Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum, Ljouwert Dr G.A. Wumkes - Stads- en dorpskroniek van Friesland

Voer een jaar in (tussen 1700 en 1900):

en/of zoekterm (min. 4 tekens!):
(meerdere zoektermen scheiden met spatie, b.v.: Sneek Dokkum)

 

of zoek op datum: Dag: Maand:
Home

1709
17 juliLambertus van Houwerda benoemd tot inspector bursae te Franeker in plaats van Willem van Ranouw.
1740
17 juliVerschenen: Request met deductie voor het regt van vrijheid v. gelove, door Joh. Stinstra. Oct. 7 Joh. v. Glinstra te Kornjum verkoopt voor 100 car. gl. en een zilveren ducaton aan Hector Livius Glinstra, majoor bij de kavallerie op 't Blauhuis te Dronrijp een pondem. lands in het Mienschar van 21/2 pondem. onder Deinum.
1756
17 juliIs in de kerk te Oosterlittens aan de pilaar van de trap naast aan den predikstoel vastgemaakt een fraaie koperen hand en daarop een koperen kroon en doopbekken, om welker rand deze woorden: Doopbekken v. Oosterlittens. Kerkvoogden J. S. Peyma, Bijsitter, A. Wiarda, Secrets, Henr. Grevenstein, Predikant, 1756.
1757
17 juliTe koop een bakkerij te Wijnaldum, te bevragen bij Mr. Jan Swart, schooldienaar en dorpsrechter aldaar.
1758
17 juliEen eeuw geleden (1658) is er limietscheiding gemaakt tusschen Smallingerland, Opsterland en Stad en Lande (zie ook Res. 7 Sept. 1660). Die tusschen Noordwolde en Vledder was reeds opgelost 19 Sept. 1615, en die bij de Friesche palen is behandeld 20 Febr. 1664.
1765
17 juliBoelgoed ten sterfhuize van vrouwe A. v. Doys, douairière v. Haarsma te Augustinusga.
1769
17 juliOp Aebbinga-State onder Hijjum bij mr. chirurgijn Rienk Jans laatst gebruikt verkocht 7 pondem. op stal staande wintergarst en 22 pondem. heerlijke weit. In 't Tolhuis te Joure verkocht een sathe aan de Scheen bij de nieuwe weg naar de Joure loopende, groot 120 pondematen bouwen weiland, gebruikt door Wed. Willem Wiebes, voor een huur van 260 car. gl. boven de lasten.
1771
17 juliVerschenen: Nauwkeurig onderwijs in de vroedkunde, door Jan de Reus, stadsvroedmr. te Harlingen en heelmr. ter admiraliteit, met voorrede van Prof. Camper, 12 st.
1774
17 juliOp order van burgemeesteren van Amsterdam wordt van de predikstoelen bekendgemaakt, dat op 31 Juli a.s. de nieuwe psalmberijming zal worden ingevoerd.
1780
17 juliVerkoop van de school te Dronrijp met tafels en banken..
1811
17 juliFloreenplichtigen delibereeren over den achterlijken staat der kerk te Wolvega.
1814
17 juliOp Zondag een zilveren brandewijnskop verkaatst van wege den kastelein S. Lafleur te Minnertsga.
1818
17 juliRegnerus Ruardi, chirurgiale instrumentslijper te Joure maakt en verkoopt Kisäski's van differente grootte naar een nieuwe vinding.
1819
17 juliOp Orxma-State in het Dobhof te Menaldum een groote hoeveelheid appels verkocht.
1839
17 juliVerschenen zonder uitgever: „De Bazuin geblazen ter vereeniging van allen, die de Waarheid en den Vrede liefhebben", door J. C. Bredzee.
1841
17 juliVerschenen bij Th. Ypma te Franeker: ,,Tsien tuwsen uwt de Lottery oaf Jouke Rommers scriften" troch Harmen Zijlstra.
1852
17 juliOp de tentoonstelling te Arnhem is ingezonden een tellurium vervaardigd door A. J. Bokma te Workum.
1857
17 juliIn de algemeene vergadering van het Frysk Selskip wordt medegedeeld, dat de betrekking met de Noord-Friezen steeds wordt aangehouden, wat de heer P. M. Clement te Sleeswijk aanleiding had gegeven aan het Selskip zijn Lucasevangelie in Sylter tongval aan te bieden. Verschenen bij P. van Zweeden te Groningen: Zes nagelaten leerredenen van wijlen Ds. T. van Duinen te Mantgum.
1860
17 juliPensioen verleend aan Pieter Andries Meeter, gewezen H. cl. S. te Huizum.
1868
17 juliDe promotie en prijsuitdeeling van de Latijnsche scholen op het Stadhuis te Sneek.
1870
17 juliVerschenen bij H. A. Hingst te Leeuwarden: Wat wij uit roommeters kunnen leeren door H. Pasma Fzn., veehouder te Haskerdijken.
1879
17 juliVerkoop van de afbraak der oude school te St. Johannesga.
1880
17 juliDe firma Krediet te Heerenveen geeft uit de ganzenbrief Reis door Friesland, met 52 gezichten door de heele provincie. En: Handleiding voor de werkzaamheden der gemeentebesturen, door LI. J. Hoogeboom, secr. van Kollumerland.
1883
17 juliVerschenen bij A. Jongbloed te Leeuwarden: Aphorismen tot aanbeveling van de Ned. Ver. tegen de prostitutie, dooide af d. Leeuwarden.
1892
17 juliOp Zondag heeft te Moddergat een kaatspartij plaats, de predikant en ouderlingen komen op het terrein en snijden de ballen doormidden.
1896
17 juliIn de Leeuw. Crt.: Geschiedenis der Franeker kaatsvelden, eerst ten O. van de stad bij de Kaatsveldbrug, sedert 1856 op Sjaardemaland.
1898
17 juliDs. H. Haselager te Harich wijdt het nieuwe kerkorgel in.