Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum, Ljouwert Dr G.A. Wumkes - Stads- en dorpskroniek van Friesland

Voer een jaar in (tussen 1700 en 1900):

en/of zoekterm (min. 4 tekens!):
(meerdere zoektermen scheiden met spatie, b.v.: Sneek Dokkum)

 

of zoek op datum: Dag: Maand:
Home

1701
5 februariDr. Paulus Ghemmenich aangesteld tot 's Lands bouwmeester, voorgangers zijn: Dr. Martinus Arnoldi, Tiberius Taeckama (l Nov. 1679), Jurrien van Vierssen (16 Maart 1652), Dr. Wilhelmus Ghemmenich (28 Aug. 1691), Gerhr. Hottinga (7 Sept. 1638), Amama (17 Febr. 1610) en Anthoon van den Hove.
1714
5 februariJustus Botnia v. Burmania resideert op Mamminga te Jellum. Kolonel Jan v. Sevenaar en Helena Lucia v. Burmania resideeren op Groot Hania te Weidum. Auke Sytses te Sybrandahuis koopt voor 6000 car. gl. een zathe aldaar van Catharina van Haren, vrouw van Joh. v. Grovestins, majoor bij de kavallerie. Klaas Ippes koopt 8 einsen in de mienschar binnen de schans te Hindelopen.
1724
5 februariDe Schierstins te Veenwouden eigendom van den luitenant-kolonel H. Mellema, 't slot Jongama te Rauwerd van grietman F. J. J. Heringa v. Eisinga, 't slot Popma te Warga van ds. Georgius Oevering te Britswerd, 't slot Kouüm te Tzum van Douwe v. Camminga, Eelinga-state te Greonterp van juffr. Sjoukje van Bewalda, Klein Oenema-State te Wirdum van Jakob Yenema, tevoren van Koenraad van Unkel, president van den hoogen krijgsraad, 't huis Molma te Lutkewierum van grietman Edzert v. Sminia, 't huis Rodenbnrg te Oldeboorn van secret. Antonius v. Rodenburg, 't oude slot Camminga of Hooghuistra-state te Arum van Scelto v. Heemstra, ook staat daar Sytzama-state aan den weg naar Kimswerd, dat 1665—'66 geheel nieuw herbouwd werd door vrouwe Jetske van Sytzama, wed. wijlen Jhr. Jarich van Heerma, majoor van een regiment infanterie. Van al deze states en Stinsen zijn teekeningen van J. Stellingwerf in het Fr. Museum.
1735
5 februariVerschenen bij F. v. d. Plaats Jzn. te Harlingen: Op den gruwzaemen stormwind in Loumaend 1735 door R. Blok.
1753
5 februariVerschenen: Het belang der souvereinen ende des volks, door P. L. Statius Muller, Luth. predikant te L.
1763
5 februariVerkocht een huizinge op de Marktstraat te Sneek, voorzien van 10 kamers en 4 verwulfde kelders, stalling voor 4 paarden en 3 koestallingen, 2 tuinen met zomerhuis en achter de grootste tuin een wagenhuis en groote tuinkamer achter de Broerren, bewoond door rector de Rooij.
1770
5 februariTen huize van Engbert Bruins. herbergier te Garijp, verkocht 80 iepen op de buitenplaats Hogestins van F. Piersma aldaar.
1796
5—7 februariPrinsgezinden te Ureterp, Eise en Thijs Pool, Ate J. Wiglema, Dirk Cornelis en Nicolaas J. Conradi zoeken samenkomsten en opstand in de kerk aldaar, maar worden gearresteerd.
1801
5 februariMen begint de heerlijkheid De Nieuwe Fenne bij Berlicum af te breken en biedt aldaar 500 Fransche ruiten en een linnen kamerbehangsel met Engelsch laken opgelegd te koop aan.
1805
5 februariAanbesteed het afbreken en weer opbouwen van een ticheloven, ovenhuis en turfloods bij Kingmatille te Zweins. IJpe Jans en Carel Christiaans als mede-eigenaars bieden Eysinga-State te Rinsumageest met stalling, koetshuis en 50 pondematen lands te koop aan.
1806
5 februariTe koop de chocoladefabriek en toortsmakerij der Wed. F. H. Munniks bij de Lange Pijp te Leeuwarden. Vergadering van floreenplichtigen in de kerk te Wolvega om te delibereeren over verkoop van veengronden der pastorie en der kerkvoogdij aldaar.
1807
5 februariVerhuring der kerkeplaats te Eernewoude, groot 27 pondematen, aanbesteding van het verplaatsen en verbouwen der school aldaar.
1809
5 februariVerschenen bij A. B. Saakes te Amsterdam,: Wandelingen en kleine reizen door sommige gedeelten van het Vaderland, door H. Potter, dl. I met platen, zijnde wandelingen door Frieslands Noordhoek.
1810
5 februariVerkocht Kamminga-State te Ferwerd.
1820
5 februariOverleden A. G. Camper, lid der Tweede Kamer, Curator van het Franeker Athenaeum.
1824
5 februariKerkvoogden van Westermeer verhuren voor 5 jaar het logement het Tolhuis te Joure met de profijten en tollen der brug, een zathe te Westermeer groot 561/2 bunder en de zathe Lugtenveld, groot 55 bunders, bemeijerd door Bartele Lugtenveld.
1825
5 februariWegens den watervloed dienen de Herv. en Doopsgez. kerk te Tjalleberd tot een toevlucht van vele noodlijdenden.
1830
5 februariVerschenen bij H. C. Schetsberg te Leeuwarden: Le Sage, De duivel op krukken, met gegrav. titel en vignet, dl. I, ƒ2.50.
1831
5 februariDe kanselarij te Leeuwarden, die gediend heeft voor kazerne, wordt nu bestemd tot een huis van burgerlijke en militaire verzekering.
1847
5 februariHet Nutsdepartement te Joure viert zijn zilveren jubileum. Mr. U. A. Evertsz te Heerenveen houdt een feestrede in de Doopsgezinde kerk.
1849
5 februariDe leden van het bestuur van Wijmbritseradeel bieden grietman Sjuck van Weideren baron Rengers een zilveren beker aan met inscriptie bij zijn zilveren ambtsjubileum. „Dit bewijs van achting" — aldus luidt verder het bericht —,,kan niet dan zeer aangenaam en vereerend zijn voor den heer Rengers in een tijd, waarin het grietmanschap en de geheele inrichting der gewestelijke plattelandsbesturen door velen zoo luide worden afgekeurd en in een hatelijk daglicht gesteld. Aan de zoodanigen zal het natuurlijk vreemd in de ooren klinken, ja misschien onbegrijpelijk voorkomen, hoe men in 1849 nog aan een grietman een bewijs van oprechte genegenheid en vertrouwen kan schenken." J. S. Baron van Harinxma thoe Slooten krijgt op zijn verzoek eervol ontslag als grietman van W. Dongeradeel.
1862
5 februariHulponderwijzer te Bolsward gevraagd, salaris ƒ 300.
1868
5 februariHet voor weinige jaren geheel nieuw gestichte buitengoed Aylva-State te Witmarsum wordt verkocht.
1869
5 februariHulponderwijzer gevraagd aan de openbare school te St. Jacobi-Parochie, jaarwedde ƒ 300.
1871
5 februariOp verzoek van K. J. van der Schaaf, A. H. Hoekstra en W. S. de Jong te Berlikum verklaart Ds. J. I. Swijghuisen Reigersberg te Wier in de Leeuw. Courant, dat de uitgestrooide geruchten als zouden genoemde personen hem hebben beleedigd in de waarneming zijner ambtsbezigheden als consulent van Berlikum, lasterlijk zijn geweest.
1873
5 februariAanbesteed het slechten van een schoolgebouw te Bakhuizen.
1875
5 februariTerpaarde verkrijgbaar te Goutum, Beers en op Ugeklooster te Hartwerd.
1876
5 februariHet tooneelgezelschap Thalia uit Grouw speelt voor een eivolle zaal te Leeuwarden het tooneelstuk Omke Wiberen en syn erfgenamen van W. Dijkstra.
1878
5 februariTe Oudehaske worden 450 H.A. drooggelegd en in cultuur gebracht.
1879
5 februariDs. J. J. A. Ploos van Amstel te Reitsum houdt de feestrede op den verjaardag der Chr. school te Leeuwarden.
1880
5 februariAfd. Workum van de Protestantenbond opgericht met 160 leden.
1882
5 februariDr. J. A. Schaepman spreekt te Leeuwarden voor de R.K.
1883
5 februariB. Heldt te Amsterdam spreekt voor de afd. van het A.N, W.V. te Gorredijk over grondwetsherziening in verband met kiesrechthervorming.
1885
5 februariBrief in de Leeuw. Crt. van P. Haan uit Oranje City (Jowa).
1886
5 februariOpstel in de Leeuw. Crt.: De Friesche palinghandel in gevaar. Overleden te Leeuwarden Tjeerd Annes Keikes, oud 82 jr., graveur en drijver, in 1876 benoemd tot ridder der Eikenkroon, die vele landen van Europa bezocht en wiens werk o.a. Napoleon III kocht.
1891
5 februariAanbesteed de bouw van een nieuwe pastorie te Blesse.
1893
5 februariMej. A. Weijer—Giezen spreekt te Tjalleberd.
1898
5 februariMr. P. J. Troelstra in de Hogerhuiszaak (de Friesche Dreyfuszaak) door den rechter-commissaris gehoord.