Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum, Ljouwert Dr G.A. Wumkes - Stads- en dorpskroniek van Friesland

Voer een jaar in (tussen 1700 en 1900):

en/of zoekterm (min. 4 tekens!):
(meerdere zoektermen scheiden met spatie, b.v.: Sneek Dokkum)

 

of zoek op datum: Dag: Maand:
Home

1721
24 meiHessel Zelich van Fert bij Neurenberg, also 't Hoff genoegsaem gebleecken is, dat de gevangen sijnde een Jood, tegen 't placcaat ddo. 18 Nov. 1720 tegens de Joden, sonder wettigh bescheijd in deze provincie is gecomen, en daerenboven van een suspect gedragh is bevonden, is 't dat 't Hoff, denselven gebannen heeft uyt Frieslandt, te ruymen de stad Leeuwarden binnen 's daags sonneschyn, en 't Landt binnen den derden daghe.
1766
24 meiVerkoop van het huis naast het afgebroken klokhuis te Leeuwarden, voor deezen bij de stadsroeper Pool bewoond.
1767
24 meiDavid Meese, hortulanus der Franeker Hoogeschool, schrijft een prijsverhandeling over: Welken zijn de beste en minst kostbare middelen om het afnemen der oevers van het Haarlemmermeer te beletten, uitgeschreven door de Holl. Maatschappij der Wetenschappen.
1768
24 meiHarmen Tjerks, kastelein in De Zwaan te Holwerd, laat een papegaai verschieten, de schutters moeten voorzien zijn van een goede snaphaan, kruit en kogels.
1769
24 meiGedrukt bij F. v. d. Plaats te Harlingen: Geographische, natuurkundige en historische berichten over Asië, Africa en America, getrokken uit de stigtelijke brieven en reisbeschrijvingen der Jesuieten, uit het Fransch, dl. I. Aanbesteed de reparatie van het raadhuis te Balk (een nieuw zijdak, gooten, kocijnen, deuren, raamten met glazen en verf, zouders, tooren en verder binnen- en buitenwerk). Verkrijgbaar: O. Z. v. Haren, Agon, Sultan van Bantam, treurspel.
1774
24 meiKastelein Sjoerd Cornelis op de Hoogeburen te Hallum, laat een zilveren bal verkaatsen.
1775
24 meiAanbesteed liet afbreken eener oude en het weeropbouwen eener nieuwe school met woonhuis te Oudwoude, eveneens, het maken van een nieuwe school op Kollumerzwaag.
1777
24 meiG. Cavailhés, door de Staten van Friesland beroepen als Fransche kostschoolhouder te Leeuwarden, houdt van 5—7 Fransche avondschool voor burgerkinderen voor 3 gl. per kwartaal, den geheelen dag voor 70 gl. per jaar buiten de kost, met inbegrip van de kost 200 gl. per jaar. 28 Prof. H. Cannegieter te Franeker draagt het rectoraat over aan Prof. C. E. de Lille met een oratie over het begin en toenemen der geleerdheid in Friesland.
1795
24 meiOverleden te Leeuwarden Jr. Mouritz Pico Diederici van Sytzama in leven commies generaal der finantien in Friesland, oud bijna 64 jaar.
1811
24 meiHet leesgezelschap „Tot bevordering van kunde en menschlievendheid" te Joure richt een weduwenfonds op.
1819
24 meiDs. E. Nauta te Spannum wijdt het nieuwe orgel aldaar in met een leerrede in dichtmaat over de Christelijke blijdschap, in tegenwoordigheid o.a. van den gouverneur Jhr. v. Humalda.
1820
24 meiAanbesteed het afbreken van de buitenste Vrouwen Landpoort en het afgraven van een stuk bastion aldaar.
1821
24 meiProf. G. de Wal te Franeker tot hoogleeraar benoemd te Groningen.
1826
24 meiAanbesteed de bouw van een nieuwe pastorie te Deinum.
1839
24 meiVerkoop der afbraak van het Jongmahuis te Bolsward.
1843
24 meiOverleden te Leeuwarden Vrouwe Hermanna Aleida baronnesse du Tour van Bellinchave, geb. Bruce. Aanbesteed het vergrooten van de onderwijzerswoning te Midlum.
1854
24 meiAanbesteed het bouwen van een school met onderwijzerswoning op de Broek onder Akkerwoude.
1861
24 meiIn den Frieschen boekhandel verkrijgbaar: Wijs mij de plaats waar ik gezaaid heb, door Multatuli.
1861
24 meiWegens het vertrek van den heer Poutsma naar elders, treedt de heer J. F. Drost uit Harlingen aan het hoofd van het instituut te Sloten. Poutsma richt op ,,het huis van opvoeding en onderwijs" Nijenstein te Buitenpost.
1864
24 meiVerschenen bij S. R. Schaafsma te Dokkum: Na den storm, herinneringen aan een Texelschen reis door ds. A. A. Deenik te Ternaard.
1867
24 meiAanbesteed het begrinten van den zandweg door de dorpen Terkaple, Akmarijp en Snikzwaag.
1868
24 meiNieuw orgel vervaardigd door firma van Dam te Leeuwarden, in de kerk te Britswerd ingewijd door Ds. W. W. Boekhoudt met Efez. 5:19b.
1873
24 meiAanbesteed het bouwen van een nieuwe onderwijzerswoning te St. Anna Parochie.
1878
24 meiVerschenen bij N. A. Hingst te Heerenveen: Losse stikken yn rym en ûnrym fen Waling Dijkstra.
1883
24 en 30 meiOpstel in de Leeuw. Crt. over het slot Aggama te Witmarsum, eens bewoond door den patriot Frans de Boer, grootvader van F. de Boer te Holwerd overgrootvader van Mr. J. Klaasesz de Boer op Aylva-State te Witmarsum.
1884
24 meiOpstel in N.A. over de verandering van bestemming der beneficiale goederen voor 1580. door P. J. D. v. Slooten.
1892
24 meiOverleden op Veenwijk te Oudeschoot Mevr. R. C. van Marselis Hartsinck, die dit landgoed legateert tot Stichting van bejaarde dames, directie Mr. H. W. de Blocq v. Scheltinga te Oranjewoud en M. J. v. Heloma te Arnhem.
1893
24 meiOpstel in N.A. over het oude Terbandsterkerkhof, de vergraving der Scharren, kapelle te Haskerdijken en Spitzenbrug.