Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum, Ljouwert Dr G.A. Wumkes - Stads- en dorpskroniek van Friesland

Voer een jaar in (tussen 1700 en 1900):

en/of zoekterm (min. 4 tekens!):
(meerdere zoektermen scheiden met spatie, b.v.: Sneek Dokkum)

 

 
Home

1784
21 juniBurgemeester A. Meinsma reikt aan het exercitiegenootschap te Leeuwarden vóór het stadhuis twee vaandels uit.
1796
22 februariOverleden ten huize van N. Tideman te Amsterdam Ds. Wilthetis Bernardus Jelgersma, Phil. Dr. en predikant te Boxum c.a., lid van Teylers Genootschap, secretaris der representanten van het Fr. volk, oud ruim 40 jaar, na een ziekte van circa 14 dagen, gehuwd met Maria Meinsma. De lieden van de coup d'état op 11 Febr. zijn gevlucht. Het dorpsspinhuis te Bergum verhuurd.
12 decemberPastoor G. Heinberg in de Noteboom te Leeuwarden wordt door de volkssociëteit aldaar gedimitteerd. Zijn protest staat in de Leeuw. Courant van 21 Dec. 1796 en is vooral gericht tegen Philippus Meinsma, die daarop antwoordt in de courant van 24 Dec.
1798
22 januariVerkocht Sierdsma-State te Deinum, bewoond door wijlen den old burgemeester A. Meinsma.
1800
28 februariVerkoop van Sierdsma-state te Deinum, bewoond door Ph. Meinsma.
1818
24 oktoberVerkocht Siersma-State te Deinum met heerenhuizinge, zomerhuis, hovinge, boerenwoning en schuur, begerechtigd met een zwanejacht en vrije opvaart, in gebruik bij Meinsma als mede-eigenaar en Marien Annes van der Hogt als huurder.