Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum, Ljouwert Dr G.A. Wumkes - Stads- en dorpskroniek van Friesland

Voer een jaar in (tussen 1700 en 1900):

en/of zoekterm (min. 4 tekens!):
(meerdere zoektermen scheiden met spatie, b.v.: Sneek Dokkum)

 

of zoek op datum: Dag: Maand:
Home

1709
12 januariVerschenen te Franeker: R. Andala, Exercitationes academicae in philosophiam primam et naturalem.
1731
12 januariOverleden Aggaeus Hamerster, kleinzoon van Hermannus Huber. Op zijn dood verschijnen bij T. v. Dessel te L. een rouwgedicht van R. Roukema, opgedragen aan den vader D. Hamerster aldaar.
1747
12 januariDe kalkbranderijen te Harlingen worden weder in gereedheid gebracht om zoodra het weer omslaat, te worden aangestoken. De verpachting der stadslanderijen te Staveren brengt 1/3 minder op dan eenige vorige jaren.
1750
12 januariGedept, keuren verscheidene gilderollen uit Workum goed.
1752
12 januariGildebrief der schoenmakers te Leeuwarden geapprobeerd.
1760
12 januariVerschenen bij A. Ferwerda te Leeuwarden: Wonderwerken der natuur (over electriciteit, cometen, enz.) door Wijtze Foppes, rekenmeester en instrumentmaker te Leeuwarden, prijs 11 st.
1773
12 januariVerkoop van een partij zware iepen, esschen en elzen op de plaatsen van Gysbert Idzes en Johannes Harings te Rapenburg onder Huizum.
1775
12 januariVerkoop van 13 pondem. los land te Dojum en 4 pondem. bouwland onder Hitzum, bij Paulus Scheltema als huurder in gebruik.
1780
12 januariVerkoop ten huize van Klaas Bogtstra, castelein in de Bogt van Guiné te Franeker, bij strijkgeld, eerst bij proevelkoop en daarna bij 't uitgaan van de laatste brandende keerse en ligten der zegels uit den wasse: een deftige en welbeklante zoutkeet c.a., gelegen op de grachtswal te Franeker, in gebruik bij Lambartus Bakker als eigenaar, geboden 6000 g.gl.
1785
12 januariDe vrijcorpsen van Friesland houden een generale vergadering in het Zwart Kruis te Leeuwarden. Verschenen bij J. D. v. d. Haak te Leeuwarden: Request van eenige honderden ingezetenen van Leeuwarden aan de Staten van Friesland op 6 Jan. 1.1. aangeboden om de algemeene wapening in dit gewest aan te moedigen.
1795
12 januariKasteleinske wed. Ernst Beek te Dronrijp laat een zilveren hecht verhardrijden.
1801
12 januariVerkoop van 11/48 in de leerlooierij met 36 looikuipen der Wed. Hilverstein te Heeg.
1802
12 januariHet volksonderwijs vanwege hel Nut te Leeuwarden wordt in de Luthersche kerk, 's avonds 7 uur, voortgezet. Verschenen bij C. v. Gorkum te Sneek: Leerrede over Neh. XIII:2b ter inwijding van de kerk te Molqueerum door H. W. C. A. Visser. Verschenen bij J. Weppelman te Amsterdam: Overdenking over Ps. 39: 5, benevens twee oefeningen gehouden voor de behoeftigen der Geref. gemeente door Dirk Ypeij, lidmaat en wettig aangesteld oefeninghouder binnen Harlingen.
1803
12 januariDe toren van Schalsum moet een nieuwe spits hebben. Verkoop der huizinge van procureur fiscaal O. Ruardi te Grouw, 4 graven met groote grafsteenen in de kerk, benevens het gestoelte van majoor de Haas in de kerk aldaar.
1806
12 januariDe zathe Botnia Tichelwerk, groot 50 pondematen, aan den trekweg naar Harlingen onder Franeker, verhuurd voor ƒ 350 per jaar. Verkoop der bakkerij het Zwart Kruis in het eerste Oost te Franeker.
1838
12 januariOvertocht te voet over het ijs van Ameland naar Holwerd.
1840
12 januariNieuw orgel in de Herv. kerk geplaatst te Woudsend door J. C. Scheuer & Zoon te Leeuwarden.
1843
12 januariAlle J. Bokma te Workum houdt een lezing over de jaarlijksche en dagelijksche beweging der aarde, voor het Natuurkundig Genootschap „Het rijsje wordt allengs een boom", dat aldaar bijna 30 jaar bestaat.
1849
12 januariDe diakonie der Herv. Gemeente te Sneek verliest een proces tegen de diakonie van Harlingen inzake een terugvordering van kosten van een gemeentelid, wiens domicilie van onderstand werd gerekend te Harlingen te zijn. In den Frieschen boekhandel verkrijgbaar: Uw huisboek van H. Zschokke, dat in 1809—16 verscheen in den vorm van een weekblad, maar nu als Familien-Andachtsbuch.
1853
12 januariL. v. Dam te Leeuwarden levert een nieuw orgel in de Herv. kerk te Grouw.
1863
12 januariIn veiling gebracht het 150 jaar beklante en gerenommeerde logement Het Wapen van Haskerland, bij de waag te Joure, bewoond door de Wed. Cornel.
1863
12-26 januariFryske Winterjounenocht te Ried, Woudsend, Balk, Workum, Groningen, Rauwerd, Roordahuizum.
1864
12 januariHirdriderij to Baerd fen feinten en fammen net alder as sant jin jier om in fikse priis en preemje.
1868
12 januariVerschenen bij H. Bokma te Leeuwarden: Christus of Spinoza. Godsdienst of geen godsdienst door R. Kruisinga Homan, proponent bij het Prov. Kerkbestuur van Friesland, rector der Latijnsche school te Dokkum. De rederijkerskamer De Korenbloem te Arum voert Multatuli's ,,De bruid daar boven" op ten voordeele van 31 weduwen en weezen van Terschelling, die bij den storm van 2 Dec. 1867 hunne echtgenooten en vaders hebben verloren.
1871
12 januariGroote houtveiling van zware eiken, linden en eschdoorns op Eeburg onder Lekkum.
1872
12 januariBij genoegzame deelname zal het Oera Linda Boek vertaald en bewerkt worden door Dr. J. G. Ottema en het licht zien bij H. Kuipers, uitgever te Leeuwarden.
1873
12 januariDe kaarsverlichting wordt in de Herv. kerk te Bergum vervangen door lampverlichting.
1874
12 januariDs. Carpentier Alting uit Dokkum spreekt te Lemmer voor den Protestantenbond over Godsdienst en Profetisme.
1876
12 januariK. Adama houdt ernstige en luimige Friesche voordrachten te Nijega (K.O.).
1878
12 januariVerkoop op afbraak van de oude Doopsgezinde kerk te Warns, geboden ƒ 635.
1881
12 januariDe middernachtzendeling G. Velthuijsen te Haarlem spreekt over de publieke zedelijkheid te Twizelerheide bij Pieter Henstra. Het reciteercollege Oefening kweekt kennis te Bartlehiem voert in de zaal van de wed. Kingma op o.a. De twa ringen. Vergadering van het reciteercollege Ontwikkeling te St. Johannesga.
1882
12 januariFryske foardrachten fen St. van Sinderen to Weidum.
1883
12 januariGeveild de voormalige Jongedameskostschool bij de Aalsumerpoort te Dokkum.
1887
12 januariOpstel in de Leeuw. Crt. over de geschiedenis van den publieken verkoop der boter, in 1870 het eerst voorgesteld door Kalma en tot stand gekomen 20 Sept. 1872. En: Iets over het schaatsrijden der Friezen.
1892
12 januariGeveild huize Jagtlust te Kuikhorne voor Mevr. Wed. Durleu- van Knijff, geboden ƒ709. Verschenen: R. v. Assen, H.d.S. te Aalsum, Beginselen van de kennis der natuur, boekje voor de Lagere School.
1894
12 januariIn de Leeuw. Crt. tweede open schrijven aan de zuivelbereiders en belanghebbenden in de Ned. zuivelbereiding in Friesland door M. Bokma de Boer te Veenwouden, die zich beklaagt, dat hij zooveel miskenning heeft ondervonden in Friesland, terwijl hij den eersten praktischen stoot gaf aan betere toestanden op dit terrein.
1895
12 januariIn de Leeuw. Crt. opschriften te Goënga, Oudega (Sm.), Allingawier, Joure. Opstel van 't kamerlid Pyttersen in de Amsterdammer over de krisis in Opsterland en W. Stellingwerf.
1898
12 januariIn N.A. memorie's over Beers en Weidum.