Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum, Ljouwert Dr G.A. Wumkes - Stads- en dorpskroniek van Friesland

Voer een jaar in (tussen 1700 en 1900):

en/of zoekterm (min. 4 tekens!):
(meerdere zoektermen scheiden met spatie, b.v.: Sneek Dokkum)

 

of zoek op datum: Dag: Maand:
Home

1707
1 juliWillem Loré gepermitteert de studerende jeugdt op de Academie te Franeker in de Mathesis te institueren op een tractement van 250 gl.
1708
1 juliVerschenen te Leeuwarden: J. Creyghton, Allegorische verklaring der H. Schriftuur.
1746
1 juliTe Sneek worden over de duizend vierendeels boter ter markt gebracht.
1751
1 juliVerschenen: H. Reinalda, Naamlijst der predikanten in de classis Sneek, M. Laurman, Naamlijst der predikanten in de classis Leeuwarden, A. Greijdanus en Joh. Heringa. Naamlijst der predikanten in de classis Franeker, H. Grevenstein, Naamlijst der predikanten in de classis Bolsward en Sneek, waarin Gerarclus van der Burgh, chirurgijn te Oosterlittens, een vers schrijft.
1755
1 juliOverl. grietman M. Bouricius, wiens grafsteen ligt in de kerk van Terband, met dien van Joh. Crack (+ 26 April 1652) en van diens vrouw Ansck v. Lycklama (+ 8 Oct. 1661).
1759
1 juliBuwe Schiere te Harlingen biedt zijn boekdrukkerij, die onlangs merkelijk is vermeerderd en verbeterd te koop aan, adres: de kooplieden Eeke Menalda en Tjepke Gratama aldaar.
1760
1 juliProf. H. Cannegieter te Franeker bedankt voor zijn benoeming als hoogleeraar in de rechten te Urecht. H. A. de Chalmot te Leeuwarden verkoopt de bibliotheek van Dr. B. Idema, in leven Landschaps medicus te Leeuwarden.
1766
1 juliAanbesteed het maken van een nieuwe houten spits op de toren te Oosterbierum.
1767
1 juliVerschijnt de 3e druk van: De waare hope en verwagtinge Israëls, eenige zamenspraken waarna de Joodsche rabbi Hertog Levy zijn leeraarsampt heeft neergelegd en Christen is geworden onder den naam van Petrus Werner Neuman, door Jacobus Bosch, 22 st.
1768
1 juliDe dijksgeregten van Wijmbritseradeel en Hemelumer Oldeph. c.a. besteden het maken aan van twee nieuwe buiten vloeddeuren in de Staverensche Noordersluis.
1769
1 juliGedrukt bij W. Wigeri te Leeuwarden: Aanwijzing van schepen met hunne legplaatzen binnen Leeuwarden en het uur van het vertrek door Henricus Winsemius, marktmeester aldaar. Herdrukt bij A. Ferwerda te Leeuwarden: Een nuttige en leerzame Redenvoering over l Cor. 10: 16—17 in 2 dln. door ds. Joh. Creygthon te Leeuwarden, overl. te Haarlem, 5 st.
1786
1 juliDe commissie voor de prijsvraag: Welke zijn de beste middelen om aan de burgerijcorpsen en exercitiegenootschappen in Friesland een jaarlijks fonds tot duurzame instandhouding van dezelve te bezorgen, roept den schrijver op van de verhandeling die tot zinspreuk voert: ,,'t Geweer op schouder, 't zwaard op zij. Voor heerschzucht nooit gezwigt, In d' oude dag van werken vrij. Dat maakt het leven ligt". Verschenen: Brief van de classis van Dokkum aan de vijf Eerw. dassen van Friesland raakende den brief van en het voorgevallene op de Chr. synoden van Vriesland in 1785 te Harlingen gehouden.
1793
1 juliVerkocht bij den boekhandelaar P. Brantsma te Leeuwarden in de Groote Hoogstraat een electriseermachine en een zeldzaam luchtkanon.
1795
1 juliEigenaars van wapens, graven en grafsteenen in de kerk te Witmarsum worden verzocht hun bewijzen over te leggen en het vervallene te herstellen.
1803
1 juliOverleden op Abbinga-State te Huizum, Catarina Geertruid van Heloma, oud 16 jaar, eenige dochter van M. v. Heioma.
1805
1 juliBelanghebbenden compareeren om te overleggen hoe te handelen met de torens van Ternaard en Raard „ter voorkoming van groote rampen". Verkoop van den grond der afgebroken cavalleriestallen en barakken bij de Burmaniastraat, bij het kerkhof, de Koehoornspoort en de Kleine Kerkstraat te Leeuwarden.
1806
1 juliHet postkantoor te Leeuwarden wordt verplaatst naar het huis van M. O. Thoe Schwartzenberg en Hohenlandsberg als hoofdcommies in de Groote Kerkstraat tegenover de Manege, gehuwd met Clara Magdalena Bicker.
1818
1 juliZ. M. de koning bezoekt Holwerd en gebruikt het dejeuner op het slot Tjessens, bewoond door douairière van Harinxma thoe Slooten. Aan opreed en plein staat een eerepoort. Voor den afrit spreekt de Doopsgez. predikant een vers uit.
1820
1 juliHardzeilpartij te Oude Schouw om een Nederl. vlag, een geschilderde vleugel en bal.
1823
1 juliW. van Aken komt met zijn menagerie van 150 leeuwen „luipaarden, wolven, apen, struisvogels en olifanten te Harlingen. De kerkvoogden P. G. Kroese en P. S. Gerbranda te Pietersbierum sommeeren rechthebbenden om het materiaal enz. dat de aannemers van kerk en toren in 1817 hebben achtergelaten, binnen 3 weken weg te halen
1826
1 juliVoor het opmaken van een nieuw grafregister te Mantgum zich te vervoegen bij onderwijzer Petrus IJ. Greydanus aldaar.
1828
1 juliAanbesteed het verbouwen en vergrooten der kerk te Tjalleberd.
1833
1 juliFloreenplichtigen van Ee en Engwierum vergaderen in de kerk te Ee over de scheiding dezer gecombineerde dorpen.
1845
1 juliZon-microscopische voorstellingen voor minnaars der natuur bij de Wed. L. Zeverijn bij de Havenpoort te Harlingen.
1850
1 juliAanbesteed een belangrijke vertimmering aan het Herv. kerkgebouw te Goutum.
1852
1 juliA. Meeter houdt in de 9e jaarvergadering van het Frysk Selskip een voorlezing over de Friesche taal.
1853
1 juliVerschenen bij Telenga te Franeker: Leerrede over Ps. 9: 10 door Ds. F. J. Hesse te Tzummarum, met eenige dichtregelen van M. Koldijk Gzn. ondermeester aldaar.
1856
1 juliVerschenen bij H. Kuipers te Leeuwarden: Bijbel voor het Christel, gezin, door Dr. H. F. T. Fockens te Twijzel.
1862
1 juliArum heeft een reciteergezelschap „Borger".
1863
1 juliDank- en bedestond voor de vrijverklaring der slaven in de Ned. West-Indische bezittingen, in het gebouw der Vrije Evangel. gemeente op Vijversburen te Leeuwarden.
1868
1 juliDe heer en mevrouw IJpeij—Looxma schenken aan de Herv. kerk te Rijperkerk een nieuw uurwerk.
1871
1 juliHet Collegie Zeemansvoorzorg te Harlingen viert zijn 20-jarig bestaan.
1874
1 juliVerschenen bij H. Kuipers te Leeuwarden: Briefe des Aggaeus de Albada an Rembertus Ackema und andere 1579 —'84 von Dr. Ernst Friedlander zu Aurich. En: Eenige aanteekeningen van 't gepasseerde in de. vergadering van de Staten-Generaal 1616—'20 door Dr. Frederik van Vervou.
1875
1 juliJhr. F. H. van Beijma thoe Kingma viert zijn zilveren jubileum als schoolopziener in het 6e district van Friesland.
1877
1 juliDe Banier, orgaan van de Chr. Hist. richting in Friesland zal voortaan tweemaal per week verschijnen en wel 's Woensdags bij J. J. Wiarda te Sneek en Zaterdags bij Simon Brandenburgh te Workum.
1881
1 juliDe Friesche schrijver T. G. v. d. Meulen heeft aan de Nederl. Stoomvaartmaatschappij een vrijkaart 2e klasse heen en terug naar New-York aangevraagd als kostprijs voor te schrijven reclames. De maatschappij sloeg het aanbod af, toen ging v. d. Meulen met de Red Star Line van Rotterdam. Het weekblad voor het kanton Bergum begint het verslag van een Amerika-reis van Bergum heen en terug.
1882
1 juliHet weekblad van het kanton Bergum verschijnt in grooter formaat. T. G. v. d. Meulen schrijft in zijn krant, in het 51e artikel over Des Moines, hoofdplaats van Java, waar hij de gast was van P.O. Viersen. en de uitvoering bijwoonde van het zangspel Ruth.
1891
1 juliJ. Wijga te Leeuwarden geeft uit als toeziend voogd: Grieven en Beweringen contra de openbare dagvaardings Mr. Hor. Albarda, H. A. Bontekoe, 2 Oct. 1890—7 Jan. 1891 naar aanleiding van een zeer te waardeeren pen van Mr. T. van Hettinga Tromp, voorloopig niet in den handel om des lieven vredes wil. Verschenen bij J. Hepkema te Heerenveen: Een uitstapje naar en wandelingen door Gaasterland.
1895
1 juliEerste vergadering in het nieuwe gemeentehuis te Kollum, nadat ruim 285 jaar het oude grietenij- en rechthuis bij de Pijp, dat 20 April 1609 onder grietman Bocke v. Feytsma en secr. Bronger Brongersma, was aangekocht, had dienst gedaan. Verschenen: Dr. J. C. Chaillet, conrector te Sneek, Virgilius Aeneïs, metrisch vertaald.
1896
1 juliTe Bergum is gevangen de hier zeldzaam voorkomende sterna paradisea of zilvergrijze zeezwaluw, waarover Mr. J. Pelinck Stratingh schrijft in de Leeuw. Crt. van 13 Juli.
1898
1 juliMaaiwedstrijd te Scharnegoutum, vanwege de Fr. L. M.