Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum, Ljouwert Dr G.A. Wumkes - Stads- en dorpskroniek van Friesland

Voer een jaar in (tussen 1700 en 1900):

en/of zoekterm (min. 4 tekens!):
(meerdere zoektermen scheiden met spatie, b.v.: Sneek Dokkum)

 

of zoek op datum: Dag: Maand:
Home

1710
19 juniAllard van Burum, grietman van Doniawarstal, en Catharina Johanna van Eijsinga, resideerende te Langweer, verkoopen voor 600 car. gl. aan Oene Harmens, ontvanger en dorprechter te Ousterhaule, 2 zathen lands, strekkende van de Veenscheiding over de Nije Mieden aan de Nije weg. bestaande in bouw-, gras- en hooilanden.
1729
19 juniJoh. Wigersma beroepen tot rector der Lat. school en 2e predikant te Hindelopen, doet zijn intree met Hoogl. 4: 16.
1730
19 juniBocce Sabinus van Adius en Petronella van Ghemmenich toe Kingma, echtel. te Zweins, koopen voor 2625 car. gl. een zathe lands te Warga van Bauke Douwes aldaar, groot 28 pondem.
1735
19 juniJan Gosses te Waaksens koopt voor 600 car. gl. 5 pondem. bouwland onder Brantgum.
1736
19 juniIds Jans, huisman op Banga onder Hantumhuizen, koopt 1/2 pondem. bouwland aldaar voor 337 car. gl.
1741
19 juniDe stadhouder doet een voorstel omtrent de gevolgen van de inkruipselen der Sociniaansche gevoelens. Reeds in 1686 waren de Sociniaansche boeken van Foeke Floris te Surhuisterveen op de raadkamer verbrand en werd hij zelf naar het tuchthuis gebracht.
1750
19 juniDe gilderollen der grofsmeden van Leeuwarden geapprobeerd.
1759
19 juniAanbesteed het metselen van een nieuwen muur voor de kerk te Tjerkgaast en het maken van een nieuwe spits.
1765
19 juniGedrukt bij H. A. de Chalmot te Leeuwarden: Afkomst, leven en zalige dood van Maria Louise, met portret en beschrijving der lijkstatie, 36 st. Eveneens: Proeve van Bijbeldichten, brieven en mengelzangen door G. T. de Cock.
1773
19 juniHet Dijksgeregt der 5 deelen adverteert, dat voor den tijd van 2 jaren geen schilcedullen zullen worden uitgegeven nog te het vervoeren van eenig schilzand gepermitteerd van de stranden onder de Binnendijks contributie behoorende.
1779
19 juniVerkoop van de zathe Groot Wobbema te Schingen (groot 88 pondematen) verhuurd voor 495 car. gl. vrij geld, geboden per pondemaat 67 g. gl. 21 st.
1786
19 juniAanbesteding van het afbreken en wederopbouwen der schoolmeestershuizinge te Tjalbert.
1793
19 juniAanbesteed het slatten van 1030 roeden vaart van Botnia aan den Heereweg onder Marrum tot aan Bergerhuis.
1802
19 juniVerschenen bij C. van Gorkum te Sneek: Verhandeling over den waaren aart en het aanwezen van. s'menschen zedelijk verderf en onmagt ten goede door Ds. H. W. C. A. Visser te Warns.
1821
19 juniProf. E. Wassenbergh houdt in de academiekerk te Franeker een Latijnsche redevoering ter gedachtenis aan zijn 50-jarigen dienst als hoogleeraar in de letteren aldaar, het spreekgestoelte was met bloemen versierd. Na de redevoering werd naar oud gebruik een carmen onder de toehoorders uitgedeeld, professoren en studenten geleidden den grijsaard naar zijn woning. De gezinshoofden te Kimswerd confereeren in de kerk over de torenreparatie. Te Tirns wordt een nieuwe school gebouwd.
1823
19 juniVerkoop eener cichorei fabriek te Dronrijp, met een vlasmachine, naar de beschrijving van Christiaan, gedreven door ossen en paarden.
1824
19 juniOverleden op Salverd bij Franeker Agge Fontein, vrede-regter van het kanton Franeker, oud 45 jaar, gehuwd met Catharina Stinstra.
1833
19 juniAbbinga-State te Huizum staat verlaten.
1850
19 juniEerste steen gelegd van de kerk te Bergumerheide door A. Looxma Ypey.
1852
19 juniDe nieuwe havenkom te Harlingen weder voor de scheepvaart opengesteld.
1857
19 juniVerschenen het portret van Mr. Jan v. d. Veen, op steen gezet door W. Troost. En: Mémoires relatifs à la guerre de succession de 1706—1709 de Sicco v. Goslinga, par U. A. Evertsz et G. H. M. Delprat.
1863
19 juniAanbesteed het afbreken der oude en het weder opbouwen eener nieuwe pastorie te Hijlaard.
1866
19 juniDe heer J. Troelstra te Leeuwarden houdt in de algemeene vergadering van het Frysk Selscip. een rede: Oer tael, end wol in haedsaek oer Friske tael.
1874
19 juniDe vereeniging Vooruitgang te Haulerwijk is onvermoeid bezig met doorgraving van den dam tusschen Friesland en Drenthe.
1885
19 juniVerkoop van het grasgewas der hooilanden te Oldelamer van Mr. J. Sickenga, R. Attema, Bate en Bouwe Hofstee, A. v. Aarsen, T. Verwet en Mr. H. v. Heioma.
1886
19 juniBegin van een opstelserie in N.A. over Simon Lantinga, buikspreker en goochelaar, logementhouder te Heerenveen.
1888
19 juniOpstel in de Leeuw. Crt. van Mr. A. J. Andreae over de geslachten Rataller, Lezaen en Loo, de eerste kwam in 1511 als rentmeester van den Saksischen hertog in Friesl.
1891
19 juniTerp Thabor voor afvoer van terpaarde geopend.
1896
19 juniIn de Leeuw. Crt.: Geschiedenis van de Pingjumer Gulden Halsband, die als binnenzeewaterkeering door Ged. Staten in 1892 is vervallen verklaard.