Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum, Ljouwert Dr G.A. Wumkes - Stads- en dorpskroniek van Friesland

Voer een jaar in (tussen 1700 en 1900):

en/of zoekterm (min. 4 tekens!):
(meerdere zoektermen scheiden met spatie, b.v.: Sneek Dokkum)

 

of zoek op datum: Dag: Maand:
Home

1703
8 decemberEen orkaan breekt den Wouddijk bij Slijkenburg, Lemmer en Tacozijl tot de fondamenten door.
1722
8 decemberIntje Jansz. te Oosterzee krijgt midden op de heereweg een vizioen, dat hij in een boekje beschrijft en minstens 41 maal is herdrukt.
1725
8 decemberSybren Jelles, schoolmeester en collecteur te Bajum heeft de pachters wijsgemaakt, dat de molenaar fraudeerde, en aangeboden dit te ontdekken, waarna deze hem een premie beloofden. Hierop had hij heimelijk in de molenaarshuizing twee zakken weten te bezorgen. Hij is gestraft met geeseling en drie jaar tuchthuisstraf.
1729
8 decemberJarig Georg v. Burmania benoemd tot grietman over Oost-Dongeradeel en Tjalling Edo Johan Heringa v. Eysinga over Rauwerderhem.
1753
8 decemberVerschenen: Aanmerkelijke brief van den vermaarden Witfield aan graaf v. Zinzendorf, uit het Engelsch. En: Aanbieding en uitnoodiginge van ds. St. Muller aan diegene, dewelcke iets tegens zijne leere hebben.
1759
8 decemberTe Harlingen opgericht een compagnie van scheepsassurantie, administrateur Philippus Swart, boekhouder in de Suikerraffineerderij aldaar.
1761
8 decemberVerkocht bij H. A. de Chalmot te Leeuwarden de bibliotheek van S. C. Vitringa.
1779
8 decemberVerkrijgbaar in den Frieschen boekhandel: De Boekzaal der heeren en dames, 10 dln. waarvan dl. VII en VIII nuttig voor de bezitters van tooneelspelverzamelingen.
1791
8 decemberVerschenen bij J. C. Tophuizen te Leeuwarden: Oprechte Roomsche Almanachen voor het jaar 1792, waarin o. a. de namen der Friesche pastoors met hun standplaatsen.
1801
8 decemberOverleden te IJlst de alombekende Wiebren Lolkes, in de wandeling genoemd Lytse Wybren, gehouden voor de kleinste man van geheel Europa, zijnde zijn lengte 2 voet, 2 duim Rhijnlandsche maat, oud bijna 72 jaar, gehuwd 29 jaar.
1813
8 decemberHeel Dokkum loopt uit om de nationale garde te zien, die onder commando van luitenant-kolonel Hajo Beekkerk per jaagschuit van Leeuwarden naar Delfzijl gaat.
1820
8 decemberSophia de Geus aangesteld als Fransche kostschoolhouderes te Dokkum.
1821
8 decemberJ. Löwenstam uit den Haag, benoemd tot opperrabijn van Friesland, houdt zijn intreepredikatie te Leeuwarden over Ps. 40: 10 en Ps. 119: 105. Verkocht te Hindeloopen een stuk greidland, groot 3 bunders, genaamd het Kruidmolenstuk, gelegen ten Z.O. van Staveren buiten de Zuidermeer.
1829
8 decemberBoter te Sneek ƒ 26.
1850
8 decemberDe vereeniging ter bevordering van ware evangeliekennis en Christelijk leven te Vrouwen Parochie (opgericht 1850) krijgt als evangelist een protégé van Mr. Groen v. Prinsterer, J. H. Maatjes uit Groningen, tegen wien in de Leeuwarder Courant van 15 April 1851 een scherp ingezonden stuk van liberale zijde voorkomt.
1852
8 decemberUitgevoerd in de zaal de Nederlanden bij de Koe te Leeuwarden: Het graf van den soldaat, woorden van Mr. Simon v. d. Aa, muziek van S. Samehtini.
1868
8 decemberVerschenen in den Frieschen boekhandel: Uw Koninkrijk kome, rede van Dr. J. C. Zaalberg, bij de hervatting van zijn evangeliedienst in de Willemskerk te 's-Hage.
1878
8 decemberJhr. Mr. P. Vegelin van Claerbergen geeft aan de vereeniging Waarheid, Recht en Orde en aan de Jongelings-vereeniging te Joure een vergaderlokaal.
1879
8 decemberDe Leeuw. Courant heeft een opstel over P. C. Hooft's brieven (uitgave van Vloten) met betrekking tot Friesland. De bûterforiening to Grou atfortearret yn 'e Ljouwerter Krant hjar nijjiers forgearringe yn de Fryske tael.
1882
8 decemberDe Friesche afgevaardigde Buma dient bij de Tweede Kamer een voorstel in om een onderzoek in te stellen naaide droogmaking der Zuiderzee.
1886
8 decemberKruisjaspartij bij Sikke Sixma te Rien. Bidstond voor kerkherstel te Leeuwarden geleid door Ds. Ploos v. Amstel.
1887
8 decemberDr. F. G. Slothouwer leest voor het Fr. Gen. over de wording van het college der Gedep. Staten in 1532, voortspruitende uit de omstandigheden, dat telkens privilegiën werden geschonden. (Zie Vrije Fries dl. XVII).
1888
8 decemberDe fam. Rinia v. Nauta opent haar Hindelooper Kamer aldaar.
1892
8 decemberLezing van Ds. P. J. D. v. Slooten te Terband voor het Fr. Genootsch. over Sicke van Hemminga (geb. 1533) een vergeten grootheid, bestrijder der alchemie. Hulpkerk te Nieuwebrug bij Haskerdijken gesticht uit liefdegaven, meest uit Holland.
1895
8 decemberVoorstelling van nevelbeelden te Lippenhuizen door P. Jeensma uit Bakkeveen.
1897
8 decemberFriesche voordracht te IJtens door L. Krips uit Wommels.