Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum, Ljouwert Dr G.A. Wumkes - Stads- en dorpskroniek van Friesland

Voer een jaar in (tussen 1700 en 1900):

en/of zoekterm (min. 4 tekens!):
(meerdere zoektermen scheiden met spatie, b.v.: Sneek Dokkum)

 

of zoek op datum: Dag: Maand:
Home

1715
31 meiReiner Allerts, schipper van Sneek op Kampen, koopt voor 350 goudgl. een huis te Sneek op de Oosterdijk aan de Zuidkant van de Potterzijl, van schipper Hotse Romkes.
1721
31 meiOctrooi verleend aan de kerkvoogden van Lichtaard nopens de tollen wegens het leggen van een valbrug over de vaart.
1722
31 meiDs. Nicolaas Nicolaides, beroepen van Langweer, doet zijn intrede te Wommels met Efez. 6: 19.
1748
31 meiHet huis van ontvanger Ekkeringa te St. Anna-Parochie omvergehaald, evenzoo dat van administrator van Dijk te Hallum.
1751
31 meiDe nieuwe preekstoel in de groote kerk te Dokkum voltooid. Bovenom de oude, die gemaakt was in 1589, las men de woorden: Wij zijn Boodschappers van Xi wegen alsof 't u God doet. Beneden om de lijst stond: Als de Prophetie wt is wort het volk verwoest. Aan het bovenste der leuning: Wie u hoort die hoort my, wie u verwerpt die verwerpt my. LUC. 10. Aan den benedenkant: o Gij menschen Kind en wildi niet straffen die Moordersche Stad, nochte haar voorhouden al haar gruwelen. Ezech. 22. Alen verklaarde de laatste woorden met het oog op de zware moorden en plunderingen, die Dokkum eertijds had ondergaan, en verwees clan naar een zilveren penning, op bevel der Vroedschap geslagen in 1582, met een Latijnsch opschrift aan de eene zijde, dat overgezet aldus luidt: Obbo, hertog van Friesland, heeft Dokkumburg gesticht in den jare 248, waar koning Gondebald de stad Dokkum met wallen omringd en een gouden munt geslagen heeft in den jare 739. De wallen van Dokkum zijn vernield in 1414, herbouwd in den jare 1419, vernield in den jare 1422, herbouwd in den jare 1516, vernield in 1531 en weder hersteld in 1582. Aan de andere zijde zag men het stadswapen met dit randschrift: Zoo de Heere de stad niet bewaert, vergeefsch waekt de wachter. Psalm 127.
1759
31 meiOnderzoek naar Frieslands florenen aan een commissie opgedragen en gedaan 6 Maart 1764. Verschenen te Amsterdam: D. R. Kamphuijsen, Stigtelijke Rijmen en Psalmen. Te Munnekezijl de kerk merkelijk gerepareerd en met een nieuwen predikstoel voorzien, waarin de eerste predikatie was uit Jes. 52: 7. De Staten van Friesland verhoogen den impost op de koffie met één stuiver en de thee met 2 stuivers per pond voor de uitrusting van buitengewone equipage van 25 linie- en fregatschepen om te dienen tot bescherming van den koophandel en zeevaart der ingezetenen tegen de kapers, die in groote menigte de zee doorkruisen, en dit te doen in bondgenootschap met de andere provinciën.
1760
31 meiGedrukt bij A. Ferwerda en Gerrit Tresling te Leeuwarden: Onderwijzer der boeren of landblieden, opgesteld door een voornaam heer en liefhebber van 't landleven, prijs 22 st.
1766
31 meiGedrukt bij P. Koumans te Leeuwarden: Naamlijst der predikanten der classis Dokkum, sedert de Reformatie door Ds. W. Columba te Morra, vermeerderd door ds. A. G. Dreas te Ee.
1771
31 meiOp afbraak verkocht de huizinge, bewoond door grietman H. B. van Sminia in de Noordermeer te Bergum.
1774
31 meiDe Staten van Friesland vaardigen een placcaat uit op de invordering van den personeelen 100en en 1000en penning.
1777
31 meiHermannus Beekkerk, kunstschilder te Leeuwarden op de Oranje Eewal, schildert konst- en kamerbehangsels.
1786
31 meiVerkoop der bibliotheek van wijlen R. J. Splinter te Harlingen bij J. C. Tophuizen te Leeuwarden. Bij laatstgenoemde verschenen: Het verheugde weesje aan alle welmeenende en weldoende, wanneer de Roomschgezinde ouderlooze kinderen in een voor henlieden opgericht weeshuis (Galileër Kerkstraat) Dinsdag 30 May binnen Leeuwarden met vreugde ontvangen wierden door de regenten en regentessen.
1794
31 meiTe koop de oude kerk te Eernewoude, 40.000 kleine geele metselsteen, een partij oude roode pannen en eenige lasten zware balsteen.
1802
31 meiVerschenen bij v. d. Sluis te Leeuwarden: Kerklied ter gelegenheid van den vrede te Amiens. L. R. Wentholt op Groot Lankum bij Franeker recommandeert zich als eigenaar van den Zuider rogmolen op de vesting bij de Zuiderpoort te Harlingen.
1814
31 meiVerkocht 4 kanonneerbooten in de haven van Harlingen.
1816
31 meiAanbesteed het afbreken van den toren te Schettens.
1819
31 meiKaatspartij te Arum om 3 zilveren lepels en 6 flesschen wijn.
1832
31 meiBenoemd tot grietman van Wonseradeel M. O. Baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, grietman van het Bildt.
1843
31 meiVergadering van floreenplichtigen ter overweging van de scheiding Akkrum—Terhorne en van het beroepen van een eigen leeraar in Terhorne.
1847
31 meiTe Dokkum vormt zich een commissie om door milde bijdragen aan de armen kaartjes uit te reiken, op vertoon waarvan het halve roggenbrood voor 30 ct. door de bakkers wordt verstrekt en het te kort gedekt uit de bijdragen.
1850
31 meiVerschenen bij D. Meindersma te Leeuwarden: De Grondwet van de Vereenigde Staten van N.-Amerika en van de Fransche republiek, vertaald door ds. R. Posthumus te Waaksens.
1855
31 meiT. R. Dijkstra houdt op de 12e algemeene vergadering van het Frysk Selskip een lezing over de werking van het Selskip op de beoefening der Friesche taal en letterkunde.
1870
31 meiVerschenen bij H. Bokma te Leeuwarden: Zult gij getrouw zijn? Eene vraag, gerigt aan den Kerkeraad der Ned. Herv. Gemeente te Sneek, in betrekking tot de uitspraak van het Classicaal bestuur inzake de lidmatenkwestie, door A. V.
1872
31 meiFeestrede over l Thess. 5:18 ter gelegenheid van het: gouden jubileum van A. E. Niehoff, H. d. S. te Weidum, door ds. D. B. Blankstein, aldaar.
1875
31 meiAanbesteed het afbreken der bestaande en het bouwen van een nieuwe kerk te Folsgare.
1880
31 meiEen arbeider vindt in het hoogveen bij de Drentsche grens te Appelscha een bewerkt stuk hout, 31/2 Meter diep in de gave klijnlaag.
1881
31 meiConsecratie der nieuwe R. Kath. kerk te Harlingen. De Aartsbisschop houdt een rede. De Paus zendt een telegram.
1883
31 meiBericht in de Leeuw. Crt. over de Spijkerberg en de Schapen wasschersdobbe in de Appelsgasterduinen.
1886
31 meiOpgericht te Stiens een vereeniging ten doel hebbend een coöp. zuivelfabriek met centrefuge-systeem.
1887
31 meiAanbesteed de bouw eener O.L- school te Gorredijk.
1888
31 mei6 en 21 Juni Opstel in de Leeuw. Crt. over de onlusten tusschen Schieringers en Vetkoopers.
1893
31 meien 14 Juni Brief in N.A. van Wouter Wouters uit Koudum, nu in Chacabuco, Buenos Aires. Verschenen bij J. Hepkema te Heerenveen: De buikspreker Simon Lantinga. En: Mr. J. Sickenga, De gemeenten in Nederland.