Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum, Ljouwert Dr G.A. Wumkes - Stads- en dorpskroniek van Friesland

Voer een jaar in (tussen 1700 en 1900):

en/of zoekterm (min. 4 tekens!):
(meerdere zoektermen scheiden met spatie, b.v.: Sneek Dokkum)

 

of zoek op datum: Dag: Maand:
Home

1704
26 septemberGedep. geven order aan de Leeuw, magistraat om den Pijnigtoren af te breken.
1761
26 septemberJuffr. Marchamp te Leeuwarden een kostschool houdend, neemt ook ,,schooljuffrouwtjes" aan voor een ordentelijke prijs, opdat een ieder ordentelijk onder zijn kinders een goede opvoeding kan geven.
1764
26 septemberBrugt Jans, jager bij Mevr. Doys, douairierè van Haersma te Augustinusga, heeft een mooie patrijshond te koop. Te koop den tinnegietersvormen en gereedschappen van Hylke P. Dreyer te Harlingen.
1765
26 septemberV. v. d. Plaats te Harlingen verkoopt de bibliotheek van wijlen Henricus Anjema, kommies van 's lands middelen over het kwartier Zevenwolden, waaronder verscheidene keurlijke Mathematische manuscripten en instrumenten, waaronder een Gregoriaansche telescoop door J. van der Bildt.
1770
26 septemberDr. F. W. Jericho, oculist. is weer in Friesland gearriveerd en opereert eenige personen te Workum van de catharacte.
1772
26 septemberGedrukt bij H. D. Lomars te Franeker een latijnsch carmen van Ds. P. Nota te Peins en Zweins op de geboorte van den erfprins.
1774
26 septemberAuke Pieters, kastelein te Poppingawier, laat een zilveren zweep verharddraven.
1775
26 septemberOp Jorwerder kermis een gouden bal verkaatst.
1786
26 septemberKen luchtbol opgelaten, hoog 39 voet, in zijn cirkel 60 voeten door Ratee op de binnenplaats van het Blauwe Weeshuis te Franeker.
1787
26 septemberKen detachement infanterie en een escorte Cavallerie, voor zien van eenige veldstukken onder commando van kolonel J. de Schepper, trekt uit Leeuwarden naar Bolsward. Workum en Staveren om de aldaar saamgerotte menigte, die uit Franeker is gevlucht, te verjagen.
1795
26 septemberVerschenen bij v. d. Plaats te Harlingen: De 3 prijsverhandelingen ter beantwoording der gedane vraag door zeker genootschap van Vrije Friezen nopens de beste instellingen voor de vrijcorpsen en schutterijen door J. C. Herbig. H. Oneides en J. van Manen. Verschenen bij v. d. Haak te Leeuwarden: Opgehelderde aanmerkingen op het uitmuntend plan van het comité generaal te 's Hage aan de vertegenwoordigers van het volk van Friesland.
1822
26 septemberKlein Lancum onder Franeker, laatst bewoond door Prof. A. G. Camper, voor 31/2 jaar te huur.
1841
26 septemberInwijding van het nieuwe orgel in de kerk te Kollum door Ds. J. P. Riedel in het bijzijn van gouverneur baron van Sytzama, vervaardiger W. van Gruisen te Leeuwarden. Oct. 3 Benoemd tot grietman van West-Stelling werf Jhr. G. W. F. Lijcklama à Nijeholt, procureur te Heerenveen.
1845
26 septemberMr. N. van Heioma te Wolvega viert zijn zilveren ambtsjubileum als burgemeester.
1854
26 septemberVerschenen bij v. Druten te Sneek: Godsdienstige lectuur voor Doopsgezinden, jaarg. I, verzameld door D. S. Gorter. Doopsgezind leeraar te Balk.
1856
26 septemberVerschenen bij D. Meindersma te Leeuwarden: Eenige mededeelingen betrekkelijk de inenting der heerschende longziekte, door Dr. Willems te Hasselt, en: Verslag uitgebragt door bestuurders van het onderling Waarborggenootschap in Baarderadeel tot schadevergoeding wegens verlies van runderen aan de longziekte en de gevolgen der inenting, ook nog bij dezelfde: Kerk en school in haar verband met de natuur, bestemming en regten der oude costerie- of schoolgoederen in Friesland, door R. Posthumus.
1863
26 septemberGeveild de Schierstins te Veenwouden, met 9 vertrekken, boomgaard, bosch, vijvers, duiventille, groot 5.31.30 H.A., in gebruik bij den hr. De Taarton Bruyns.
1874
26 septemberVerkoop van 21/3 pondemaat hoog terpland te Lutkewierum, behoorende tot de zathe in gebruik bij W. Jorritsma, eigen aan L. Veen, en van 925 meter paardespoor, keet en 300 ton terpaarde op de afgegraven terp te Rien.
1881
26 septemberBoelgoed op Schierstins te Veenwouden.
1881
26 septemberM. H. Bakker te Langweer biedt zich aan als spreker op Winter j ounenocht. Eska (S. K. Feitsma?) heeft in N.A. een Fr. vers: Ynspeksjedei onder tsjinst. De Duitsche opera uit Groningen (dir. Marie Ledwinka) speelt te Leeuwarden Der Barbier von Sevilla, muziek van Rossini.
1886
26 septemberAantal badgasten op Schiermonnikoog in dit badseizoen was 324. Op het "Joodsche kerkhof te Oranjewoud begraven koopman S. Blok te Heerenveen, een der fundatoren van de begraafplaats.
1887
26 septemberOpstel in de Leeuw. Crt. over Hindeloopen.
1888
26 septemberOpstel in de Leeuw. Crt. over Groot Haersma-State te Oudega (Sm.), afgebroken in 1841.
1890
26 septemberAanbesteed de bouw der O.L. school te Hempens.
1898
26 septemberVerschenen bij J. Laverman te Drachten: Noodkreet om bede en hulp, beschrijving van den toestand in de Surhuisterveensterheide. door S. C. Kijlstra te Rottevalle. 5 ct.