Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum, Ljouwert Dr G.A. Wumkes - Stads- en dorpskroniek van Friesland

Voer een jaar in (tussen 1700 en 1900):

en/of zoekterm (min. 4 tekens!):
(meerdere zoektermen scheiden met spatie, b.v.: Sneek Dokkum)

 

of zoek op datum: Dag: Maand:
Home

1713
23 juniRitske Dirks buttercoper te Grouw, koopt voor 1000 goudgl. en een silveren ducaton, van Sioerd Feijes, buttercoper aldaar, een huis tegenover de Waag aldaar, hebbende de gemeene straat ten O., de steeg ten Z. het water de Grouw genaamt ten W. en de kooper c.s. ten N. welke onder de oisdrup van 't pakhuis een goote moeten houden tot verhoedinge van de val van 't water op de plaats off hieminge van deze huisinge, alles ingevolge de oude coopbrieven.
1729
23 juniHans Willem baron van Aylva, grietman van Baarderadeel, te Weidum en Freulijn Judith Maria baronesse van Aylva te Leeuwarden koopen een zate met landen, huizinge enz. te Britswerd, genaamt Abbinga-zate groot na naam en faam 95 pondem. en een zate aldaar Falstra-zate genaamd, groot 105 pondem. van Maurits grave van Nassau, luitenant-generaal enz. in 's Gravenhage, als bij scheiding bekomen hebbende bet recht en eigendom aan wijlen zijne vrouw en moeder Françoise van Aarsen van Sommelsdijk, douarière van Ouwerkerk, voor 25000 car. gl. welke koopschat onder de kopers zal Inlijven staan, so lange de heer Coenradus Bosman te Wieuwert leeft, geduurende hoe lange de kopers van dat capitaal jaarlijks van Maij 1730 aan de Heer Bosman de interest zullen betalen tot 700 £, sonder kortinge van reëel tot voldoeninge van een jaarlijkse lijfpensioen door den Grave verkoper aan hem Bosman toegestaan en sullen de kopers voors. koopschat van 25000 car. gl. 3 maanden na 't overlijden van voorsz. Bosman moeten betalen in één termijn.
1737
23 juniJ. W. C. Tenckink, beroepen van IJsbrechtum, doet zijn intree te Warga met Deut. 33: 10.
1759
23 juniGedrukt bij firma Folkert van der Plaats te Harlingen: Klinkdigt op het afsterven van Wijbrand van Itsma, burgemeester van Harlingen. En bij H. A. de Chalmot, en Co. te Leeuwarden: Eerste brief van een Hollands koopman aan een van zijn goede vrinden over de gegrondheid van 't credit van Frankrijk en Engeland, alsmede over de publicque fondsen van die twee koninkrijken en over 't belang dat de onderdanen van den Staat er in hebben.
1760
23 juniGedeputeerde Staten besteden de reparatiën aan der oude Schoterzijl. Verschenen: Verhandeling over het Jagtrecht der W.-Friezen door J. Bent.
1764
23 juniKerk- en armvoogden van Grouw maken bekend, dat de ordinaris Grouwster markt, invallende op 6 Aug. 1764 voor dit jaar nog staat gehouden te worden, dog in het vervolg wort afgeschaft, en dat in plaats van dien 2 beestemarkten zullen zijn n.l. 1° op 25 Oct. 1764 van paarden, koeien en vlas, zijnde Donderdags voor Dragster markt, waarin op voorsz. Donderdag 's jaarlijks zal worden gecontinueert. Wie de grootste koppel paarden of koeien brengt en de meeste bundels vlas, krijgt een zilveren lepel.
1775
23 juniAanbesteed het maken van een nieuwe deur in de zuidzijde van de kerk te Sexbierum en het afbreken en weeropbouwen van het aangebouwde kruis aan de Noordkant.
1781
23 juniVerkoop van een buitenplaats liggende in zijn singels en grachten, groot 82 pondematen te Birdaard aan de Ee.
1792
23 juniDe prentenkoopman Buffa en Co. staat met zijn kraam op de Harlinger kermis.
1809
23 juniTe koop een koolkleed groot 408 el, een schoonmakerskleed van 90 el met 3 draagkleeden en daarbij behoorende gereedschappen.
1813
23 juniOverleden Johannes van de Moer, maire van Sloten, gehuwd met Sara Sleeswijk, oud 60 jaar.
1820
23 juniLatijnsch leesboek voor eerstbeginnenden door S. W. Schippers, rector der Latijnsche school te Bolsward, verschenen bij J. Römelingh te Groningen.
1828
23 juniAanbesteed het bouwen van een nieuwe school te Irnsum.
1833
23 juniKaatspartij in de kerkeburen van Dronrijp om een fraai bewerkten zilveren bal.
1834
23 juniProf. Rovers te Franeker draagt het rectoraat over aan zijn ambtgenoot Juynboll.
1852
23 juniMozart's Don Juan in de schouwburg te Leeuwarden opgevoerd.
1863
23 juniBenoemd tot rechter te Sneek mr. W. B. S. Boeles, advokaat en candidaat-notaris te Groningen. Verschenen: De Jenever wirdt for de gies net broud. In fleskefol opriucht frisk soundheidsbitter for lju dy fen in slokje halde, 25 ct.
1873
23 juniDe muntverzameling van wijlen F. de Haan, oud lid der Prov. Staten van Friesland te Leeuwarden, wordt verkocht bij Theod. Bom te Amsterdam.
1878
23 juniTe Leeuwarden wordt een tentoonstelling gehouden van voorwerpen van nijverheid en kunst, uitsluitend door vrouwen vervaardigd.
1881
23 juniDe Leeuwarder Courant bevat een opstel over de. historie van Hindeloopen.
1883
23 juniAanbesteed de bouw eener O. L. school te Wolvega en te Slijkenburg.
1890
23 juniAanbesteed de verbouw van het huis Oosterburg te Oosterwolde tot marechaussee-kazerne.
1894
23 juniIn N.A. een Friesch vers van H. L. de Jong in 't Meer op de doorgraving van de dam te Appelsga, en de vereeniging van de Drentsche en Friesche wateren in de sluis aldaar.