Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum, Ljouwert Dr G.A. Wumkes - Stads- en dorpskroniek van Friesland

Voer een jaar in (tussen 1700 en 1900):

en/of zoekterm (min. 4 tekens!):
(meerdere zoektermen scheiden met spatie, b.v.: Sneek Dokkum)

 

of zoek op datum: Dag: Maand:
Home

1732
24 februariGehuwd te Franeker Paulus Ennema en Johanna Hempenius, waarop bruiloftsverzen verschenen van Tac. Hempenius, theol. stud., Mattheus Smit J.U.D., Alb. Lyklama. à Nijeholt, P. Conradi. theol. stud., J. S. Stokman, theol. stud., B. van Burenstins, P. Wigeri, theol. stud. J. Ennema„
1743
24 februariVerschenen: C. P. van Papendrecht, Vita Viglii ab Aytta ab ipso Viglio scripta.
1757
24 februariDe Staten van Friesland verbieden den uitvoer van rogge en boekweit. Bij Botnia van Burmania op Mammingastate te Jellum zijn 60 esschen te koop.
1762
24 februariVerschenen: Verdediging van Mr. Willem van Hogendorp, Ier weerlegging der tweede deductie van Jhr. O. Z. v. Haren.
1775
24 februariH, A. de Chalmot te Leeuwarden geeft uit: De woorden der kerkmuziek, die, volgens de compositie van den heer de Graaf, concertmeester van Z. Doorl. op Zondag 26 Febr. des namiddags ter inwijinge van de nieuwgebouwde Luthersche kerk te Leeuwarden zal worden geëxecuteert, te bekomen bij meester Coenraad van Kruner, schoolmr. der Luth. gemeente, prijs 2 st. voor de armen.
1778
24 februariVerkocht door den secretaris van Stellingwerf-Westeindte Wolvega bij Eede Sikkenga, kastelein, 5 watermolens, waarvan 3 staande in de uitgegraven graverijen van Coop Reitses en Jan Backer en 2 in die van Jan Meinderts te Oldetrijne.
1795
24 februariDe vrijheidsboom te Rottevalle wordt met snaphaanschoten vereerd. Ds. van Ree houdt een toespraak, ,,waarin hij ons een klaarder denkbeeld gaf van de aangebragte vrijheid door de manmoedige en dappere Fransche Natie en nooit genoeg gepresen Bataaven, ons teffens opwekkende om in dit werk dog byzonder Gods vinger op te merken en hartelijk allen vermanende van wat stand of religie zij ook zijn mogten en opwekkende met verbanning van alle haat en partijschap, elkander de hand van Broederschap te geeven, hetwelk van allen met het geroep van Vivat en Hoezee wordt beantwoordt." Daarop danst men om den boom en worden vrijheidsliederen gezongen. De burger Huber, sedert 1787 uitgeweken, is terug in Dronrijp, 130 in 't wit gekleede vrijsters dansen om den vrijheidsboom. Te Arum houdt IJeb D. Feikema, vrijcorpslid, bij den vrijheidsboom een toespraak, waarna een ander lid Jan Jansen een vers voordraagt, 48 meisjes dansen om den boom, burger Frans de Boer, een der Friesche uitgewekenen, verrast de menigte door zijn komst, de predikant spreekt hem toe en geeft hem in aller naam de hand der broederschap, waarna nog eens een luchtige carmagnole wordt gedanst.
1803
24 februariVerkoop van de veengraverij de Bolderen met molen en tenten, onder Garijp, eigenaar Freerk Sijbrens.
1806
24 februariOverleden te 'sHage Jr. Egbert Sjuck Gerrold Juckema van Burmania Rengers, Heer van Cammingaburg, old Grietman van Wijmbritseradeel. Floreenplichtigen te Oudwoude confereeren over reparatie der oude of opbouw eener nieuwe pastorie.
1818
24 februariAanbesteed de reparatie en verbouw van kerk, toren, pastorie en school te Achlum.
1821
24 februariAanbesteed de afbraak der oude school en de bouw eener nieuwe school te Wartena. Aanbesteed een nieuwe school te Oudega (W).
1826
24 februariVeiling aangekondigd der buitenplaats van wijlen generaal Bonhomme te Surhuizum, met alle landen en bosschen.
1830
24 februariAanbesteed het afbreken der oude en het bouwen eener nieuwe school te Stiens.
1838
24 februariOverleden op Beuckenswijk te Sondel Mr. Jan Hendrik de Carpentier, controleur der belastingen, secretaris van het Dijksbestuur der 7 Grietenijen enz.
1843
24 februariDe bestrating van den straatweg Sneek—Lemmer. Voor de stadsarmschool te Franeker een ondermeester 3e rang gevraagd, salaris ƒ 150.—.
1854
24 februariVerschenen bij Ippius Fockens te Franeker: De broodkorf, uit het Duitsch vertaald, door Ds. P. Adama Az., te Dongjum.
1855
24 februariOverleden te Leeuwarden: T. M. W. baron van Asbeck, oud 60 jaar. Hij was in zijn jeugd eerst page van Lodew. Napoleon, toen bij Napoleon zelf. In 1812 deed hij als Ie luitenant bij het 14de regiment der Fransche kurassiers den tocht mee naar Rusland, waarvan hij al de verschrikkingen verduurde. Later werd hij grietman van Hemelumer Oldephaert en N., in 1850 lid der Prov. Staten van Friesland. Als majoor der Friesche schutterij nam hij deel aan de krijgsbedrijven in België en maakte hij den Tiendaagschen veldtocht mee.
1860
24 februariVerschenen bij J. Behrns te Harlingen: De afschaffing der afschaffingsgenootschappen door Ds. P. Cool te Harlingen.
1863
24 februariAanbesteed het maken van 2 schutsluizen in den drooggemaakten kavel in den polder onder Langezwaag.
1870
24 februariVerschenen bij Van Druten en Bleeker te Sneek: Proeve van een ontwerp tot afsluiting der Zuiderzee en daarna gedeeltelijke inpoldering en droogmaking door K. K. Kooij, landmeter en Gedeputeerde van Wymbritseradeel c.a. contributie zeedijken.
1871
24 februariProf. J. J. van Oosterzee te Utrecht houdt een lezing in de zaal van Van der Wielen te Leeuwarden.
1872
24 februariDe krite Ljouwert fen it Selskip for Fryske tael- en skriftekennisse haldt in joungearkomste, foarsitter G. Colmjon, dy't in iepeningswird sprekt. T. G. van der Meulen ut Bergum pleit for it bihald fen de Fryske tael en deklamearret Tryn Skroar. Thalia ut Grou spilet: In faem en in arbeidster by keapman Watse en: de Utdragerswinkel, beide stikken fen W. Dykstra.
1873
24 februariOverleden te Leiden de Friesche sterrekundige Dr. Elte Martens Beima, gb. 11 Febr. 1801 te Oostermeer.
1876
24 februariVerschenen bij P. Noordhof f te Groningen: Dierkunde voor eerstbeginnenden. door S. P. Huizing, leeraar aan de H. B. S. te Leeuwarden.
1880
24 februariDs. H. Pierson uit Zetten spreekt te Leeuwarden in het belang van het Christelijk onderwijs.
1881
24 februariMultatuli houdt een voordracht te Leeuwarden. Folkslêzing op 't Fean, sprekkers A. L. de Jong, J. Hepkema, S. K. Uri. Rederijkerskamer Thalia te Akkrum speelt het drama: Onschuld en Misdaad, en: Een Fransch krijgsgevangene, blijspel met zang.
1882
24 februariHet bestuur der Ie afd. der Fr. L. M. koopt aan een lijnzaadzuiveringsmachine, die wordt geplaatst bij D. J. v. d. Wal te Stiens, waar men het lijnzaad kan zuiveren voor 40 ct. de H.L.
1883
24 februariDe firma Posthuma te Harlingen neemt voor ƒ 599 aan den steenen man van Caspar à Robles weer op den zeedijk te plaatsen. Gozen v. d. Leij uit Amerika teruggekeerd houdt een lezing te Lippenhuizen.
1885
24 februariEen, zathe van 110 pondem. te Jislumburen onder Franeker geveild voor ƒ 565 de pondem.
1886
24 februariF. Joustra te Easterlittens sprekt op 'e miene gearkomste fen 'e krite Baerd, opfierd: De kwekeling fen Baerd.
1888
24 februariMr. Th. Heemskerk spreekt voor de A.R. te Sneek (voorz. H. Pollema). Verslag in de Leeuw. Crt. eener lezing gehouden over de geologische en waterstaatk. toestand van Friesland, door A. D. G. ten Doesschate.
1892
24 februariDe Leeuw. Crt. geeft beschrijving der grafzerk te Terband van Martinus Bouricius († l Juli 1755) en Romelia Margaretha Lycklama à Nijeholt († 7 Sept. 1774). Tj. Nawijn te Beets schrijft in N.A. over de Beetster ellende en de veenbazen.
1893
24 februariB. en W. te Sneek bieden onrechtmatig de 2 torenklokken (uit 1554 en 1767) in het klokhuis te koop aan, daar zij het rechtmatig eigendom zijn der Herv. Gemeente.
1894
24 februariJ. Kleefstra te Hilversum richt Open brief aan J. H. v. d. Bosch te Zierikzee over diens Pleidooi voor de moedertaal, de jeugd en de onderwijzers.
1896
24 februariRede te Gorredijk van D. de Clercq uit Nunspeet over de Maatschappij de Veluwe, rustend op sociale grondslagen.
1897
24 februariDe scheepsbouwmeester E. Holtrop v. d. Zee te Joure ontvangt opdracht van het Ministerie van Marine tot bouw eener loodskotter. Debat in Aurora te Heerenveen tusschen Mr. A. R. v. d. Laar te Utrecht en G. v. d. Zwaag over den Soc. heilstaat. (Verslag in N.A. van 27 Febr. zeer belangrijk voor de kennis van v. d. Zwaag's denkbeelden).