Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum, Ljouwert Dr G.A. Wumkes - Stads- en dorpskroniek van Friesland

Voer een jaar in (tussen 1700 en 1900):

en/of zoekterm (min. 4 tekens!):
(meerdere zoektermen scheiden met spatie, b.v.: Sneek Dokkum)

 

of zoek op datum: Dag: Maand:
Home

1702
29 maartMaria de Vries, eerst gehuwd geweest met kapitein Meyndert Heremyt. daarna met Pytter Stapert, koopt een huis te Pietersbierum, dat zij bewoont.
1703
29 maartGrietie Reins. wed. wijlen de burgemr. Sasker Heeres binnen Slooten verkoopt voor 80 car. gl. aan Otto, Heere en Tryntie Tottes, woonagtig op de Hongerschar. behorende onder den dorpe St. Nicolaasga, sekere 3 pondem. maadlandt, gelegen op de Noed, sijnde een grote gemeenschar, behoorende ten deele onder Nicolaasga, hebbende Sinne Ides en Geertie Piers ten Z., Idskenhuister meir ten W., Jetse Eysse ten O. en N. voor 80 car. gl.
1706
29 maartGedep. staan Jhr. Assuerus Vegelin v. Claerbergen toe, om als vaandrig in campagne te gaan.
1710
29 maartOctrooi verleend aan de smakschippers van Workum, Hindeloopen en Makkum tot het oprichten van een gemeene kiste of beurse onder hun gilde.
1715
29 maartTierk Reins, wolkammer en Hoyte Sioukes, lijnslager te Bolsward, koopen voor 180 car. gl. 1/2 der pottebakkerij en oven in het Klein Zuidend te Sneek van de familie Feijkens en Ottema.
1735
29 maartVroedsman Sjoerd Wybes Osinga te Dokkum koopt 1/2 herberg te Wierum van hopman Sipke Ates, brouwer aldaar voor 900 car. gl.
1743
29 maartVerschenen bij A. Ferwerda te Leeuwarden: Klaas Thoolen, H. Avondmaalsgedachten.
1749
29 maartVerschenen bij W. Coulon te Leeuwarden: E. W. Higt,. L. C. Valckenaers redevoering over de oude en onlangs bespeurde wisselvalligheid der Nederl. zaaken.
1759
29 maartDe tufsteentoren te Tjerkgaast op afbraak verkocht.
1760
29 maartDe magistraat van Leeuwarden laat 33 graven op het Jacobijner kerkhof, beginnende bij het klokhuis, verkoopen.
1769
29 maartGedrukt hij F. v. d. Plaats te Harlingen: Levensbeschrijving van verscheidene vermaarde Italiaansche mannen en vrouwen, uit het Fransch, 24 st.
1774
29 maartVerkoop van een veengraverij te Oudega, groot 11 mad.
1795
29 maartVerschenen bij Romar te Franeker: Nauwkeurig berigt van het volksfeest bij het verbreken der ketenen en het herstellen der poorten te Franeker, met aanspraken van de professoren v. Voorst en Chaudoir en de burgers Jan Scheltema en B. van Rees. Eelze Aans te Duurswold zingt voor zijn deur een oranjeliedje, terwijl het volk naar kerk gaat, en wordt deswege gevangen gezet.
1805
29 maartDe toren te Pietersbierum, waarvan de dissenters hunne rechten aan de Hervormden hebben afgestaan, eischt zware reparatie of algeheele vernieuwing.
1806
29 maartJ. van Haagen in de Groote Hoogstraat te Leeuwarden neemt de sedert 60 jaar bekende chocoladefabriek der firma Adrianus Hak, tot dusverre gedreven door de Wed. Munniks, over.
1814
29 maartDirecteuren van het compact van onderlinge zee-assurantie voor schippers en reeders, opgericht te Harlingen in 1808, inviteeren dezen aan dit compact deel te nemen. Overleden te Leeuwarden Mr. Johannes Henricus Voorda, oud-hoogleeraar in de rechten aan de hoogeschool te Franeker, oud 81 jaar.
1823
29 maartOverleden Jelle Sipkes van Teerns, oud-leeraar der Doopsgezinden te IJlst, oud 85 jaar (zie Busé in Doopsgez. Bijdragen). Wie vorderingen heeft van de Tooneelsociëteit te Leeuwarden zende rekeningen aan Steenbergen van Goor aldaar. Voor het opsporen en aanwijzen van beletselen voor de scheepvaart, bestaande in een of meerdere balsteenen, die zich moeten bevinden in de Slootermeer, worden door Gedeputeerden 2 dukaten uitgeloofd.
1824
29 maartGeveild de van ouds gerenommeerde lijnbaan van F. IJ. Tichelaar te Makkum, staande aan Wonseradeels zeedijk aldaar, geboden ƒ 380. Verkoop van een verzameling physische, mathematische en optische instrumenten van wijlen J. N. baron du Tour te Leeuwarden.
1825
29 maartVerschenen: J. W. C. Tenckink, Verhandeling over de uitstorting van den H. Geest.
1828
29 maartAanbesteed het wegbreken der oude en het weer opbouwen eener nieuwe onderwijzerswoning te Burgwerd.
1838
29 maartSchijfschieterij te Dijkshoek onder Firdgum om een zilveren tabaksdoos, snuifdoos en uitpluizer.
1840
29 maartOverleden te Leeuwarden J. A. Baron van Zuilen van Nijevelt, gouverneur van Friesland.
1843
29 maartJ. Schuitmaker te Workum viert zijn 36-jarig feest als hoofdonderwijzer.
1861
29 maartVerschenen bij U. Proost te Leeuwarden: De kunst van het eierzoeken, 3e druk. Aanbesteding van het aanleggen van een grintweg Rauwerd—Poppingawier—Terzool—Sijbrandaburen — Gauw — Goëngamieden — Offingawier — Groendijk—Sneek. Verschenen bij W. Offerhaus te Leeuwarden: Het standpunt der Vrije Evangelische gemeente te Leeuwarden voor de geloovigen in Nederland gehandhaafd, en bij Wed. Burgraaf f aldaar: Hulde aan onzen ge-eerbiedigden koning, door S. Talsma.
1864
29 maartVerschenen bij H. Suringar te Leeuwarden: Theodore Parker's de Godsdienst in het leven, naar het Engelsen door ds. B. W. Colenbrander te Engelum.
1866
29 maartAanbesteed het bouwen van een gasfabriek te Workum.
1872
29 maartAanbesteed het afbreken der oude en het opbouwen eener nieuwe torenspits te Makkum. De vereeniging van timmeren metselaarsgezellen te Leeuwarden besluit het loon met 2 cent per uur te verhoogen, zijnde dus het gemiddelde loon 13 cent per uur.
1874
29 maartVerschenen bij H. Pijttersen te Sneek: Zonder volksonderwijs geen volkswelvaart, toespraak gehouden te Amsterdam 26 Dec. 1873 door O. Rommerts, president der Prov. Friesche werkliedenvereeniging.
1878
29 maartHet onderwijzersgezelschap Joure viert zijn 50-jarig bestaan.
1879
29 maartEenige kooplieden uit Dokkum bereiken Ameland langs den verbindingswal.
1882
29 maartDs. Ploos v. Amstel te Reitsum bepleit in de Geref. kerk te Heerenveen Chr. onderwijs.
1884
29 maartAanbesteed het inrichten van een gebouw bij Hitzum voor Chr. school en bewaarschool.
1888
29, maart5 en 16 April. Opstellen in de Leeuw. Crt. over Friesche boter te Londen.
1891
29 maartMej. Stienstra—Kylstra spreekt te Luinjeberd voor de S.D.B. afd. Aengwirden.
1892
29 maartOpen brief in de Leeuw. Crt. van J. van Loon Jz., over Friesland's slikgelden.
1893
29 maartOpstel in N.A. over 't Woutersbergje en het slot Veenwijk te Oranjewoud. J. Mesdag, zuivelconsulent, houdt een lezing te Akkrum.
1899
29 maarten 15 April. In N.A. Memorie's over Wirdum.