Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum, Ljouwert Dr G.A. Wumkes - Stads- en dorpskroniek van Friesland

Voer een jaar in (tussen 1700 en 1900):

en/of zoekterm (min. 4 tekens!):
(meerdere zoektermen scheiden met spatie, b.v.: Sneek Dokkum)

 

of zoek op datum: Dag: Maand:
Home

1707
23 septemberPetrus Brantsma koopt voor 750 car. gl. van Sioukien Pyters Bennema, wed. van C. Brantsma, De nieuwe Collegie genaemt te Dokkum, hebbende de Lange Oosterstraat ten N., de steeg ten O., de wed. van Wyl Haijo Corn. Eysma ten Z., en Pyter Oostende ten W.
1773
23 septemberDe stadhouder benoemt tot professor in de chemie en medicijnen aan de Franeker hoogeschool dr. Gatso Koopmans in de vacature F. V. Winter.
1780
23 septemberVerschenen bij D. Romar te Franeker: Tractatus de grietmannis à C. L. v. Beyma.
1789
23 septemberCuratorbenoeming in zake de goederen van den voortvluchtigen patriot Lieuwe Rochus te Hallum. Verschenen bij D. Romar te Franeker: Neurologia et observatie de calculo ex urethra excreto tabulis illustrata van G. Coopmans, Med. Dr.
1794
23 septemberVerkoop der zathe Sarabosch met alle greidlanden onder Augustinusga en Burum.
1819
23 septemberBenoemd tot grietman van Doniawerstal Jhr. Schelto Hessel Roorda van Eysinga in plaats van Jhr. J. J. van Eysinga die eervol ontslag ontving.
1834
23 septemberDiner van 110 couverts door de stadsregeering van Leeuwarden aangeboden aan de officieren van het teruggekeerde bataillon stedelijke schutterij.
1845
23 septemberVerschenen bij J. J. v. Gelder te Leeuwarden: Mazurka pour Ie piano, composée par S. Samehtini.
1851
23 septemberJ. H. J. v. Wageningen verdedigt zich op den aanval van v. Loon c.s., verklarende dat hij het niet in kwaliteit heeft gedaan en slechts tot aanwijzing van personen.
1856
23 septemberKaatspartij tijdens 't oogstfeest te Sexbierum.
1859
23-28 septemberDr. E. F. van Dissel houdt vanwege het Nut te Leeuwarden, Drachten enz., populaire voorlezingen over electriciteit etc.
1876
23 septemberAanbesteed het maken van een grintweg tusschen Metslawier en Niawier.
1880
23 septemberAanbesteed het afbreken der oude en het houwen van een nieuwe Herv. Pastorie te Molkwerum.
1882
23 septemberGeveild de afbraak van de houtzaagmolen te Bergumerdam.
1890
23 septemberen l Oct. In de Leeuw. Crt. aanteekeningen over de dorpen in Menaldumadeel.
1894
23 septemberMr. P. J. Troelstra zet in de zaal v.d. Wielen te Leeuwarden doel en streven der nieuwe S.D.A.P. uiteen voor 350 personen. Het tumult is groot. Men krijt hem uit voor den verrader der Friesche Volkspartij.
1897
23 septemberDe Leeuw. Crt. bericht de aardlagen gevonden bij het slaan van een nortonpomp bij de zuivelfabriek te Harich.
1898
23 septemberBij de vertimmering der kerk te St. Anna komt de kapel grafkelder der v. Harens bloot, met het opschrift: Vertrouw op God, veracht de wereld, leer te sterven, Willem van Haren, uit een edel geslacht uit het Valkenburgsche en Elizabeth van Hemmema enz. (1686). De deuren zijn een geschenk van Karel Gustaaf, Koning van Zweden.