Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum, Ljouwert Dr G.A. Wumkes - Stads- en dorpskroniek van Friesland

Voer een jaar in (tussen 1700 en 1900):

en/of zoekterm (min. 4 tekens!):
(meerdere zoektermen scheiden met spatie, b.v.: Sneek Dokkum)

 

of zoek op datum: Dag: Maand:
Home

1717
18 juniHendrik Halma wordt aangesteld tot Akademiedrukker in plaats van F. Halma,
1740
18 juniVerschenen bij A. Ferwerda te Leeuwarden: P. W. Nieuwman, Het licht ten tijde des avonds om te verlichten de -V- oogen Israëls.
1741
18 juniDs. H. Hetto Nauta doet zijn intree te Itens (tellend 22 lidmaten ) met Col. l: 28.
1760
18 juniGedeputeerde Staten van Friesland besteden de reparatiën aan der Nieuwe Zijlen onder Engwierum, conditie's bij 's Lands bouwmeester H. Semler.
1764
18 juniVenkoop van 70 korven bijen (bij Eeltie Saekles te Midlum.
1766
18 juniKaspar Kroese, pijper van de Garde, op de hoek van het Schoenmakersperk te Leeuwarden, verkoopt allerlei soorten van dwarsfluiten, hetzij palmhouten of koperen.
1767
18 juniVerkoop der voorname herberg De Valk in Franeker, alsmede 4 stemgerechtigde plaatsen onder Hitzum, zullende ruim 90, pondematen beste tichel- en plateelklei onder deze plaatsen behoorende apart bij stukken worden verkocht.
1768
18 juniKlaas Martens, timmerman te Sloten, vraagt metselaars voor het maken van een waterpijp en poort.
1771
18 juniTen huize van Sierd Soveele, brouwer te Kollum, verkocht een zaag- en eekmolen aldaar, bij Pytter Soveele gebruikt.
1774
18 juniGedrukt bij H. A. de Chalmot te Leeuwarden: Gedagten van P. Camper over de misdaad van kindermoord, over vondelingenhuizen en de oorzaaken van kindermoord en zelfmoord, antwoord op de ongegronde aanmerkingen van S. M. V. D., waarbij 2 proeven over de inblaasing der lucht in de longen van kinderen, die dood ter wereld gekomen zijn.
1777
18 juniVermist een gouden cilinderhorloge, op welks kast is gedreven de historie van David en Abigail.
1785
18 juniKastelein Ate Minnes in 't Zwart Paard bij de Zuiderpoort te Harlingen laat een gouden bal verkaatsen. Verschenen bij A. Jeltema te Leeuwarden zijn beide dichtstukjes: Welluidende beuzelingen. getiteld het Belkumer raadsel en de Schimper betaald.
1786
18 juniZondagmiddag 4 uur houden de bataillons der exercitiegenootschappen in Barradeel hun exercitiën te Wijnaldum. Om dezen tijd is het een eeuw geleden, dat Zeino Joachim Welvelde van Burmania den eersten steen legt der nieuwe kerk te Gauw.
1791
18 juniVerkoop aangekondigd van 1/32 in 't schip de freule Petronella v. Camminga, gevoerd door schipper Johannes Harmens Smit, onder directie van Michiel IJzelmuiden te Grouw. Verschenen bij C. v. Sligh te Leeuwarden: Diatribe Philosophico Grammatica, de origine et causis praesertim in Graeca et Latina lingua door V. Slothouwer, rector aldaar.
1815
18 juniDe eerste luitenant Albertus Lycklama à Nijeholt uit Bolsward strijdt mee te Waterloo. O.a. sneuvelen Pieter Tjebbes Westra uit Hantum, Broer Annes Broersma uit Greonterp en de tamboer Jan van Sisseren uit Heerenveen.
1822
18 juniOverleden te Leeuwarden Valentinus Slothouwer, emeritus rector en curator der Latijnsche scholen, 84 jaar oud, na 57 jaar aldaar en te Harlingen bijna 3 jaar genoemden post bekleed te hebben.
1824
18 juniBij D. E. Eewal te Marrum te koop 160 bijedoeken, 100 bijekorven en opzetters en 400 à 500 krammen. Verschenen bij G. IJpma te Franeker: Verkorte Geschiedenis der inquisitie van Spanje, door J. A. Llorente, uit het Fransch door Leonard Gallois. Dekema-State te Weidum bewoond door P. J. van Beijma en vrouwe G. Trip.
1841
18 juniJaarlijksche rammen- en schapenkeuring van het Friesch genootschap van proefondervindelijke landbouw voor het logement van C. Wilkeshuis te Leeuwarden.
1847
18 juniVerschenen bij Meindersma te Leeuwarden: Levensgeschiedenis van Makataimeschakiakiak of Zwarte Havik, opperhoofd der Sac Indianen, uit het Engelsch, door Ds. R. Posthumus. En bij Th. IJpma te Franeker: De stellene kersen, toaneelspil foar jonge ljeafhabbers fen 't Fryske tael à ƒ 0.25.
1848
18 juniOverleden te Bergum Jr. Menno Coehoorn van Sminia, oudste zoon van Jr. H. B. van Sminia.
1857
18 juniHarlingen is de eerste Friesche stad, die voor ƒ 300.000 inschrijft op den aan te leggen spoorweg.
1870
18 juniWaling Dijkstra houdt te Grouw in de 29e Algemeene Vergadering van het Frysk Selskip een lezing over Boersk in tegenstelling van Frysk.
1872
18 juniFriesland deelt van harte in den dood van Mr. Thorbecke. Mr. A. Bloembergen houdt te Leeuwarden een redevoering ter zijner gedachtenis.
1873
18 juniAanbesteed het bouwen van een nieuwe pastorie te Wons.
1874
18 juniHarddraverij met paard en chais om de gouden zweep, uitgeloofd door Z.M. den Koning.
1878
18 juniHeemstra-State te Oenkerk staat te huur.
1881
18 juni't Is 50 jaar geleden, dat te Leeuwarden de eerste Friesche koningszweep werd verharddraafd, n.l. na het bezoek dat koning Willem I met de prinsen aan de Friesche hoofdstad bracht.
1885
18 juniAanbesteed het dichtmaken van 166 M. vaart in de afgegraven terp van Baansterburen onder Rauwerd.
1886
18 juniWegens geringe aanvoer wordt de boterverkoop aan de waag te Balk Zaterdags gestaakt.
1887
18 juniHet bestuur der coöp. stoomzuivelfabriek te Warga deponeert z'n handelsmerk ter griffie.
1888
18 juniScherp ingezonden stuk in de Leeuw. Crt. van Mr. T. v. Hettinga Tromp tegen dr. L. Wagenaar te Heeg over diens rol in de Wonser doleantie.
1892
18-20 juniBezoek van H.M. de Koninginnen aan Leeuwarden en Sneek.
1893
18 juniOp de meeting van de S. D. Bond te Stiens wordt geschoten en stort een tribune in.