Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum, Ljouwert Dr G.A. Wumkes - Stads- en dorpskroniek van Friesland

Voer een jaar in (tussen 1700 en 1900):

en/of zoekterm (min. 4 tekens!):
(meerdere zoektermen scheiden met spatie, b.v.: Sneek Dokkum)

 

of zoek op datum: Dag: Maand:
Home

1700
20 maartVerschenen bij L. Strick te Franeker: Ulrici Huber Eunomia Romana, sive censura censurae Juris Justinianaei.
1713
20 maartJohan van Idsenga, kolonel van een regiment infanterie en commandant van Rijssel en vrouwe Alagonda Coenders, echtel. wonen te Marssum.
1742
20 maartVerschenen: Leonidas door W. van Haren, warm pleidooi voor hulp aan Maria Theresia, ook vertaald in het latijn door G. F. de Rees, en in het Fransch.
1751
20 maartVerschenen bij F. v. d. Plaats te Harlingen: Nauwkeurig onderzoek van welken geest het berugt beroeringswerk van. Nieuwkerk zij.
1753
20 maartVerkoop der bibliotheek en landkaarten van wijlen Mr. Johannes Balck, oudste advocaat ten Hove. De erven van generaal Johan v. Idzinga verhuren de zathe Botniastate te Marrum, groot 92 pondematen.
1760
20 maartIn de haven van Lemmer en op de reede liggen 31 koffen, galjoten e.a. zeeschepen, waarvan 15 bestemd naar Frankrijk.
1761
20 maartDe Staten van Friesland doen publicatie van het gewijzigde reglement op de springhengsten.
1762
20 maartLeendert Boersma te Franeker presenteert te koop de herberg De Eenhoorn, gebouwd in 1751 aldaar.
1771
20 maartVerhuurd in de Vergulden Hoorn te Dronrijp de visscherij aldaar van het dorp tot Ritsumerzijl voor 5 jaar.
1776
20 maartIn het poortje over de waag te Leeuwarden wordt vertoond geometrisch kunstmodel van den tempel Salomons, vervaardigd door Ds. Rijen te Amsterdam. Op afbraak verkocht de oude kerk met klokhuis, eikenhouten preekstoel, banken enz. in Nijehaskerschans.
1779
20 maartVerkoop van de zathe met huizinge te Terkaple, Groot Oenema-State, groot 103 pondematen, doende 239 gl. huur + J4 roode boter boven de lasten en Klein Oenema, groot 42 pondematen doende 104 gl. 14 st. + een kinnetje roode boter en een kruidkaas boven de lasten.
1784
20 maartTer perse bij Joh. Seydel te Leeuwarden: De echte staatsstukken betrekkelijk het voorgevallene over de militaire jurisdictie in de provintie van Vriesland, om te kunnen dienen tot een aanhangsel op het werk door Ds. van der Kemp.
1792
20 maartAanbesteed het afbreken der oude en 't bouwen van een nieuwe pastorie te Drogeham. Verkoop van een buitenplaats aan het eind van de Schrans onder Huizum, geboden 6067 goudgulden.
1801
20 maartVerschenen bij D. Romar te Franeker het door W. B. van der Kooij geteekende en vervolgens gegraveerde portret van Dr. G. Koopmans, curator der academie aldaar.
1805
20 maartVerschenen bij D. v, d. Sluis te Leeuwarden: Ontwerp van staatsregeling des Bataafschen volks, zooals het 14 Maart 1.1. door het Staatsbewind aan het Wetgevend Lichaam is gezonden.
1819
20 maartVerkoop van de oude kerk te Jutrijp en aanbesteding van den bouw eener nieuwe kerk aldaar.
1822
20 maartBoekhandelaar M. van der Plaats te Harlingen verkoopt prenten, teekeningen en pleisterbeelden, nagelaten door G. S. Stinstra en S. Wildschut aldaar.
1824
20 maartGeveild zathe Nieuwenhuis, groot 38 bunders, onder Finkum bij Symen Rienks Rynks en vrouw als eigenaars bewoond, geboden ƒ 19.321.
1826
20 maartVerkoop van veel afbraak der buitenplaats Bouburg in de Zuider-Drachten.
1835
20 maartVerschenen bij M. van de Bosch te Leeuwarden: „De Vriend des Vrieschen Landmans", inhoudende o.a. de handelingen van het Friesche genootschap van proefondervindelijken landbouw.
1845
20 maartDe in 1793 gebouwde heerenhuizinge Douma-State te Langweer, hebbende 12 kamers, wordt op afbraak verkocht.
1846
20 maartVerschenen bij H. C. Schetsberg te Leeuwarden: Armoede, aanwijzing van middelen om te geraken tot eene algemeene ontginning der woeste gronden in Nederland ter bestrijding der armoede, door Mr. J. van der Veen, secretaris van Idaarderadeel, te Grouw.
1859
20 maartBij de Staten Generaal is ingekomen een geschrift van W. H. Suringar: Een stem uit Nederland over de cellulaire gevangenis te Bruchsal en de strafwetgeving in Baden en elders, in verband met het gevangeniswezen en de strafwetgeving in Nederland. Door eenige beoefenaars der welsprekendheid is een liefhebberij-voorstelling gegeven in de schouwburg te Leeuwarden, n.l. van de Neven (blijspel) met nastukje Rosalie.
1860
20 maartAanbesteed het bouwen van een torenspits op de Herv. kerk te Donkerbroek.
1862
20 maartDe vrij metselaarsloge „De Friesche Trouw" te Leeuwarden viert in de schouwburg de herdenking der wederopvatting van haren arbeid nu 25 jaar geleden. De zeer talrijk bezochte vergadering wordt vereerd met de tegenwoordigheid eener commissie uit het Groot Oosten van Nederland, afgevaardigden van de loges L'union provinciale te Groningen, Willem Frederik te Amsterdam. Door verschillende redenaars worden de lotgevallen van de vrijmetselarij in het algemeen binnen deze provincie nagegaan. Gearkomste f en 'e krite Snits om 4 uwre by de kastelein A. Oosterhof f to Snits mei frouen, foarlêsing troch T. G. v. d. Meulen, earste bydrage fen W. Dijkstra. Elts lid kin ien gast meinimme.
1863
20 maartHet liefhebberij-tooneelgezelschap Thalia te Grouw geeft een voorstelling van J. van Stralen aldaar. Fryske Winterjounenocht te Baard ten bate van de Weduwe Harmen Sytstra.
1872
20 maartVoornaam boereboelgoed op Oenema- of Roordahuis te Terkaple.
1877
20 maartM. W. Scheltema houdt te Baard een lezing over de weesverzorging in het algemeen en de Maatschappij tot opvoeding van weezen in het bijzonder.
1878
20 maartDs. B. C. Mosselmans te Groningen houdt voor de afdeeling Lemmer van de Ned. Protestantenbond een lezing over het Piëtisme.
1879
20 maartMr. J. Dirks herdenkt in de vergadering van het Friesch Genootschap den dood van Dr. J. G. Ottema, die gedurende 15 jaar secretaris was.
1887
20 maartHet kerkorgel te Langweer in 1783 vervaardigd door L. v. Dam, die daar tijdelijk woonde, door dezelfde firma nu hersteld.
1889
20 maartGespannen verhouding tusschen den eigenaar der boterfabriek te Elsloo en de leveranciers, die 10 ct. per kilo boven marktprijs verlangen, en nu zelf een fabriek willen. De fabriek stopgezet. Jan Wieling uit Akkrum schrijft in N.A. over zijn verblijf in Argentinië.
1891
20 maartDe deels afgegraven terp aan de Jelsumervaart onder Leeuwarden verhuurd. De terp Meskenwier bij Akkrum in afgraving.
1892
20 maartHet tooneelgezelschap De Proletariër te Wolvega speelt in Aurora te Heerenveen: John de Bedelaar, volkstooneelspel en Papa gaf permissie.
1893
20 maartTe Oldeberkoop gevonden een gouden munt met opschrift Fredericus Romanus Imperator.
1895
20 maartDe groote Hartwerder terp in afgraving, de terp Mellinga te Finkum, die te Abbega en terp Andela te Kubaard.
1897
20 maartA. W. Eisma te Wolvega en C. W. Eisma te Bolsward koopen te Nijelamer 43 H.A. uitgeveende plassen ter drooglegging.
1898
20 maartRede van Mr. Troelstra te Beetgum over recht en waarheid inzake de Hoogerhuizen.