Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum, Ljouwert Dr G.A. Wumkes - Stads- en dorpskroniek van Friesland

Voer een jaar in (tussen 1700 en 1900):

en/of zoekterm (min. 4 tekens!):
(meerdere zoektermen scheiden met spatie, b.v.: Sneek Dokkum)

 

of zoek op datum: Dag: Maand:
Home

1718
3 aprilVerschenen: Het Friesche Doolhof f, het beruchte dorp Molkwerren, gemeeten en geteekend door Joh. Hilarides. rector te Bolsward.
1756
3 aprilVerkoop der buitenplaats Woelwijk te Tietjerk.
1765
3 aprilTen huize van Pieter Scheltema in de herberg Benthem te Harlingen verkocht een pan- en estrikwerk met de bloks, knegtswonings, hovinge, stallinge en wagenhuis aan de Noordkant van de Zoutsloot te Harlingen, gedreven door koopman Phillippus Hanekuik c.s. Johannes Georgius Hémpel te Harlingen vraagt een beeldhouwersknecht.
1769
3 aprilBij Willem Dirks te Bolsward verkocht allerlei brouwersgereedschappen o.a. een nieuwe ketel, de boim uit één stuk van 101/2 ton. nieuwe gyl, setknip, koelbak, putstoel, pomp, enz.
1771
3 aprilDe Italiaan Antoni Solari te Leeuwarden biedt Italiaansche tuberroosballen te koop aan.
1773
3 aprilMonsr. v. Essen te Dokkum neemt kostleerlingen aan voor 200 gl. per jaar, mits medebrengende een zilveren lepel en vork en 2 servetten. G. Tresling te Leeuwarden geeft een nieuw uitgevonden A B-boek uit, l st.
1804
3 aprilVerkocht het Hof van Aylva-State te Witmarsum met 3 woningen in 9 perceelen, benevens de hovinge met de poort.
1819
3 aprilAanbesteed het bouwen eener nieuwe pastorie te Warga.
1821
3 aprilVergelijkend examen op de rechtkamer te Schiermonnikoog voor den post van onderwijzer aldaar, aantal leerlingen 100, schoolgeld wekelijks 5 ct., avondschool van 20 leerlingen 10 et, voor onderwijs in de navigatie 40 et, voor rekenen 15 ct., tractement ƒ 100, met inbegrip van kosters- en voorzangersambt.
1840
3 aprilVerschenen bij Schaafsma te Dokkum: „Afscheidsgroet van de onderwijzers in Oostdongeradeel aan hun vertrekkenden grietman Mr. D. de Blocq van Haersma de With, zang en piano.
1856
3 aprilMr. J. Dirks bespreekt in de vergadering van het Friesch Genootschap het werk van P. O. van der Chijs over zijn werk: „De munten van Friesland enz.". Mr. W. W. Buma deelt levensbijzonderheden mede omtrent het leven van Sicco van Dekama, op Mammema State te Jellum. Verschenen bij T. Telenga te Franeker: In doas fol âlde snipsnaren by n'oar samle fen W. Dijkstra en T. G. van der Meulen, en De Swarte Spegel, in rymstikje fen Auke Boonemmer, 10 ct.
1857
3 aprilVerschenen bij U. Proost te Leeuwarden: De kunst van het eierzoeken, door F. A. Dijkstra te Oldeboorn, gegrond op eigen veeljarige ondervinding.
1858
3 aprilLeste Winterjûndsgearkomste der krite Liowerd, jûns 7 ure bij v. d. Wielen, sprekkers da H. H. J. Buma fen Kollum, J. K. Kijlstra fen Drachten, T. G. v. d. Meulen fen Birgum en H. S. Sytstra fen Baerd.
1860
3 aprilVerschenen bij v. Meursinge te Leeuwarden: Conclusie van den procureur-generaal bij het prov. gerechtshof van Friesland d.d. 7 Sept. 1859 en Arrest van dat gerechtshof van l Febr. 1860 in de zaak van het St. Anthonygasthuis, en: Der Christenen hoop in Jezus opstanding gegrond, de waardige stof der lofverheffing Gods, door Ds. W. Hoevers te Leeuwarden.
1862
3 aprilVerschenen bij B. Cuperus Azn., no. l van de Bolswardsche Courant.
1865
3 aprilIn de Fr. Cour. Teltsjes oer de deadsholle to Tsummerum.
1871
3 aprilProf. Rauwenhoff te Leiden spreekt voor de afdeeling Leeuwarden van den Ned. Protestantenbond.
1879
3 aprilDe Antirevolutionaire partij komt te Utrecht tot een vaste organisatie. In de commissie van advies neemt Ds. W. Diemer te Dokkum zitting.
1886
3 aprilF. Hessel te Heerenveen begint de uitgave van een gratis advertentieblad. F. Domela Nieuwenhuis spreekt te Wolvega over wetgeving en volkswelvaart, burgemeester Sleeswijk maant hem om zich te matigen.
1888
3 aprilAanbesteed de bouw eener stoomzuivelfabriek te Haskerdijken.
1892
3 aprilDs. J. C. Nonhebel te Ee bepleit te Veenklooster het oprichten eener Chr. Hist. Kiesvereeniging.
1897
3 aprilHet weekblad De Vlieger (uitgave J. J. Wiarda te Sneek) geeft Fr. stukken van wijlen Eile v. d. Wal, H.d.S. ie Offingawier. T. Hettinga te Kornjum, voorz. van den Prov. Fr. Boerenbond schrijft opstellen in Ons Noorden over Friesland en den Boerenbond.