Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum, Ljouwert Dr G.A. Wumkes - Stads- en dorpskroniek van Friesland

Voer een jaar in (tussen 1700 en 1900):

en/of zoekterm (min. 4 tekens!):
(meerdere zoektermen scheiden met spatie, b.v.: Sneek Dokkum)

 

of zoek op datum: Dag: Maand:
Home

1707
3 decemberSytze Jimmes uit Lioessens buiten Leeuwarden aan een staak geworgd, daarna is zijn lichaam met een mes in de rechterhand op een rad gesteld, omdat hij Maaike Douwes met wie hij na trouwbelofte, als man woonde, l Juli de keel had afgesneden.
1752
3 decemberVerschenen bij R. J. Noordbeek te Leeuwarden: De beknopte huishoudelijke hovenier.
1759
3 decemberVerkoop van een half trekveer Leeuwarden—Dokkum vice versa met de quotele geregtigheid aan 't Groninger buitenveer, laatst bevaren door Hendrik Johannes de Vries, en beschreven met 2200 gl.
1765
3 decemberVerkoop eener huizinge te Franeker aan de Voorstraat, laatst bewoond door Prof. B. Voorda, geboden 1825 goudgl.
1768
3 decemberPonga-State te Marrum te huur.
1788
3 decemberGroote houtverkoop in. Haersmabosch te Bergum aan den zomerweg.
1796
3 decemberVerschenen het Staatk. Weekblad Heraclyt en Democryt, bevattend vele artikels over Friesland.
1803
3 decemberVerschenen bij Is. Verweij te Workum: I. Heilraad tot onderrichting en besturing van oprechte doch bekommerde zielen op weg naar den hemel, II. Godvruchtige Avondmaalganger door Ds. B. Verweij, naar het Duitsch van J. L. Ewald.
1809
3 decemberAndringa-State te Oldeboorn bewoond door Jhr. T. M. Lycklama à Nijeholt.
1814
3 decemberVerkocht in de weeskamer te Staveren het voormalige arme- of weeshuis aldaar.
1844
3 decemberVerschenen bij Suringar te Leeuwarden: De dwaling van den dag, blijspel van Mr. A. van Halmaël.
1845
3 decemberDe verlichting met reverbères, ingevoerd te Leeuwarden in 1819, wordt vervangen door gaslantaarns, die voor het eerst branden.
1850
3 decemberVerkoop van Sjoerda-State te Giekerk met 80 bunder greide, bouw- en boschgrond. Op een glasraam van den orgelmaker Radersma te Wieuwerd staat: Den 31 Aug. 1779 hier geweest A. F. van Schurman, canunick des Capittels van St. Marie enz.
1858
3 decemberVerschenen bij W. Eekhoff te Leeuwarden: De Jonkerboer of Krysttiid en Sint Steffen yn Aid Fryslân, lêste skrift fen Dr. E. Halbertsma, nei syn dead mei ien oersicht fen syn libben uutjuwn trog ien syn fruenen.
1860
3 decemberU. Proost te Leeuwarden wordt door aankoop eigenaar van ,,De Zwarte Spegel", door Auke Boonemmer, ƒ0.10.
1871
3 decemberNa een rede van O. Rommerts wordt te Bergum een afdeeling gesticht van het Nederl. Werkliedenverbond.
1873
3 decemberDs. N. C. Balsem te Langezwaag houdt voor de afdeeling Sneek van den Protestantenbond een lezing over de geschiedenis der moderne richting en hare roeping en doel.
1878
3 decemberG. Ringenolclus fen 'e Gerclyk houdt Friesche voordrachten te Menaldum. Wouter Sluis, landbouwer in de Beemster houdt een lezing over boterbereiding bij Lolke Visser te Oldelamer.
1879
3 decemberBoven de Waag te Gorredijk vergadert de Ver. t. bev. v. publ. boterverkoop aldaar.
1880
3 decemberInwijding der vernieuwde synagoge te Sneek, met muziek, gecomponeerd door Edzard Grefe, en toespraken van J. Sanders en I. Hoofien, rabbijn te Utrecht.
1888
3 decemberVerschenen bij H. Pyttersen te Sneek: Dickens Gallery, 24 beroemde typen uit zijn werken in chromo-lithografie.
1894
3 decemberFreule C. A. A. de Vos v. Steenwijk te 's Hage opent een ziekenhuis te Beets. Dr. H. v. Capelle te Sneek leest Ie Heerenveen over het Scandinavisch diluvium.
1895
3 decemberGerrit W. Ringenoldus te Gorredijk houdt aldaar Friesche voordrachten (eigen werk).