Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum, Ljouwert Dr G.A. Wumkes - Stads- en dorpskroniek van Friesland

Voer een jaar in (tussen 1700 en 1900):

en/of zoekterm (min. 4 tekens!):
(meerdere zoektermen scheiden met spatie, b.v.: Sneek Dokkum)

 

of zoek op datum: Dag: Maand:
Home

1713
24 juliClaas Sytses op Jousmaterp onder Hallum koopt voor 66 goudgl. 6 st. de pondem. drie pondem. oude greide in Hillemaleegh onder Hallum, van Jhr. Tjalling Hemmo van Camstra, grietman van Idaarderadeel, resideerend onder Menaldum.
1729
24 juliCancl. Ger. Hanekroot doet zijn intree te Finkum met 2 Cor. 2: 14—l o en den volgenden Zondag te Hijum met l Petr. 2: 2.
1749
24 juliHuwelijk van Dr. Jacob Braam en Aukjen Fontein te Franeker, waarbij verschijnen Bruiloftszangen van Petrus Nota, E. W. Higt, J. Cuperus, Simon Stijl, J. Althuysen.
1756
24 juliFoeke Sjoerds, schoolm. te Nijkerk (O.D.) opent ten zijnen huize een kostschool voor lezen, schrijven, rekenen, beginselen van Latijn, gronden der Nederl. tale-, godgeleerdheid, kerkel. en wereldlijke geschiedenis, land- en kaartkunde, boekhouden en psalmzingen en voorts in alles wat tot een burgerlijke en godsd. wellevendheid noodig is.
1760
24 juliDe magistraat van Staveren besteedt het maken aan van een nieuwe Landpoort aan het Noordeinde der stad met portierswoning daarop.
1765
24 juliGedrukt bij P. Schuil te Dokkum: Davids zielezugt om geheiligde bezeffing van de broosheid en kortstondigheid zijns levens tot God opgezonden, voorgestelt bij het afsterven van vrouwe Aurelia Cunira van Scheltinga, echtgenoote van Livius Suffridus Lycklama à Nijeholt, grietman van Opsterland en mede-curator van 's Lands hoogeschool binnen Franeker, over Psalm 39: 5, uitgesproken 28 April 1765 door ds. Siebius v. Andringa te Beets, Beetsterzwaag en Olterterp. Harddraverij om een zilveren zweep te Parrega.
1769
24 juliDr. W. Munniks ent op Klein Lankum 25 hokkelingen voor rekening van de Friesche Maatschappij, 19 zijn gebeterd, 6 gestorven.
1773
24 juliIntocht van Prins Willem V te Leeuwarden. Gedrukt bij G. Tresling te Leeuwarden: 't Juichend Leeuwarden of Blijde Welkomst ter gelegenheid der heuchelijke komste van Prins Willem V binnen Leeuwarden, en bij H. A. de Chalmot te L.: Gedicht van ds. E, H. Tenckink te Staveren, getiteld: Celsissimo principi Gulielmo V Leovardiam ingresso.
1779
24 juliIn de Friesche boekhandel verkrijgbaar: Zedelijke tooneelspelen geschikt voor de opvoeding der jeugd, 2 dl., met 20 fraaye koperen plaatjes.
1781
24 juliVerkoop van vruchten op Osinga-State te Dronrijp.
1783
24 juliBezoek van stadhouder Willem V aan Leeuwarden, waarop student A. Ypeij een carmen maakt.
1794
24 juliAanbesteed het afbreken van de oude en het bouwen van een nieuwe kerk met toren te Friens.
1805
24 juliVerschenen bij C. van Gorkum te Sneek: Magazijn voor den openlijken godsdienst, dl. II en Noodige Bijlagen tot het stukje De Geestelijkheid ontmaskerd, met de ontbrekende attestatien, een voorrede en slot van de predikanten Visser en Ferf.
1819
24 juliKonings jaardag te Dokkum gevierd met klokgelui, parade der schutterij, schijf schieten op het excercitieveld om een zilveren plaat door het corps schutterij en het afsteken van vuurwerk.
1822
24 juliOverleden te Leeuwarden Mr. Antonius Driessen, inspecteur der registratie en domeinen in Friesland.
1823
24 juliHet grietenijbestuur van Wijmbritseradeel besteedt aan: 1. het bouwen van een nieuwe school te Wolsum, 2. van een nieuwe toren te Uitwellingerga en Hommerts.
1835
24 juliVerschenen bij Joling te Sneek 3 geschriften van de leiders der Afscheiding te Sneek, n.l. van Joh. Andriessen: „List des Satans", en van N. Borneman „De Eere Gods en die der ware Geref. leer gehandhaafd" en „Gods bevelende roepstem om weder te keeren."
1843
24 juliOp de Leeuwarder kermis de zonnemicroscoop van Osinga vertoond.
1846
24 juliVerschenen bij Holtkamp te Sneek de 4e druk van de Friesche Robinson Crusoë of de lotgevallen van Thomas Havinga en den neger Zabi.
1849
24 juliAanbesteed het bouwen van een nieuwe Herv. Kerk te Molkwerum.
1858
24 juliDe walvischvaarder Dirkje Adema, kapitein O. Mehlen, keert met de treurige vangst van slechts 100 robben huiswaarts.
1887
24 juliDe heer Prins, cand. der Vr.-Universiteit als dol.-predikant te Wons in een schuur bevestigd. Te Lollum blijft de kerk voor den Ring gesloten. Te Anjum vindt de ringpredikant den kansel bezet door Ds. Langhout. De burgemeester is met vrij sterke politiemacht aanwezig.
1888
24 juliHet graven van de verbinding Boorne—Meintesloot onder Akkrum bijna gereed.
1894
24 juliZuivelconsulent J. Mesdag toont in een lezing aan, dat men te Londen in 1834 dezelfde klachten over boterknoeien had als nu. Hij raadt aan op de vaten het Friesche wapen te branden, nadat de boer op het vat, deksel en bodem zijn naam en woonplaats voluit heeft gesteld met zwarte olieverf, en de vaten van binnen te bekleeden met perkamentpapier, voorzien van dezelfde wapens en merken. (Versl. L. Crt.).