Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum, Ljouwert Dr G.A. Wumkes - Stads- en dorpskroniek van Friesland

Home

De Stads- en Dorpskroniek van Friesland en dr. G.A. Wumkes

inleiding
G.A. Wumkes Geert Aeilco Wumkes werd op 4 september 1869 geboren in Joure. Hij studeerde theologie in Utrecht en was als Nederlands Hervormd predikant o.a. werkzaam in Hoorn (Terschelling) en in Sneek (1906-1924). In 1908 was hij ťťn van de oprichters van het Kristlik Frysk Selskip. Als bestuurslid en redacteur van diverse tijdschriften (o.a. Yn ķs eigen tael) speelde hij een belangrijke rol in de Friese Beweging. Dr. Wumkes overleed op 7 mei 1954 in Huizum.

Van 1924 tot 1940 was dr Wumkes bibliothecaris van de Provinciale Bibliotheek van Friesland. In die hoedanigheid had hij een gemakkelijke toegang tot allerlei bronmateriaal voor zijn historische en taalkundige artikelen. De Provinciale Bibliotheek (nu opgenomen in Tresoar) beschikte o.a. over de volledige ingebonden jaargangen van de Leeuwarder Courant. Uit die belangrijke bron voor de geschiedenis van Friesland van de 18de en 19de eeuw verzamelde dr Wumkes "memoriŽn" die hij in eerste instantie in het tijdschrift De Vrije Fries en in het Nieuwsblad van Friesland publiceerde. In 1930 verscheen het eerste deel van de Stads- en Dorpskroniek van Friesland in druk. Dit deel bevatte de periode 1700-1800, waarbij Wumkes de periode vůůr 1752, het beginjaar van de Leeuwarder Courant, aanvulde met gegevens "uit de Statenresolutie's, HofsentientiŽn, proklamatieboeken, recesboeken en predikantenlijsten". Vier jaar later verscheen het tweede deel van de Stads- en Dorpskroniek over de periode 1800-1900.

Op deze website wordt de Stads- en Dorpskroniek toegankelijk gemaakt met behulp van een database, die gevuld is met scans, gemaakt door de heer Wybo Palstra. In de database kan op meerdere manieren gezocht worden: op datum, op jaar en/of op trefwoord(en). De berichten uit de Stads- en Dorpskroniek worden ook dagelijks weergegeven op de website van Tresoar, het Fries Historisch en Letterkundig Centrum te Leeuwarden.

Reacties op deze website kunt u sturen naar info@tresoar.nl.