Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum, Ljouwert Dr G.A. Wumkes - Stads- en dorpskroniek van Friesland

Voer een jaar in (tussen 1700 en 1900):

en/of zoekterm (min. 4 tekens!):
(meerdere zoektermen scheiden met spatie, b.v.: Sneek Dokkum)

 

of zoek op datum: Dag: Maand:
Home

1717
23 oktoberAnne Wytzes uit Folsgara op 't schavot geradbraakt en onthoofd wegens worging van een vrouw, met diefstal in een boerenhuis tot tweemaal toe.
1721
23 oktoberOverl. op zijn buiten te Oudkerk Hobbe Baard v. Sminia en begraven in de Westerkerk te Leeuwarden, rouwgedichten verschijnen bij H. Halma te Leeuwarden van Aurelia v. Beilanus, geb. Swartts, Dr. Joan Sande, Dr. T. G. Fortuyn, F. Halma en R. Roukema.
1736
23 oktoberSjoerd Talma, koopman te Harlingen, koopt voor 74 car. gl. en 11/2 anker wijn van Lieske Jans Adema, vrouw van ontvanger E. van Minnen te Metslawier, 1/2 zathe ('t geheel groot 62 pondem.).
1749
23 oktoberDe gilderollen der timmerlieden, schrijnwerkers, schoenmakers en leerlooiers te Franeker geapprobeerd.
1750
23 oktoberVerschenen bij R. S. Noordbeek te Leeuwarden: Gedichten van Ds. H. A. v. d. Sloot te Boxum.
1764
23 oktoberVerkoop der pastoralia van Wier. Alle Teyes en Pytter Keverling, chirurgijns te Oldeboorn lijkschouwing doende, constateeren dat Gerbrig, wed. van Thomas Jeltes aldaar, door smoring met een halsdoek is vermoord, en wel door Gerke „Pupillant".
1769
23 oktoberVerkocht in De drie rozenobels te IJlst een eekmolen met huizinge en droogschuur aan de publieke vaart aldaar.
1771
23 oktoberVerkoop van een sathe te Garijp bij Heinse Keimpes in huur, met een vermaarde Vogelkooi aldaar.
1784
23 oktoberJ. Spooreman Jr., orgelmaker op de Voorstraat over de Botterpiep te Franeker, vraagt twee orgelmakers. Wie genegen is de Stadsschuttersdoele te Leeuwarden met 12 Mei te huren, vervoege zich op het Raadhuis. 4 Dec. waar superintendenten en bevelhebbers vergaderen. Conditiën bij hopman D. H. Smeding op den Wirdumerdijk en vaandrig A. C. S. ten Bokkel op de Weaze als bouwmeesters van genoemde Doele.
1804
23 oktoberP. H. Peerlkamp uit Haarlem benoemd tot rector der Latijnsche school te Leeuwarden, houdt in de Groote kerk zijn inaugurele oratie in het latijn over het loffelijk onderwijs der doofstommen.
1806
23 oktoberOverleden te Leeuwarden Albertina baronesse du Tour, douairière van Sixma.
1818
23 oktoberPrijs der boter te Leeuwarden ƒ 43 à ƒ 44, kaas ƒ 23 à ƒ 27, rogge 208 goudguldens het last, tarwe ƒ 10.13 st. het lopen.
1824
23 oktoberOverleden Prof. Dr. Jakob Amersfoordt, hoogleeraar te Franeker, oud 38 jaar, gehuwd met E. C. Huysinga.
1832
23 oktoberAbbinga-State onder Huizum te koop aangeboden.
1846
23 oktoberVerschenen bij Suringar te Leeuwarden: De moordenaar R. P. v. Dijk, een nieuw toonbeeld van de liefde van J. Christus, leerrede van Dr. S. K. Thoden van Velzen aldaar. En bij P. Joling te Sneek: Preek over Rom. 6: 23. naar aanleiding van de terechtstelling van R. P. van Dijk, doorDs. S. F. van Hasselt aldaar.
1858
23 oktoberDe Rederijkerskamer van Halmael te Leeuwarden houdt een Vondelavond. De voorzitter houdt een lezing over de beteekenis van de dichter, waarna eenige leden verschillende fragmenten uit zijn werken voordragen. Ook „Simon Stijl" te Harlingen eert den dichter, door voor te dragen het 2e tooneel van ,,Jozef" en uit te voeren „Vondel gekroond", lyrisch dramatisch gedicht van Hofdijk, getoonzet door Richard Hol, met behulp van een zangkoor en de muziekvereeniging ,,Ons Genoegen".
1868
23 oktoberVerschenen bij W. Eekhoff te Leeuwarden: Prospectus en Ie aflevering van Rimen en Teltsjes fen de Broarren Halbertsma, uit te geven in 13 aflev. à 30 ct.
1871
23 oktoberDe familie van Harinxma thoe Slooten, waarbij Dr. Riedel (geb. te Kollum in 1796) vele jaren gouverneur was geweest, kocht na diens overlijden als conrector te Groningen, zijn rijke collectie Horatiana en gaf die ten geschenke aan de universiteitsbibliotheek te Groningen.
1873
23 oktoberDr. A. T. Reitsma uit Groningen houdt een tweede voorlezing in het Friesch Genootschap over het Oera Linda Boek, beschouwd in zijne historische waarde.
1882
23 oktoberOpstel in de Leeuw. Crt. over het voormalige vicariehuis te Pingjum, waar Menno Simons zou hebben gewoond, n.l. waar nu het huis en de timmerwinkel is van A. Posthumus. Een bestaand gezelschap te Leeuwarden tot proefondervindelijk onderzoek naar de feiten van het spiritisme, wenscht eenige uitbreiding aan zijn kring te geven en roept belangstellenden daarvoor in de Leeuwarder Crt. op.
1884
23 oktoberen 5 Nov. Opstel in de Leeuw. Crt. over Baduhenna, dat in verband wordt gebracht met Hjelbeam (Herbajum) en Bohemen, een uithoek op de N.W.-kust van de Oudegaster Brekken, die daar bedekt is met boomstammen.
1889
23 oktoberTe koop het in 1887 gebouwde klokhuis te Beets, bestemd voor 2 groote klokken.
1894
23 oktoberen 29 Ingezonden stukken in de Leeuw. Crt. over Friesland's boezemwaterstand.
1895
23 oktoberAanbesteed de bouw van een school te Houtigehage.
1896
23 oktoberRede van Henry Aldridge, de Engelsche propagandist voor landnationalisatie, voor afd. Leeuwarden (voorz. O. Stellingwerf, vertaler J. Stoffel, fabrikant te Deventer).
1899
23 oktoberVerschenen bij Dijkstra's voordrachtenmagazijn te Leeuwarden: I. Troch de Doarpskroniek, II. In Fr. boekje mei suver nije foardrachten.