Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum, Ljouwert Dr G.A. Wumkes - Stads- en dorpskroniek van Friesland

Voer een jaar in (tussen 1700 en 1900):

en/of zoekterm (min. 4 tekens!):
(meerdere zoektermen scheiden met spatie, b.v.: Sneek Dokkum)

 

of zoek op datum: Dag: Maand:
Home

1712
22 januariJacobus ten Broeke koopt voor 201 goudgl. een huis in de Gasthuisstraat te Dokkum van Arnold van Lelienberg.
1714
22 januariAnne Jelles boer te Hindelopen koopt voor 65 car. gl. 13 einsen elf penningen lands in de groote mienschar aldaar, einsen tien penningen in de weide binnen de schans en einsen 19 penn. in de weide buiten de schans en eenig ander land.
1729
22 januariTjerk Bonnes te Schurega en Dirk Johannes te Lippenhuihuizen, wegens sluikerij met gewapend verzet tegen chergers, te Leeuwarden gestraft met geeseling en 5 jaar tuchthuisstraf.
1788
22 januariDe schutterij van Leeuwarden ontvangt van de Staten 20 trommen, die van Harlingen 10 als eereblijk voor hun gedrag in de troubles van 1787. Verschenen bij Petrus Doekema te Groningen: Dispositiën der merkwaardigste kerkorgelen, welke in Friesland, Groningen en elders aangetroffen worden door N. A. Knock, J. U. Dr. grietman v. Ooststellingwerf, gecommitteerde Staat ten landsdage.
1797
22 januariOverleden te Leeuwarden Ds. Tjalling Siricus Tjallingi van der Kooy, in leven landschapskrankbezoeker.
1798
22 januariVerkocht Sierdsma-State te Deinum, bewoond door wijlen den old burgemeester A. Meinsma.
1799
22 januariVerkoop van opgaand hout op Dotinga-State te Dronrijp, Katknuppelen op Nieuwe Bildtzijl om eene zilveren hecht.
1816
22 januariDr. A. Coopmans te Staveren, die te Londen onder leiding van bekwame artsen met koepokstof had gewerkt, houdt in de Leeuw. Courant een warm pleidooi voor de vaccinatie, noemt ze een zaak der geheele menschheid en citeert het woord van Marcus Hetz te Berlijn: „het enten is geen twijfelachtige zaak meer, zij is de zekerheid zelve, waarvan men buiten de mathesis bezwaarlijk eene gelijke kan voortbrengen en ik reken het evenzeer plicht de kinderen te enten als ze niet hulpeloos te laten, in hun behoeften te voorzien en spijs en drank te geven."
1828
22 januariProcureur van Puttkammer practiseert te Sneek.
1834
22 januariDr. J. Vitringa Coulon te Leeuwarden maakt het plan openbaar om in Friesland een genootschap van proefondervindelijke landbouw op te richten.
1835
22 januariTjalling Halbertsma te Grouw verwittigt belanghebbenden, dat hij voortaan des Vrijdags te Leeuwarden is gelogeerd in de Keizerskroon.
1841
22 januariDe oude Menniste vermaning op het Achterom te Sneek zal worden afgebroken en een nieuwe gebouwd.
1852
22 januariKunstbeschouwing vanwege de Maatschappij voor schilderen teekenkunst in Friesland, door Jappé, inspecteur van het kadaster te Groningen.
1855
22 januariAanbesteed het bouwen van een logement voor de badcommissie te Nes op Ameland.
1861
22 januariIepenlike gearkomste mei frouwen fen it Selscip Gysbert Japiks to Damwalde by T. Bosgraaf, alhiel ta bate fen da lijers troch da oerstreamingen in Gelderlond, ingungsjild ƒ0.50.
1868
22 januariFerdinand Worthman houdt te Leeuwarden een lezing over Goethes Faust.
1870
22 januariAanbesteed het bouwen van een nieuwe pastorie te Beets.
1871
22 januariDe werkmansvereeniging te Leeuwarden houdt een vergadering onder leiding van O. Rommerts, voorz., deze vestigt de aandacht op het treurige jaar 1870, dat ook voor den werkenden stand in vele opzichten noodlottig was. Daarna leest het lid W. Broersma voor: De opvoeding van den werkman door Theodore Parker.
1872
22 januariAanbesteed het amoveeren en herbouwen van een gedeelte van het diaconiegesticht of z.g.n. Convent te Bolsward.
1879
22 januariTe Tzummarum wordt veel gebrek geleden. Armvoogden zullen nu vlas laten bewerken tot werkverschaffing.
1880
22 januariLezing te Leeuwarden over Shakespeare's Macbeth, door K. ten Bruggencate.
1882
22 januariMademoiselle Agar speelt te Leeuwarden de rol van Agrippina in de Brittannicus van Racine, en draagt voor 1811 van V. Hugo.
1888
22 januariR. v. Zinderen Bakker spreekt in Flora te Gorredijk. De rederijkerskamer ,,Ten Kate" te Leeuwarden speelt een blijspelparodie „Doleeren" van een Leeuwarder, tevens lid der Kamer, aan wiens welversneden pen men reeds menig komediestukje dankt.
1890
22 januariAanbesteed de aanleg eener nieuwe begraafplaats te Akkrum.
1896
22 januariWinterjounenocht to Wanswerd oan 'e Streek troch D. H. Zijlstra. Brief over emigratie in N.A. van J. H. C. Omversloot.