Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum, Ljouwert Dr G.A. Wumkes - Stads- en dorpskroniek van Friesland

Voer een jaar in (tussen 1700 en 1900):

en/of zoekterm (min. 4 tekens!):
(meerdere zoektermen scheiden met spatie, b.v.: Sneek Dokkum)

 

of zoek op datum: Dag: Maand:
Home

1720
26 januariJacob Sakes, apothecarius te Dokkum koopt een huis op de Groote Hoogstraat aldaar voor 799 goudgl.
1751
26 januariOctrooi verleend voor 25 jaar aan Jan Aukes te Bergum c.s., tot het houden van één of meer stoven of molens tot het praepareeren van meekrap.
1754
26 januariTe koop Melkamastate met groote plantagie te Rinsumageest, begerechtigt met een dubbele bank in de kerk aldaar. Verschenen bij F. v. d. Plaats te Harlingen: Verhandeling over het leerstuk der verzoeninge door John. Taylor, uit het Engelsch.
1756
26 januariEen eeuw geleden (1656) woonden te Rinsumageest Sjoerd van Aylva, grietman van Dantumadeel, te Genum Wibrand. Roorda, te Ysbrechtum, Duco v. Burmania, te Goutum. Minne van Eminga, te Bilgaard, Epo van Bootsma, te Herbaijum, Rixt van Heringa, wed. van Andries Waltinga,,. te Dronrijp, Douwe van Ockinga, te Stiens, Wiek Ockinga, wed. van houtvester Sibrand Burmania.
1760
26 januariJan Distelsma, ontvanger te Deinum, is voornemens een groote heerenhuizinge te Britsum, genaamd Jornsma-State, te laten afbreken, waaraan een mooie hardsteenen boog, en waarin een goudleeren behangsel, verheven werk, in een groote kamer van 30 voet wijd. Verkoop van een sathe lands te Reitsum, groot 122 pondematen, doende 450 car. gl. huur boven de lasten, gebruikt door Haye Tjallings.
1763
26 januariJhr. D. M. van Burmania op Ponga-State te Marrum biedt zijn buitenplaats te huur aan. Van het gesloopte slot te Wieuwert ziet men niets dan eenige puinhoopen.
1771
26 januari26 Te koop een Allemandesleed naar de nieuwste mode, daar ordentelijk 2 menschen in zitten kunnen, teekening bij castelein Willem Buising in 't oud Blauwhuis en de sleed bij Broer Heerkes, mr. wagenmaker te Beers, waar ook allerhande soorten van Poolse sleeden met veel of weinig snijwerk.
1782
26 januariVerschijnt wekelijks bij H. Post te Leeuwarden: Overijsselsche zinspeelende dichtcourant.
1785
26 januariTijdens den bedestond in de Jacobijner kerk te Leeuwarden ontstaat door het gerucht van brand een paniek, waarbij een menigte menschen onder den voet raken, vensters worden stukgeslagen, velen worden van kleederen en sieraden beroofd en vier personen komen om. Vinkeles maakt er een plaat van. Verschenen bij A. Jeltema, Nieuw exercitieboekje
1788
26 januariVerschenen bij H. Post te Leeuwarden: De Ludemansche bullebak ontmaskerd, in samenspraken tusschen Willem en Lodewijk over de voorspelling nopens het wonder jaar 1788 in de Triumphzaal van Dr. J. C. Ludeman.
1795
26 januariRingrijden op 't Weidumerhout om een zilveren horlogeketting en dito speldekussen.
1797
26 januariTe koop gepresenteerd de heerlijke zathe Dekema-State bij de Schrans te Huizum, bewoond door Cornelis Sybrens c.u. als eigenaar.
1798
26 januariAanbesteed het afbreken van een klokhuis en het opbouwen van een nieuw torentje op de kerk te Oosterzee.
1799
26 januariVerschenen bij B. Brantsma te Sneek: Handelingen der Geref. Commissie aldaar omtrent de Groote Kerk. En bij A. Siccama te Leeuwarden: 2e rapport der Ger. Commissie aldaar, omtrent de Kerkgebouwen aldaar.
1801
26 januariVerkoop van het huis in de Groote Hoogstraat te Leeuwarden voormaals bewoond door pastoor A. P. Tinga, nu door den rabbijn Moses Levy.
1807
26 januariDe nieuw opgerichte gewapende burgerwacht te Leeuwarden beëedigd in den Aarnsentuin. Inschrijving ten Raadhuize te Leeuwarden ten bate van het dóór ontploffing geteisterde Leiden.
1808
26 januariVerkoop der boeken, platen en rariteiten van den kunstschilder A. van der Poort te Leeuwarden.
1820
26 januariAanbesteed het wegbreken van een oude en het bouwen van een nieuwe school te Vrouwen Parochie.
1822
26 januariDe toren te Kimswerd en de Brakepijp te Arum moeten gerepareerd worden.
1830
26 januariVerschenen bij G. T. N. Suringar te Leeuwarden: Mr. J. Roorda, Ammelied bye Wielewale oppe wijs ,,Ich bin der Doctor Eisenbart, meyen Tohaeck foar de Courrier I.S.P. 25 ct.
1835
26 januariVerkocht 2 Harlinger walvischvaarders, n.l. het pinkschip Nederland en het brikschip Spitsbergen
1843
26 januariIzaak J. Lion te Leeuwarden heeft in het Nederlandsch bewerkt de Algemeene Geschiedenis van het Israëlietische volk door Dr. Jost.
1848
26 januariDe opperrabijn van Friesland B. Dusmus houdt te Groningen een rede ter nagedachtenis van den opperrabbijn S. Rosenbach, aldaar overleden.
1849
26 januariVerschenen bij D. Meindersma te Leeuwarden: Roskam voor schurftige boeren, gesprek tusschen een Frieschen boer en een arbeider van het Bildt, voor rekening van den schrijver gedrukt. Verschenen bij F. Holtkamp te Sneek: Kerkelijke redevoering bij de bevestiging van den proponent J. A. Ruijs als herder en leeraar te Balk door Ds. S. J. de Hoest te Nijkerk (Geld.).
1860
26 januariDe president Pruim van het bloeiende muziekgezelschap Euphonia te Dokkum overhandigt een fraaie hobo aan H. C. Schrijver, voor de diensten aan het gezelschap bewezen.
1862
26 januariInwijding van een nieuw orgel in de Herv. Kerk te Gauw, door Ds. W. van Borssum Waalkes.
1869
26 januariGehuwd C. Bisschop te 's-Gravenhage en C. Seaton Forman Swift te Londen.
1870
26 januariFloreenplichtigen van Harich vergaderen over het herstel of gedeeltelijke vernieuwing van de Herv. pastorie aldaar.
1872
26 januariTerpaarde te koop bij de Hijumer kerk, te Boxum in de buren, en onder Menaldum aan het vaarwater der Horslands- en Schwartzenbergsvaart.
1876
26 januariAanbesteed het afbreken van de bestaande en het bouwen van een nieuwe school te Midlum.
1877
26 januariTerpaarde te koop op de terp bij de kerk te Britswerd.
1882
26 januariRede van ds. L. Tinholt te Koudum in de Herv. kerk te Minnertsga over het ongrondwettig karakter der neutrale school. Verkoop der afbraak van de pastorie te Oudeschoot. Geveild de huize Flora te Akkrum van wijlen erven Dr. W. H. Idzerda, lid der Tweede Kamer.
1883
26 januariAanbesteed het afbreken der bestaande en het bouwen eener nieuwe O.L. School te Huizum.
1888
26 januariE. Kielstra, lid der Tweede Kamer voor Dokkum spreekt te Dokkum over het programma der Liberale Unie, en Dr. Vitus Bruinsma voor Burgerplicht te Leeuwarden over hetzelfde.
1896
26 januariJ. de Boer en T. Schat te St. Anna-Parochie, soc. kerkvoogden komen in hooger beroep van de uitspraak van het Hof te Leeuwarden inzake de kerkel. kwestie.