Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum, Ljouwert Dr G.A. Wumkes - Stads- en dorpskroniek van Friesland

Voer een jaar in (tussen 1700 en 1900):

en/of zoekterm (min. 4 tekens!):
(meerdere zoektermen scheiden met spatie, b.v.: Sneek Dokkum)

 

of zoek op datum: Dag: Maand:
Home

1758
18 augustusDe Nederd. schouwburg speelt het treurspel: Ada van Holland, en het kluchtspel De gauwheit betrapt.
1762
18 augustusBij A. Jeltema in de Bagijnestraat tegenover de Oosterdeur der Westerkerk te bekomen: Digtkundige verklaringen over 17 vertoningen uit het leven van den aartsvader Joseph.
1764
18 augustusAangezien het Joodenkerkhof te Workum zeer vervallen is, roept de magistraat de eigenaars der graven op om zich voor l Nov. bij haar te adresseeren, bij poene dat de graven anders zullen vervallen aan de stad.
1766
18 augustusVerkoop van vruchten, hangende te wassen, in de hovinge van old-bouwmeester E. Wassenbergh op Dronrijp.
1769
18 augustusGedeput. Staten van Friesland besteden voor 10 jaar aan de waarneming van het binnenvoogdijschap en directie in het Provinciaal tucht- en werkhuis te Leeuwarden. Verschenen: N. Ypeij, Grondbeginselen der kegelsneden, met voorrede van P. Steenstra.
1773
18 augustusGedrukt bij A. Jeltema te Leeuwarden: Verdediging van H. P. C. v. Egten. En: De ontledigde Lauwerkrans van A. Jeltema, versiert en doorvlogten met singuliere explicatiën door een getrouwen vrind van v. Egten.
1805
18 augustusOp Zondag een curieuze brandewijnskop verkaatst te Kimswert.
1816
18 augustusJ. A. Hillebrands te Leeuwarden plaatst een nieuw orgel in de kerk te Rauwerd.
1822
18 augustusOp Oenema-State te Wijtgaard allerlei afbraaksgoederen te koop.
1824
18 augustusD. Greijdanus uit Harlingen aanvaardt het notarisambt te Makkum.
1836
18 augustusWildemarkt bij Kippenburg.
1845
18 augustusVerkoop der boekerij van Ds. L. M. de Boer, rector der Latijnsche school te Workum.
1848
18 augustusDe vergadering van leeraars, opzieners en leden der Ned. Herv. kerk te Amsterdam in het Odeon bijeengeroepen door O. G. Heidring en G. Groen v. Prinsterer wordt door verscheidene rechtszinnige Friesche predikanten bijgewoond.
1854
18 augustusD. D. Duursma te Drachten behaalt verscheidene prijzen op de landbouwtentoonstelling te Dokkum, voor het inzen-
1855
18 augustusAanbesteed het bouwen van een ziekenzaal te Sneek.
1877
18 augustusAanbesteed het afbreken van de bestaande en het opbouwen van een nieuwe kerk en toren te Schingen.
1878
18 augustusDe Soc.-Dem. vereeniging vormt zich te Amsterdam en daarmede doet deze partij officieel haar intree in Nederland. Zij publiceert een vertaling van het programma der vereenigde Soc.-Dem. fracties in Duitschland.
1882
18 augustusDe heer Gabel gaat de afd. rond der Fr. M. v. L. om geraadpleegd te worden over de kaas- en boterbereiding.
1886
18 augustusDe kerkeraden van Kootwijk, Voorthuizen en Reitsum vergaderen te Reitsum tot bevordering der kennis omtrent kerkverval en kerkherstel. De Echter polder, die na de vergraving van het laagveen, is ingedijkt, is in kuituur gebracht door wijlen mr. Jongstra te Heerenveen. Deze stichtte er een boerderij met 36 H.A. land, maar de huurder had geen bestaan. Een Hollander bracht het land zeer oordeelkundig in kuituur door het verbranden der russchen en door omspitten. Nu brengen de korenakkers 25 H.L. per bunder op. Schets in N.A.: By 't Poepehûs, ôfharke petear. Merkwaardig In Memoriam bij den dood van D. J. V. baron van Sytzama op Rinsma-State te Driesum. in Weekbl. v. kanton Bergum.
1888
18 augustusBoterfabriek te Oosterwolde in aanbouw. De methode der Belgische kaatsers heeft te Franeker zóó voldaan, dat eenige Kimswerders uit Brussel ballen, handschoen en trommel ontbieden. Geloftesteen van Hludana gevonden te Beetgum.