Wumkes - Stads- en dorpskroniek van Friesland

Voer een jaar in (tussen 1700 en 1900):

en/of zoekterm (min. 4 tekens!):
(meerdere zoektermen scheiden met spatie, b.v.: Sneek Dokkum)

 

of zoek op datum: Dag: Maand:
Home

1734
26 februariInstructie van de ytigers der maten en gewichten goedgekeurd door Gedept.
1785
26 februariVerschenen bij H. Post te Leeuwarden: Boezemzugten der vrijheid nopens de wapening der landlieden.
1788
26 februariVerkocht de eekmolen van de erven Hyltje Tjerks ten N.O. der Houkesloot bij Sneek.
1791
26 februariDe Leeuw. Courant behelst het bericht, dat te Wijtgaard is overleden Sixtus Petraeus, oud 105 jaar, die 103 jaar oud zijnde nog op de jacht drie wilde eenden in de vlucht schoot. Te huur een bevallig buitenverblijf gelegen op Boven Buuren onder Koudum, hebbende uitzicht tot in zee. Te huur Mamminga-Slot te Jellum.
1793
26 februariDoor afsterven van L. Huijsinga gevraagd te Dokkum een Nederduitsch stadsschoolmeester en voorzanger op een tractement van 140 car. gl.
1795
26 februariDuco van Haren wordt gelast door de autoriteiten om voor 12 Maart present te zijn ten zijnen huize in St. Anna Parochie, „zullende anders zijn boedel voor verlaten worden gehouden."
1802
26 februariAanbesteed de verbouw der kerk te Ousterhaule, waarbij een nieuw torentje wordt aangebracht op de kerk. Te huur het buiten de Wildbaan te Wolvega, bewoond door den heer Muntingh.
1805
26 februariDe tooneelvereeniging Tot Leering en Vermaak te Leeuwarden in de Schuttersdoelen voert in de Schouwburg op „De Bevrediging" van A. J. von Guttenberg en „De Hoogduitsche Schoenmaker", Italiaansche opera met muziek. Evert Semler, rentmeester der nationale domeinen, herkomende van den vorst van Nassau op het Oranjewoud, verkoopt ter slooping de Westervleugel der Groote Huizinge aldaar en 560 zware eiken.
1812
26 februariFloreenplichtigen van Deinum beraadslagen over den verkoop der kerkelijke goederen wegens aanmaning van crediteuren.
1818
26 februariOverleden te Makkum H. Tichelaar, Doopsgezind emer. predikant te Amsterdam.
1819
26 februariDe zoutkeet de Non, aan de diepe Dolte bij de Nonnebrug te Workum, verkocht.
1836
26 februariAanbesteding van de verwijding der Galamadammesluis.
1850
26 februariAanbesteed het afbreken der oude R. Kath. Dominicus kerk en pastorie te Leeuwarden en het opbouwen eener nieuwe kerk met pastorie. Verschenen bij Suringar te Leeuwarden: Lief en leed in de evangeliebediening.
1856
26 februariEvangelist H. Driesman houdt voor de Evangelische maatschappij een lezing in de zaal van v. d. Wielen.
1858
26 februariOverleden te Sneek Dr. S. J. Galama, bekwaam medicus, schrijver van verscheidene werken op medisch gebied.
1861
26-28 februariFryske winter jounenocht fen W. Dijkstra en T. G. v. d. Meulen bij Adema op de Lemmer, bij Walsma te Woudsend.
1863
26 februariConcert ten voordeele der bewaarschool te Menaldum door het gezelschap Nut en Genoegen aldaar
1868
26-27 februariFryske foardracht fen J. Sytsema en soan by Jellema to Workum en Widdow Inia to Ripertsjerk.
1869
26 februariAanbesteed het bouwen van een catechisatiekamer aan de Herv. kerk te Lemmer.
1871
26 februariAangekondigd de uitgave van: Een proces in Frieslands hoofdstad of het Contract en de eed eens boekverkoopers
1873
26 februariBij de Tweede Kamer verkiezing in het district Sneek krijgt A. Moens 1450 en Mr. L. W. C. Keuchenius 796 stemmen.
1874
26 februariAanbesteed het afbreken der bestaande en het bouwen van een nieuwe kerk te Terhorne.
1877
26 februariVerschenen bij J. Rinkes te Arnhem: de vertaling van Uit mijn Jongensparadijs door Klaus Groth, platduitsch dichter. T. G. van der Meulen en IJ. Zijlstra houden een voordrachtavond: „Wij beginnen met Janus, de God des Vredes en wij eindigen met Pruis, Zouaaf en Turcoman, en 't geheel is één van A. tot Z. Ljocht lieafde, wierheid blieut de tex."
1878
26 februariDe toren te Oppenhuizen krijgt een nieuw uurwerk.
1880
26 februariMultatuli spreekt te Leeuwarden.
1881
26 februariMultatuli houdt te Sneek een voordracht in de concertzaal. Het gezelschap De goede verwachting te Mildam voert op: L De pronkskens fen de frouljue, II. Een nieuwe manier van poffen, III. Slotzangen met muziek.
1883
26 februariHet buitengoed Poelzigt te Giekerk te koop.
1884
26 februariAfgraving van de oude terp te Finkum. Eeuwfeest van E. A. Borger, feestrede in de kerk door Ds. G. H. v. Borssum Waalkes, onthulling van een gedenksteen, spreker Ds. H. v. d. Meulen, tentoonstelling van Borgeriana, schoolfeest, vuurwerk.
1885
26 februariGeveild de herberg op Abbegasterketting, van ouds bevoorrecht met de opbrengst der tollen van de Draai over de vaart, die ongeveer ƒ150 à ƒ200 bedraagt.
1890
26 februariIn N.A. Friesche rymraadsels. Opstel in de Leeuw. Crt. over Sjaardemahuis te Franeker.
1891
26 februariInwijding van het orgel in de R.K. kerk te Sneek (fabr. Maarschalkerweerd te Utrecht), bekostigd uit het legaat Hollander te Scharnegoutum. De declamator H. E. Kielstra uit Drachten zingt chansonetten voor de sociëteit te Oldeboorn.
1894
26 februariAanbesteed de bouw eener Geref. pastorie te Boornbergum.