Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum, Ljouwert Dr G.A. Wumkes - Stads- en dorpskroniek van Friesland

Voer een jaar in (tussen 1700 en 1900):

en/of zoekterm (min. 4 tekens!):
(meerdere zoektermen scheiden met spatie, b.v.: Sneek Dokkum)

 

of zoek op datum: Dag: Maand:
Home

1703
25 maartDs. Petrus Arundaeus te Engelum doopt aldaar Foek, een dochter van holtphester F. Eysinga van Burmania en Wilhelmina Tamminga, aldaar. Na deelname aan het doopmaal op Syrtema State met Mr. Wiltje Simons, begeeft hij zich 's middags tusschen 3 en 4 uur naar huis, maar bezwijkt onderweg. Hij gaf in zijn sterfjaar aan ieder zijner gemeenten. Makkinga, Klsloo en Langedyke, die hij bestierd had, een zilveren Avondmaalsbeker, en vermaakte bij legaat aan de Leeuwarder classis twee zilveren bekers, ter waarde van 100 car. gl. waarop het devies was gegraveerd: eo prae, sequimini me.
1706
25 maartGedep. schrijven de Admiraliteit aan 30 man op de Wadconvoijers te emploijeeren. Idzardt van Sminia benoemd tot grietman van Hennaarderadeel.
1738
25 maartServatius Banes, R.K. priester te Leeuwarden wordt wegens excessen tot 600 car. gl. en eeuwige verbanning veroordeeld.
1758
25 maartVerkocht ten huize van Simon Wink, wijnhandelaar in 't Zwart Kruis bij de Waag te L. 17 geboetseerde borstbeelden, n.l. Democritus, Heraclitus, Diana, Galathea, Jupiter, Ceres, Neptunus, Bellona, Bacchvs, Sirene, Cibele, Pompejus, Faustina major, Scipio, Silenus, Polyphemus en de koning v. Pruisen.
1775
25 maartVerkoop der hovinge met zomerhuis aan de Grachtswal te Leeuwarden, dicht bij het brugje, bij wijlen Mevr. Wed. Gemmenich als eigenaarsche gebruikt.
1796
25 maartBerend Jans te Oudeschoot wordt gearresteerd, omdat hij zijn hoedje lichtte en zei: „Ik ben een Prinseman, Oranje boven!"
1805
25 maartVerkoop van het heerenhuis eener afgebroken bierbrouwerij genaamd 't Zayland, op de Krommesloot te Makkum, eigenaar A. L. Buma aldaar.
1813
25 maartOverleden te Bergum Hobbe Baert van Sminia, oud grietman van Tietjerksteradeel, oud 82 jaar.
1815
25 maartDekema-State te Weidum bewoond door P. J. van Beyma en G. Trip.
1825
25 maartVerschenen bij J. Oomkens te Groningen, Prieuwcke fen Friesche Rymmelerije trog ds. R. Posthumus te Waeksens.
1830
25 maartAanbesteed de vergrooting der kerk te Hemelum, met nieuw dak en toren.
1833
25 maartJ. H. Heymans te Leeuwarden recommandeert zich in het schilderen van portretten.
1836
25 maartVerschenen bij Schierbeek te Leeuwarden: Godsd. Waarheid en dwaling", een belangrijk woord voor onzen tijd.
1839
25 maartWalta-State onder Bozum zal worden afgebroken.
1842
25 maartDe aardebaan tusschen Groningen en Leeuwarden zal worden bestraat. Verschenen: A. van Tonderen, Beschouwing der kadastrale uitkomsten in Friesland.
1847
25 maartVerschenen: Het lager schoolwezen te Leeuwarden aan Groningen en aan de andere groote steden in Nederland ter navolging voorgesteld, door Th. van Swinderen.
1854
25 maartAanbesteed het bevloeren en begrinten van den Hemdijk (Sneek—Blauwhuis met opweg naar IJlst).
1856
25 maartVerschenen bij H. Bokma te Heeg: Feestrede gehouden ter viering zijner 50-jarig evangeliebediening door Ds. T. van Berkum te Oosthem.
1859
25 maartDr. T. J. Halbertsma, die in 1858 zijn nasporingen eindigde in de bibliotheken van Spanje, is naar Florence vertrokken en van daar naar Rome en Napels om Grieksche handschriften te bestudeeren.
1861
25 maartAanbesteed 't bouwen van een Herv. pastorie te Oosterend.
1870
25 maartBij gelegenheid van het uitgraven van den grond om een graf te delven, is men op het kerkhof te Harich gestuit op een kolossalen keisteen, die in lengte en breedte meer dan 11/2 en 3/4 M. heeft en na veel moeite uitgetild te zijn, is geschat op een gewicht van ruim 5000 pond. Onder den steen, die niet dieper dan twee voet beneden de oppervlakte lag, heeft men eenige beenderen gevonden, die het vermoeden doen ontstaan, dat hij heeft gediend als grafsteen in overoude tijden. In 1849 is niet verre van daar een hunnebed, beneden den hoogen boschgrond gevonden, bestaande uit een massa zware steenbrokken waartusschen vuursteenen, wiggen, urnscherven, houtskool, enz.
1873
25 maartDe veenarbeiders en veenbazen te Terwispel kunnen niet tot een accoord komen. De gemoederen der arbeiders zijn opgewonden, doch baldadigheden vallen niet voor. Het departement Sneek der Maatschappij Tot Nut van het algemeen viert zijn 75-jarig bestaan, feestredenaar A. Moens, lid der Tweede Kamer.
1875
25 maartVerschenen bij H. Kuipers te Leeuwarden: De kerkelijke toestand van het dorp Huizum voor de Hervorming, door Ds. G. H. van Borssum Waalkes aldaar.
1877
25 maartDe Leeuw. Courant heeft 'n opstel over de vroegere betrekkingen van Anna Maria van Schürman tot Friesland.
1879
25 maartDe Franeker Baptistenleeraar de Weerdt spreekt twee avonden in 't huis van B. H. Dijkstra te Oostmahorn (Brandt Sjouke) op zijn reis naar Schiermonnikoog, toen hij tevergeefs de komst van den postschipper afwachtte.
1882
25-29 maartBerichten in Weekbl. v. Kanton Bergum over Friesche emigranten op Java (Hoogland, M. Witsenburg en Jelmer Zijlstra uit Bergum, Jelle Jelsma, D. en R. Feenstra en Hel-linga (Beetgum), S. Leegsma (Eestrum), Wielsma (Kollum), v. Peijma (Ternaard), Roorda (Dantumawoude), Pelmulder (Bornwerd), R. D. v. d. Ploeg (Wouterswoude), en de Van Viersens, die in 1847 met Scholte de kolonie Pella stichtten.
1882
25 maartOpening tramweg Heerenveen—Joure.
1884
25 maartGevonden niet ver van 't Hasker Convent in de veenderij van Korf te Stobbegat een oud Chr. houten doopvont op 4 voeten. Aanbesteed de bouw van een nieuw armhuis voor 50 menschen te Ureterp. Verschenen bij G. A. de Groot te Leeuwarden, Verzameling van officiëele documenten over den afstand der kerkgebouwen te Leeuwarden in 1799, door W. P. Hoegen.
1885
25 maartLezing feu P. J. Troelstra for de krite Frjentsjer oer De Hege Brêge, opfiering fen Pier en Pierkje troch C. D. v. d. Weg. Ds. Ploos van Amstel spreekt te Akkrum, adv. geteekend C. B. v. Woerden.
1886
25 maartVoor het eerst nemen 20 Terschellingers dienst op de haringvloot.
1896
25 maartTe Pingjum zijn alle openbare vergaderingen verboden en op straat mogen geen 5 personen bijeen zijn. De werkverschaffing te Nieuwebrug, waardoor meer dan 40 gezinnen brood vinden, op initiatief van ds. G. Boersma te Nijehaske, is geëindigd. Zes H.A. land werd ontgonnen. Nu P. W. Janssen te Amsterdam ƒ45.000 toezegt zullen meer woeste gronden worden gecultiveerd onder leiding van R. v. Zinderen Bakker.